רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים ע"ז-צ"ג
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים ע"ז-צ"ג

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנ"ל דאין מוסיפין על המדות יותר משתות למסקנא? (עז.)
א. . הלכה למשה מסיני
ב. מדחזי' בקרא שהוסיפו על מנה של קודש שהי' ר' דינרין עוד מ' דינרין
ג. מסברא שמא יפקיעו השער
ד. כדי שלא יהי' ביטול מקח משום אונאה כשלא ידעו שנשתנו המדות

2. כהן גדול המתקרב לעבודה - כמה עשרונות האיפה צריך להביא? (עח.)
א. אם עבד ככהן הדיוט מביא שנים ואם לא עבד ככהן הדיוט מביא שלוש
ב. מחלוקת: לרב חסדא מביא שנים ולמר בר רב אשי מביא שלוש
ג. בכל גווני מביא שנים
ד. בכל גווני מביא שלוש

3. כלי שרת מקדשין שלא מדעת - מה הכוונה? (עח:)
א. שכלי שרת מקדשין אף דבר שהוכנס אליהם בשוגג
ב. שכלי שרת מקדשין אפי' בקרבן שנשחט שלא לשמו
ג. שכלי שרת מקדשין רק הראוי להן, שלא מדעת האיש
ד. שכלי שרת מקדשין אפי' את שאינו ראוי להן

4. אם יש זבח אחר יקרבו עמו - מה הטעם? (עט:)
א. משום דכל זמן שלא קרב הזבח אין לנסכים דין קדשים כלל.
ב. משום דאיירי הכא שלא ייחד הנסכים לזבח זה דוקא
ג. משום דבנסכים אין כלל דין דבעי' לשם זבח זה
ד. משום דלב ב"ד מתנה עליהן

5. תודה שנתערבה בתמורתה ושניהן קיימות מה דינו? (פ: רש"י כת"י ד"ה ומתה)
א. מביא ארבעים חלות ומקריב שניהם ומתנה.
ב. מביא שמונים חלות ומקריב שניהם
ג. מביא ארבעים חלות ומקריב רק אחת מהם
ד. מקריב שניהם ללא חלות כלל

6. טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם - באיזה אופן מדובר? (פא.)
א. באומר הרי עלי ויודע שלא יוכל לקיים נדרו
ב. בין באומר הרי עלי ובין באומר הרי זו
ג. באומר הרי זו
ד. באומר הרי עלי

7. למ"ד מעשר שני ממון הדיוט - המתפיס מעות מע"ש לשלמים מה דינו? (פב.)
א. מחלוקת: לר' יוחנן חל קדושת שלמים על המעות ולר"א לא חל
ב. לכו"ע לא חל קדושת שלמים על המעות
ג. לכו"ע חל קדושת שלמים על המעות
ד. מדאורייתא לא חל - אך מדרבנן צריך להביא ממעות אלו שלמים.

8. מנ"ל לר' עקיבא דפסח אינו בא אלא מן החולין למסקנא? (פג.)
א. ילפי' מחטאת דכ' זאת התורה וכו' ולחטאת
ב. יליף מפסח מדבר
ג. יליף מקרא דכ' ועבדת את העבודה וכו' שיהו כל עבודות חדוש זה כזה
ד. הלכה למשה מסיני

9. האם מצוות העומר דוחה האיסור של לאכלה ולא לשריפה? (פד.)
א. אם יש להם משנה קודמת אינה דוחה ואם לאו דוחה
ב. בכל גווני אינה דוחה
ג. בכל גווני דוחה
ד. איבעיא דלא איפשטא

10. עץ שהתליע האם כשר לגבי מזבח? (פה:)
א. מעיקר הדין כשר - אך לא יביאו משום הקריבהו נא לפחתך
ב. בכל גווני כשר
ג. בכל גווני פסול
ד. אם לח פסול - וביבש גוררו וכשר

11. ר' יהודה אומר באבנים - מה הטעם? (פו. רש"י כת"י ד"ה ר"י)
א. משום שהקורה כבידה היא ומוציאה את השמרים
ב. משום שהקורה היא ככלי ויכולה לקבל טומאה
ג. משום שהקורה עץ היא ובולעת השמן משא"כ באבנים שאינם בולעים
ד. שמא תישבר הקורה ולא יהי' להם שמן.

12. האיך הי' מתקיים מצוות הדלקה בנר מערבי שדלק בנס? (פו: רש"י כת"י ד"ה מסיים)
א. הי' מתקיים בשאר נרות - ולא בנר מערבי
ב. הי' מכבהו ומדליקו
ג. שהי' מטיב את הפתילה ונחשב להדלקה.
ד. מצוות הדלקה אינה להדליק אלא שיהי' דלוק - וכאן הי' דלוק

13. יין בן שתי שנים מה דינו לענין נסכים למסקנא? (פז.)
א. בכל גווני פסול
ב. אם מראהו אדום כשר, ואם לאו פסול
ג. מחלוקת: לחכמים כשר לכתחילה ולרבי לא יביא ואם הביא כשר.
ד. מחלוקת: לחכמים כשר לכתחילה ולרבי פסול

14. מדוע נמשח כלי רביעית שבמקדש בשמן המשחה למסקנא? (פח.:)
א. משום רביעית שמן לחביתי כ"ג רביעית לכל חלה
ב. משום רביעית מים למצורע
ג. משום רביעית שמן של נזיר
ד. משום שכל כלי שהי' במקדש צריך למושחו בשמן המשחה

15. האם מערבין נסכי פרים בנסכי אילים לכתחילה למסקנא? (פט:)
א. בכל גווני מערבין לכתחילה
ב. בכל גווני אין מערבין כלל
ג. מחלוקת: לתנא דמתני' מערבין ולתנא דברייתא אין מערבין
ד. אם הוקטר סלתן ושמנן או נתערבו מערבין יינן לכתחילה

16. מנ"ל דבכור ומעשר אינם טעונים נסכים? (צ:)
א. כיון דמצינו בכור באדם ומעשר בבהמה אינם טעונים נסכים
ב. דכ' בקרא ועשיתם אשה "עולה".
ג. דכ' לפלא נדר וילפי' דרק מי שבא בנדר ונדבה טעון נסכים
ד. דכ' או במועדיכם - דבעי' קרבן הבא בזמן קבוע

17. פלגס - האם צריך להביא נסכים? (צא:)
א. לכו"ע צריך
ב. לכו"ע אין צריך.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן צריך ולבר פדא אין צריך כלל.
ד. איבעיא דלא איפשטא

18. מנ"ל דבכור ומעשר ופסח אינן טעונין סמיכה למסקנא? (צב:)
א. דכ' תלתא קרבנו וממעטי' בכור ומעשר ופסח
ב. דסמיכה כ' בשלמים ואינם דומים לשלמים דשלמים בעו תנופת חזה וכו'
ג. משום דאינם באים בנדבה
ד. הלכה למשה מסיני.

19. מנ"ל דאשה יכולה להמיר? (צג.)
א. מחלוקת: לרבנן דכ' ואם ולר' יהודה כ' המר ימיר
ב. לכו"ע מדכ' המר ימיר.
ג. משום דהוה מצוות עשה שלא הזמן גרמא
ד. משום דהשוה הכ' אשה לאיש לכל עונשין שבתורה

20. מנ"ל דאין שליחות בסמיכה? (צג:)
א. דכ' וסמך ומשמע דבעי' שהוא עצמו יסמוך.
ב. . משום דסמיכה הוי חלק מהכפרה - ולא מהני שליחות בכפרה
ג. משום דסמיכה הוי מצוה שבגופו ושליחות לא מהני במצוות שבגופו
ד. משום דכ' ידו ולא יד שלוחו