רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית תולדות פרשת תולדות א'
ממוצע הציונים עד כה: 84%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת תולדות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "בת בתואל" איזה שבח יש בפרשה על רבקה? (ברש"י)
א. שהתפללה לבנים.
ב. שהלכה לשאול את ה' ולא לרופאים.
ג. שאהבה את יעקב.
ד. שהיתה בת רשע, אחות רשע ובמקום של רשעים ולא למדה ממעשיהם.

2. "ויעתר לו" לו ולא לה, מדוע?
א. שהיתה לו מסירות נפש בעקידה.
ב. שהיה לה לרבקה אח רשע ושמו לבן.
ג. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע.
ד. אינו דומה תפילת אדם שנולד בחוץ לארץ לאדם שנולד בארץ.

3. "והנה תומִם בבטנה" מדוע לא נכתב תאומים כמו בלידת תמר? (ברש"י)
א. לרמז על האורים ותומים שיהיו בחלק יעקב שהיה תמים.
ב. לרמז שיחריב עשו בית המקדש שיעמוד ת'-400 שנה, ו'-ועשו, מ'-מחריב, מ'-מקדש.
ג. כאן אחד צדיק ואחד רשע ואצל תמר שניהם צדיקים.
ד. כי כאן הם לא היו תאומים זהים, ואצל תמר הם כן היו זהים.

4. "ויצא הראשון אדמוני" אדמוני איזה סימן הוא? (ברש"י)
א. סימן שיהיה מוהל.
ב. סימן שיאהב מאכלים אדומים כמו עדשים, עגבניות וכד'.
ג. סימן שיהיה שופך דמים.
ד. סימן שיהיה שוחט.

5. לאן הלך יצחק מפני הרעב? (פשט הכתוב)
א. ירד למצרים.
ב. הלך לגרר.
ג. הלך לארם נהריים.
ד. נסע לסוריה.

6. כיצד נקראת מצוה שאין בה טעם אלא גזרת המלך? (ברש"י)
א. חוק.
ב. משפט.
ג. משמרת.
ד. ציווי.

7. "אחד העם" מי נקרא בשם זה? (ברש"י)
א. שר הצבא.
ב. המלך.
ג. העניים שהולכים יחידים בודדים וגלמודים.
ד. העשירים שהם המיוחדים שבעם.

8. כיצד נקראה הבאר שלא רבו עליה רועי גרר עם רועי יצחק? (פשט הכתוב)
א. שלומית.
ב. כנרת.
ג. טבריה.
ד. רחובות.

9. "בן ארבעים שנה" למה נמשל עשו ומדוע?
א. נמשל לגמל, שאמר הלעיטני מן האדום האדום כמו שמלעיטין גמל .
ב. נמשל לחזיר, מה חזיר פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור…(שאין תוכו כברו).
ג. נמשל לכבשה שכולם מציקים לו ורוצים לשוחטו.
ד. נמשל לכלב שנאמר : "מיד כלב יחידתי".

10. "ליצחק ולרבקה" מדוע היו נשיו של עשו מורת רוח ליצחק ורבקה? (ברש"י)
א. שהיו כשפניות.
ב. שהיו טפשות.
ג. שהיו עצלניות.
ד. שהיו עובדות ע"ז.

11. "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו" מדוע? (ברש"י)
א. שהיו נשיו של עשו מקטירות לע"ז והיה עשנן נכנס לעיניו.
ב. מדמעות מלאכי השרת שבכו כשנעקד על המזבח והדמעות נפלו על עיניו.
ג. כדי שיטול יעקב את הברכות.
ד. כל התשובות נכונות.

12. "לצוד ציד להביא" מה חשב עשו לעשות? (ברש"י)
א. אם לא יצליח לצוד יקנה בכל מחיר.
ב. אם לא יצליח לצוד יציע את עצמו כקרבן ליצחק.
ג. אם לא ימצא ציד יביא מן הגזל.
ד. אם לא ימצא ציד יביא קופסאות גולש חמם והגש.

13. "גשה נא ואמשך" מדוע חשד יצחק שאין זה עשו? (ברש"י בלבד)
א. שהיה קולו של יעקב והכיר הקול.
ב. שבא יעקב מהר לכן חשד שאין זה עשו.
ג. יעקב אמר "כי הקרה ה' אלוקיך" אמר יצחק אין שם שמים שגור בפיו של עשו.
ד. שדיבר בתחנונים ואין דרך עשו לדבר כך.

14. "ויחרד" מדוע? (מדרש ברש"י)
א. ראה מלאכי חבלה שבאו עם עשו.
ב. ראה שיוצא לתרבות רעה.
ג. ראה גהינום פתוחה תחתיו.
ד. ראה שמכר בכורתו ליעקב.

15. "אחות נביות" כמה זמן נטמן יעקב בבית עבר? (ברש"י)
א. 10 שנים.
ב. 14 חודשים.
ג. 14 שנים.
ד. 7 שנים.