רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא מנחות מבחן דפים ס"ב-ע"ו
ממוצע הציונים עד כה: 61%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת מנחות, דפים ס"ב-ע"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. תנופה "שיירי מצוה" - מה הכוונה? (סב. רש"י ד"ה שיירי מצוה)
א. שאינה צריכה דוקא כהן דאף ישראל כשר בה
ב. שאם לא עשאה אינה מעכבת הכפרה
ג. דלא בעי' בה לשמה
ד. שאם חישב בשעת תנופה להקטיר המנחה חוץ לזמנה אין בכך כלום

2. האומר הרי עלי מרחשת האם יביא כלי שנקרא מרחשת או מנחת מרחשת? (סג.)
א. לכו"ע יביא מספק כלי שנקרא מרחשת ומנחת מרחשת
ב. לב"ש הוי ספק עד שיבא אליהו ולב"ה יביא מנחת מרחשת
ג. לב"ש יביא שניהם מספק ולב"ה יביא כלי שנקרא מרחשת
ד. לב"ש הוי ספק עד שיבא אליהו ולב"ה יביא כלי שנקרא מרחשת

3. שחט ב' חטאות בשבת ונשפך דמה של ראשונה ונתכפר בשני' מה דינו? (סד.)
א. לרבה פטור משום דאזלי' בתר מעשיו ולרבא חייב דאזלי' בתר מחשבתו
ב. לכו"ע חייב חטאת
ג. לכו"ע פטור מחטאת
ד. איבעיא דלא איפשטא

4. מהיכן הוכיחו חכמים לבייתוסים דקרבן תמיד הוי קרבן ציבור? (סה.)
א. מהא דתמיד הוי קרבן קבוע ולא מצאנו קרבן קבוע ביחיד
ב. משום דקיבלו איש מפי איש עד משה רבינו דהוי קרבן ציבור
ג. מהא דכ' "תשמרו" דהוי לשון רבים
ד. משום דכ' צו את "בני ישראל" דמשמע דהוי קרבן ציבור

5. ר"ע מחייב בחלה ובמעשרות - מה הטעם שחייב במעשרות למסקנא? (סו:)
א. משום שלא ניתנו מעות אלא לצורך להן.
ב. משום דס"ל דמירוח הקדש אינו פוטר
ג. משום דס"ל דעומר אינו קדוש
ד. משום דבשעת מירוח עדיין לא נהי' הקדש ורק אח"כ הקדישוהו

6. גלגול עכו"ם האם פוטר מחלה למסקנא? (סז:)
א. תלוי: בארץ ישראל אינו פוטר ובחו"ל פוטר.
ב. למ"ד מירוח עכו"ם פוטר הכא נמי פוטר ולמ"ד אינו פוטר ה"נ אינו פוטר
ג. לכו"ע פוטר
ד. לכו"ע אינו פוטר

7. האם מותר לכתחילה לאכול חדש בזמן הבית ביום ט"ז קודם הקרבת העומר? (סח.)
א. תלוי: עד חצות היום אסור ומחצות ואילך מותר
ב. מחלוקת: לרב ושמואל אסור ולר' יוחנן ור"ל מותר
ג. לכו"ע מותר
ד. לכו"ע אסור

8. אונאה בפחות משתות בדבר שבמדה ובמשקל מה הדין? (סט. ורש"י ד"ה כל)
א. מקח קיים ואין צריך להחזיר אונאתו
ב. מקח קיים ויחזיר אונאתו.
ג. מקח בטל ויחזיר דמי המקח
ד. תלוי: בדבר שבמדה יחזיר אונאה ומקח קיים ובדבר שבמשקל המקח בטל

9. חטים שירדו בעבים האם כשרים למנחות ולשתי הלחם? (סט:)
א. תלוי: למנחות כשרים ולשתי הלחם איבעיא דלא איפשטא
ב. בין למנחות ובין לשתי הלחם פסולים
ג. בין למנחות ובין לשתי הלחם כשרים.
ד. איבעיא דלא איפשטא

10. האוכל תרומה מחוברת לקרקע אמאי פטור ממיתה וחומש? (ע. ורש"י ד"ה ואי)
א. משום דבמחובר עדיין אין ע"ז קדושת תרומה ורק אסור לזרים
ב. משום דבטלה דעתו אצל כל אדם ואין שמה אכילה
ג. כיון דאסור לזרוע תרומה וזרעוה באיסור משו"ה פטור
ד. הלכה למשה מסיני שפטור בכה"ג

11. קליפות לחות של שעורים שראויין לאכילה האם מצטרפין לטומאת אוכלין? (ע:)
א. מחלוקת: לתנא דברייתא אין מצטרפין ולתנא דמתני' מצטרפין
ב. מדאורייתא אין מצטרפין ומדרבנן מצטרפין
ג. לכו"ע אין מצטרפין
ד. לכו"ע מצטרפין

12. מנין לעומר שמתיר חטין שהשרישו קודם לעומר ולא הביאו שליש למסקנא? (עא.)
א. מדכ' בהבאה דבעי' עומר מן האביב דמשמע דמתיר אף שאינו מן האביב
ב. מדכ' אשר תזרע בשדה
ג. מדכ' בהבאה מהחל חרמש - דמשמע דאף כשאינו בר חרמש ניתר ע"י העומר
ד. הלכה למשה מסיני

13. עומר שנקצר ביום מה דינו? (עב.)
א. מחלוקת: לרבי כשר ולר"א ב"ר שמעון פסול
ב. מחלוקת: לרבי כשר ולר' עקיבא פסול
ג. לכו"ע כשר
ד. לכו"ע פסול

14. מנ"ל דקרבנות ציבור דוחים את השבת? (עב:)
א. משום דעשה דוחה לא תעשה
ב. מדכ' במועדו
ג. מדכ' במועדיכם.
ד. תמיד ופסח מדכ' בהו במועדו, ושאר קרבנות דכ' במועדיכם

15. מנ"ל דשיירי מנחת עומר נאכלין לכהנים אליבא דר' שמעון למסקנא? (עג.)
א. לכו"ע מדכ' לכל מנחתם
ב. לכו"ע מדכ' וכל "מנחה" וילפי' באם אינו ענין לשאר מנחות
ג. לחזקי' מדכ' וכל מנחה וילפי' באם אינו ענין, ולרבינא מדכ' לכל מנחתם
ד. ילפי' בהיקש משאר מנחות דהוקשו כל המנחות כולן זל"ז

16. מנ"ל דאין נזירות חלה על העכו"ם? (עג:)
א. דכ' דבר אל "בני ישראל" איש כי יפליא וכו' נזיר להזיר
ב. דכ' אשר יקריבו לה' לעולה פרט לנזירות
ג. דכ' בנזיר כי נזר אלוקיו על ראשו וזה לא שייך בעכו"ם.
ד. כיון דנזיר חייב בקרבן ועכו"ם אימעיט מקרבן, לא חל עליו נזירות

17. מנין לכהן שבא ומקריב קרבנותיו בכל עת - מה הכוונה? (עד.)
א. מנין לכהן שיכול להקריב נדרים ונדבות אפי' בלילה
ב. מנין לכהן שיכול להקריב עולות במשמרת שאינה שלו
ג. מנין לכהן שיכול להקריב קרבנות שמחויב בהם במשמרת שאינה שלו.
ד. מנין לכהן שיכול להקריב קרבן תמיד בכל עת שירצה בתורת נדבה

18. לתנא דמתני' המתנדב יין ושמן בלא קרבן האם הוי כולו למזבח? (עד:)
א. דכ' תלתא קרבנו וממעטי' בכור ומעשר ופסח
ב. דסמיכה כ' בשלמים ואינם דומים לשלמים דשלמים בעו תנופת חזה וכו'
ג. משום דאינם באים בנדבה
ד. הלכה למשה מסיני.

19. למסקנת הגמ' באיזה אופן מברכים על חביצא ברכת המוציא? (עה:)
א. בכל גווני מברכים המוציא
ב. ביש בהן פירורים כזית, ובאין בהם פירורים כזית אם יש להם צורת לחם
ג. רק ביש פירורין שגדולים מכזית.
ד. בכל גווני רק אם יש בהם צורת לחם

20. מנחת מאפה שאפאה חלה אחת האם יצא? (עו:)
א. מחלוקת: לחד תנא ולרב הונא יצא ולחד תנא לא יצא
ב. לכו"ע לא יצא.
ג. לכו"ע יצא
ד. איבעיא דלא איפשטא