רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש בראשית וישלח פרשת וישלח א'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת וישלח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. תיבה שצריכה ל' בתחילתה מה הטיל בסופה? (ברש"י)
א. הטיל אות ג' בסופה.
ב. הטיל אות ה' בסופה.
ג. הטיל אות ד' בסופה.
ד. לא הטיל דבר.

2. "באנו אל אחיך" מה השיבו המלאכים ליעקב? (ברש"י)
א. שחפשו את עשו ולא מצאוהו.
ב. שאין ליעקב מה לדאוג עשו טעה בדרך והולך בכיוון ההפוך.
ג. שהוא (עשו) שלם עמך ומבקש אהבתך.
ד. עודנו בשנאתו.

3. "כי במקלי עברתי את הירדן" איזה מדרש אגדה יש בענין זה? (ברש"י)
א. ששם מקלו על הירדן ונהפך לסירה.
ב. שנתן מקלו בירדן ונבקע הירדן.
ג. שהרים המקל את יעקב אבינו והעבירו לצידו השני של הירדן.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

4. "ואת אחד עשר ילדיו" מדוע נענש יעקב בכך שמנע את דינה מעשו? (ברש"י)
א. שלאה היתה צריכה להיות אשת עשו ואם לא היא לפחות דינה.
ב. שדינה לשון דין והיה צריך לתיתה לעשו מקור הדינים ולהשאר עם חסד. נפש.
ג. גרם לדינה עגמת נפש שנתנה בתיבה במקום חשוך שלא יראנה עשו.
ד. שמא תחזירנו למוטב.

5. "ויאבק איש" מי היה המלאך שנאבק עם יעקב? (ברש"י)
א. המלאך גבריאל.
ב. המלאך מיכאל.
ג. שרו של עשו.
ד. שרו של לבן.

6. "וישקהו" איזו הלכה בנוגע לעשו מביא רש"י?
א. הלכה היא שעשו שונא ליעקב.
ב. הלכה היא שיש לקבל גרים מאדום.
ג. הלכה היא שאיטליה שייכת לעשו ואין לנו לערער עליה.
ד. הלכה שאם צמא שונאך השקהו מים.

7. היכן מצינו שהודה עשו על הברכות? (ברש"י)
א. כיון שחיבקו.
ב. כיון שהסכים לקבל את המנחה.
ג. שאמר לו "יהי לך אשר לך".
ד. שאמר "מי לך כל המחנה" שלך יהיה כל המחנה.

8. "ויבא יעקב שלם" מה נדרש מהתיבה שלם? (ברש"י)
א. שלם בגופו - שנרפא מצליעתו.
ב. שלם בממונו - שלא חסר כלום מאותו דורון ששלח לעשו.
ג. שלם בתורתו - שלא שכח תלמודו בבית לבן.
ד. כל התשובות נכונות.

9. "אחי דינה" מה מלמדנו? (ברש"י)
א. שהיו אחים של דינה, ששמעון ולוי מלאה וגם דינה.
ב. לפי שמסרו עצמם עליה נקראו אחיה שהרי ידענו שהם אחיה.
ג. שמעון ולוי שניהם מקור הדינים והגבורה.
ד. שדנו דין לעצמם ולא התיעצו עם יעקב.

10. "ויברך אתו" איזו ברכה ברך ה' את יעקב? (ברש"י)
א. ברכת פרו ורבו.
ב. שיהיו כל בניו תלמידי חכמים.
ג. ברכת אבלים.
ד. ברכת הדרך.

11. היכן נקברה רחל? (פשט הכתוב)
א. בבית לחם.
ב. במערת המכפלה.
ג. בחברון.
ד. בשכם.

12. "וישכב" היכן נתן יעקב את מיטתו לאחר מות רחל?
א. באהל זלפה.
ב. באהל לאה.
ג. באהל שלו לבדו.
ד. באהל בלהה.

13. "עדה בת אילון" היא בשמת בת אילון, מדוע נקראת בשמת? (ברש"י)
א. שהיו מעשיה נעימים כבושם הזה.
ב. שהיתה מוכרת בשמים.
ג. שהיתה מקטרת בשמים לע"ז.
ד. שהיו מעשיה מכוערים ודיבר הכתוב בלשון סגי נהור.

14. "ולא יכלה ארץ מגוריהם" איזה מדרש אגדה יש בענין? (ברש"י)
א. עשו נפרד מיעקב מפני שטר חוב של גר יהיה זרעך שכולל את שניהם.
ב. מפני הבושה שמכר בכורתו.
ג. פחד מיעקב ונמלט.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

15. "את הימם" מדוע נקראו פרדים יֵמִם? (ברש"י)
א. שהומים כמו הים.
ב. שאימתם מוטלת על הבריות.
ג. שמאריכים ימים ושנים.
ד. שכל יום דומה למשנהו שאינם מזדקנים.