רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה סדר הברכות וההדלקה
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כמה ברכות מברכים לפני הדלקת הנרות?
א. שתים.
ב. שלש.
ג. בלילה הראשון - שלש, בלילה השני - שתים, ובשאר הלילות ברכה אחת.
ד. בלילה הראשון - שלש, ובשאר הלילות שתים.

2. מי שהדליק בטעות את השמש מיד לאחר הברכות, האם צריך לברך שוב?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

3. האם מותר לדבר בין הברכות להדלקה?
א. רק לאחר שהדליק נר אחד.
ב. רק לעניית דברים שבקדושה, לשאול שאילת שלום מפני היראה ולהשיב מפני הכבוד.
ג. בצירוף 2 התנאים הנ"ל.
ד. בצירוף 2 התנאים הנ"ל, רק לפי השו"ע.

4. האם אפשר לומר 'הנרות הללו' כבר אחרי הדלקת הנר הראשון?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק לפי הרמ"א.

5. עד מתי אפשר לברך ברכת שהחיינו?
א. עד שנרות הלילה הראשון יכבו.
ב. עד שנרות הלילה השמיני יכבו.
ג. עד השקיעה של היום השמיני.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

6. מי ששכח לברך על ההדלקה, עד מתי יכול לברך?
א. עד חצי שעה מההדלקה.
ב. כל זמן שהנרות דולקים.
ג. עד חצות.
ד. מחלוקת הפוסקים אם א' או ב'.

7. מהיכן נוהגים כיום להדליק את הנרות?
א. בלילה הראשון - מהנר הימני ביותר, בשני מוסיף נר אחד לשמאלו ובו מתחיל, וכן הלאה.
ב. בלילה הראשון - מהנר הימני ביותר, בשני מוסיף נר אחד לשמאלו אך מתחיל תמיד מהנר שאותו הדליק אתמול.
ג. בלילה הראשון - מהנר השמאלי ביותר, בשני מוסיף נר אחד לימינו ובו מתחיל, וכן הלאה.
ד. בלילה הראשון - מהנר השמאליביותר, בשני מוסיף נר אחד לימינו אך מתחיל תמיד מהנר שאותו הדליק אתמול.

8. האם מי שרואה נר חנוכה יברך?
א. רק אם לא הדליק בעצמו.
ב. רק אם לא הדליק בעצמו ולא הדליקו עבורו.
ג. רק אם לא הדליק בעצמו ולא הדליקו עבורו, ויש אומרים גם שברור לו בוודאות שלא עברה חצי שעה מההדלקה.
ד. לא.