רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות שמות פרשת שמות א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת שמות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ויקם מלך חדש" חד אמר חדש ממש חד אמר שנתחדשו גזרותיו, מי היו החולקים בדבר? (ברש"י)
א. רבי יוחנן וריש לקיש.
ב. אביי ורבא.
ג. רבה ורב יוסף.
ד. רב ושמואל.

2. "נתחכמה לו" רבותינו דרשו נתחכם למושיען של ישראל לדונם במים – מדוע דוקא במים? (ברש"י)
א. שהיו עובדים ליאור וחשבו שיגבר על מושיען של ישראל.
ב. סברו שאין להם ממה לחוש שהרי נשבע שלא יביא מבול לעולם.
ג. ראו באיצטגנינות שעתיד היאור להפוך לדם ורצו שינצל ע"י היאור ולא תבוא המכה על ידו והם לא ידעו שע"י אהרון תבוא.
ד. כל התשובות נכונות.

3. "לכל עמו" אף עליהם (על המצריים) גזר להשליכם ליאור, מדוע? (ברש"י)
א. שהמצריים התנגדו שישליכו תינוקות ישראל ליאור וכעס עליהם פרעה וציוה גם על התינוקות המצריים.
ב. אמרו לו איצטגניניו היום נולד מושיען ואין אנו יודעים אם ממצרים אם מישראל.
ג. אמרו לו איצטגניניו עתיד אחד המצריים להורגך ולמלוך תחתיך ולכן ציוה גם על המצריים.
ד. מצרים היתה מרובה באוכלוסין יתר על המידה לכן ציוה להשליכם.

4. "ויקח את בת לוי" מי נתן עצה לעמרם שיקח שוב את יוכבד? (ברש"י)
א. אהרון.
ב. דתן ואבירם.
ג. זקני ישראל.
ד. מרים.

5. "בחמר ובזפת" זפת מבחוץ טיט מבפנים, מדוע? (ברש"י)
א. שלא תתפרק התיבה בחוזק המים.
ב. כדי שלא יריח אותו צדיק ריח של זפת.
ג. כדי שיהיה רך מבפנים שלא יוזק.
ד. שלא תפרוץ שריפה בפנים וידלק הזפת.

6. "ויגדל משה" והלא כבר כתב ויגדל הילד?
א. השני לקומה והראשון לגדולה שמינהו פרעה על ביתו.
ב. הראשון לקומה והשני לגדולה שמינהו פרעה על ביתו.
ג. אחד לעולם הזה והשני לעולם הבא.
ד. אחד לכח אחד לנבואה.

7. "וישמע פרעה" מי הלשין על משה שהרג את המצרי?
א. שר האופים ושר המשקים.
ב. יונוס וחברו (שני מכשפים).
ג. בלעם (שהיה יועץ פרעה).
ד. דתן ואבירם.

8. "וימת מלך מצרים" מה פרושו?
א. כפשוטו.
ב. מחלוקת, יש אומרים מת ויש אומרים המית יצר הטוב.
ג. נצטרע, והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם.
ד. ירד מנכסיו והעני חשוב כמת.

9. "ושמעו לקלך" איזה סימן היה מסור לבנ"י שיאמר אותו הגואל צדק?
א. שיאמר אהיה אשר אהיה.
ב. שיאמר בלשון פקוד יפקוד.
ג. שיאמר "אעלה אתכם מעני מצרים".
ד. שיאמר "אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב שלחני אליכם".

10. "ויחר אף" מה הפסיד משה מחרון אף זה? (למ"ד)
א. שלא הוא הכניסם לארץ.
ב. שהכהונה היתה אמורה לצאת ממנו.
ג. שהמלכות היתה צריכה לצאת ממנו.
ד. שלא הוא נתן את כל עשרת המכות.

11. "כי מתו כל האנשים" מי הם? (ברש"י בלבד)
א. פרעה וחבריו.
ב. דתן ואבירם.
ג. בלעם וחבריו.
ד. תשובות א' ב' ג' נכונות.

12. "על החמֹר" איזה חמור היה?
א. חמור לובי חזק.
ב. חמור מיוחד וצדיק כמו שהיה לרבי פנחס בן יאיר.
ג. חמור המיוחד הוא החמור שחבש אברהם לעקידה והוא החמור שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו.
ד. חמור המיוחד הוא חמורו של אדם הראשון והוא החמור שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו.

13. "ואחר באו משה ואהרן" כתב רש"י אבל הזקנים נשמטו אחד אחד..., מה היה ענשם? (ברש"י)
א. ירדו מנכסיהם.
ב. נהרגו כולם כשמיחו בעם כשעשו את העגל (כדאיתא בחז"ל).
ג. בסיני נפרע להם שכתוב "ונגש משה לבדו... והם לא יגשו" (לקמן כד, ב).
ד. גלגלו עליהם את חטא האספסוף שנאמר במדרש רבה שהאספסוף אלו הזקנים.

14. "לכו לסבלֹתיכם" מה פרושו? (ברש"י)
א. חִזרו לשעבוד כמו כולם.
ב. לכו למלאכתכם שיש לכם לעשות בבתיכם אבל לא למלאכת השעבוד.
ג. מדרשו, אמר להם איני יכול לשמוע את הסבל שלכם לכן אני מבקש מכם שתצאו.
ד. תמשיכו להיות סבלים לסחיבת האבנים הכבדות.

15. "ויֻכו שטרי בני ישראל" כתב רש"י שהיו חסים על חברים מלדוחקם, איזה שכר קיבלו השוטרים?
א. זכו שיצאו מהם מושלים.
ב. זכו אותם שוטרים להיות סנהדרין.
ג. זכו להיות מזומנים לחיי עוה"ב.
ד. לא הוצרכו לרופאים כל ימיהם.

16. כמה מכות קבלו מצרים בפרשת שמות?
א. 5 מכות.
ב. 6 מכות.
ג. אף לא אחת.
ד. 4 מכות.