רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות בא פרשת בא א'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת בא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ראו כי רעה נגד פניכם" מה ראה פרעה באיצטגנינות שלו? (ברש"י)
א. ראה שבע פרות רזות אוכלות שבע שמנות ואמר להם שבע מלחמות יהיו לכם ותפסידו.
ב. א"ל כוכב ששמו רעה עולה לקראתכם והוא סימן דם והריגה.
ג. אמר להם הרעה תהיה רק נגד פניכם אבל לא תגע בכם לרעה.
ד. ראה בחלום שמלחמה גדולה לפניהם.

2. מי הביא את הארבה בפועל?
א. רוח מערבית.
ב. רוח צפונית דרומית.
ג. רוח דרומית בלבד.
ד. רוח מזרחית.

3. "לא נשאר ארבה אחד" מה פרש רש"י?
א. מלמד שכולם צדיקים.
ב. כעת ולעתיד לבוא לא יהיה במצרים ארבה.
ג. אף המלוחים שמלחו מהם.
ד. אף הכושלים שבהם.

4. במה היו שונים שלושת ימי החושך האחרונים משלושת הראשונים? (ברש"י)
א. שלושת האחרונים היו קלים יותר והחלו לראות איש את אחיו.
ב. בשלושת האחרונים יושב לא יכול לקום, עומד אין יכול לישב.
ג. בשלושת האחרונים היו רואים בשחור לבן אבל שאר צבעים לא היו רואים.
ד. הפך תשובה ג'.

5. מדוע הביא הקב"ה מכת חושך? (באופן כזה, ברש"י)
א. שהיו רשעים בישראל שלא רצו לצאת ומתו בחושך כדי שלא יראו המצרים במפלתם.
ב. שיוכלו ישראל לחפש את כליהם.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. כיון שהחשיכו עיניהם של ישראל בשעבוד, הדין נותן שיקבלו מכה זו.

6. "דבר נא" מדוע היה צורך להזהיר את בנ"י לשאול כלי כסף וזהב? (ברש"י)
א. כדי שיהיה לבנין המשכן.
ב. כדי שלא ישכרו מצרים חיילים וירדפו אחריהם, לכן היה צורך לרוקנם מכסף וזהב.נפש.
ג. שלא יאמרו בנ"י בחינם עבדנו.
ד. שלא יאמר אברהם, ועבדום וענו... קיים בהם אבל ויצאו ברכוש גדול לא קיים בהם.

7. "כחצת הלילה" מדוע השתמש משה בלשון כחצות שמשמעותו סמוך לחצות לפניו או לאחריו? (ברש"י)
א. שתחילת המכה היתה מעט לפני חצות.
ב. שתחילת המכה היתה מעט לאחר חצות.
ג. שמא יטעו איצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הוא.
ד. משום שהמכה ארכה כמה שעות שהתחילו מחצות הלילה.

8. "וירדו כל עבדיך אלה אלי" מדוע לא אמר וירדת אלי שהרי בסוף ירד פרעה בעצמו?
א. לכל עבדיך תהיה ירידה אבל אתה סופך להיות מלך בנינוה.
ב. לא רצה משה לראות את פרעה יותר.
ג. משום כבוד המלכות.
ד. עבדיך אלה סופם לירד אלי ואתה סופך לירד בתוך הים.

9. "ויקחו להם איש שה לבית אבֹת" מתי לקחו בנ"י את השה בפסח מצרים?
א. בא' של חודש ניסן.
ב. ביד' בניסן.
ג. בעשור לחודש ניסן.
ד. בטו' בניסן.

10. בני אדם שנמנו על השה (דהיינו שסכמו לאכלו בחבורה) האם יכולים למשוך ידיהם מחבורה זו? (ברש"י)
א. לאחר שסכמו שהם בחבורה על שה זה אין אפשרות למשוך ידיהם.
ב. כשהשה קיים יכולים וכשנשחט אין יכולים.
ג. כשקיים השה אין יכולים וכשנשחט יכולים.
ד. מבן 20 שנה ומעלה יכולים ופחות מכן לא.

11. "שבעת ימים מצות תאכלו" מתי יש חובה מן התורה לאכול מצה? (ברש"י)
א. לילה ראשון ואחרון בלבד.
ב. לילה ראשון בלבד.
ג. כל ימי הפסח חובה לאכול מצה.
ד. רק ביום השביעי של פסח חובה לאכול מצה.

12. "ושמרתם את המצות" מה דרש רבי יאשיה? (ברש"י)
א. שלא יבואו לידי חימוץ.
ב. מכאן למצה גנובה שאינו יוצא בה.
ג. כדרך שאין מחמיצין את המצות כך אין מחמיצין את המצוות.
ד. מכאן למצה שצריכה שמירה של שני בני אדם לפחות, שמיעוט רבים שניים.

13. "ואתם לא תצאו" מדוע? (ברש"י)
א. כיון שניתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין צדיק לרשע.
ב. כיון שניתנה רשות למשחית הוא מתחיל מן הצדיקים.
ג. שיעסקו בתורה בעת שהמשחית מחבל.
ד. שיהיו מוכנים כולם בבתים ליציאה ממצרים.

14. "שלשים שנה וארבע מאות שנה" באיזה תאריך נגזרה גזרת בין הבתרים? (ברש"י)
א. טו' בניסן.
ב. טו' באדר.
ג. טו' בשבט.
ד. טו' באב.

15. "כל בן נכר" מי נכלל בפסוק זה? (ברש"י)
א. עובד כוכבים.
ב. ישראל ערל.
ג. ישראל מומר.
ד. תשובות א' ג' נכונות.

16. "וכסה את עין הארץ" מה מפרש רש"י?
א. את כל הארץ.
ב. את מרכז הארץ.
ג. את מראה הארץ.
ד. את היבשה.