רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות בא פרשת בא ב'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת בא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אותו דם שהיה אמור להיות במדבר, למה הפכו הקב"ה? (ברש"י)
א. לדם קרבן הפסח שהזו על המשקופים.
ב. לדם הקרבנות שהקריבו ישראל במדבר.
ג. לדם המילה שמל יהושע את ישראל.
ד. למסירות נפשם של כל הצדיקים לתורה ולמעשים טובים.

2. באיזו טענה לא רצה פרעה לשלוח את הטף? (ברש"י בלבד)
א. אמר להם שהטף יפריעו להם בעבודת ה'.
ב. אמר להם שלא כדאי לקחת את הטף שלא יבהלו מקולות הברקים בהר סיני.
ג. רצה לקחתם לעבדים כשכרו על 210 השנים שהיו בנ"י בארצו.
ד. אמר להם אין דרך הטף לזבוח והרי לזבוח בקשתם.

3. האם הארבה שהיה בימי משה היה כבד מהארבה שהיה בימי יואל? (מצד רבוי המינים, ברש"י)
א. לא, אלא היה קל ממנו.
ב. כן.
ג. היה שוה לו.
ד. בתחילתו היה כבד משל משה ובסופו קל.

4. "ימה סוף" היכן נמצא ים פלישתים? (ברש"י)
א. בצפון.
ב. בדרום.
ג. במזרח.
ד. במערב.

5. מדוע לפעמים אין הכתוב מקפיד על חסרונה של האות א'?
א. לפי שאין הברת האלף ניכרת.
ב. כיון שהתרעמה הא' מדוע לא פתחו בה את התורה.
ג. כיון שהיא פותחת את המילה ארור.
ד. כל התשובות נכונות.

6. "וימש חשך" מהם הפרושים שהביא רש"י על תיבה זו? (לקרוא את כל רש"י)
א. לשון ויחשיך, לשון מס, לשון ממשות.
ב. לשון הסרה, לשון ממשות, לשון נמס.
ג. לשון מס, לשון נמס, לשון ממשש.
ד. לשון ויחשיך, לשון הסרה, לשון ממשש.

7. "כה אמר ה' כחצות הלילה" מתי נאמרה למשה נבואה זו? (ברש"י)
א. כשהיה במדין, שאמר לו הקב"ה לומר לפרעה "הנה אנכי הרג את בנך בכרך" דהיינו מכת בכורות.
ב. על המטה היו חקוקים כל המכות ונבואה זו נאמרה כבר שנים רבות.
ג. בעמדו לפני פרעה.
ד. בעמדו לפני הזקנים.

8. "עד בכור השפחה" מדוע לקו בני השפחות? (ברש"י)
א. מלמדך שכולם חייבים למחות ומי שלא מוחה לוקה.
ב. שאף הם היו משעבדים בהם ושמחים בצרתם.
ג. שלא ישמחו במפלתם של המצריים.
ד. עד, ולא עד בכלל - מלמד שבני השפחות לא לקו.

9. "החדש הזה" במה נתקשה משה?
א. נתקשה בשאלה האם עם ישראל ימנו ללבנה או לחמה.
ב. נתקשה לגבי מולד הלבנה, באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה להתקדש.
ג. נתקשה בשאלה כמה אנשים צריכים כדי לקדש החודש, ורמוז במילה הזה – כמספר אותיות המילה (3).
ד. נתקשה בשאלה האם הכונה לחדש ניסן או אייר.

10. "בן שנה" בן כמה ראוי השה להקריבו? (ברש"י ושפ"ח אות א')
א. צריך שיעבור את שנתו דהיינו שנה ו...
ב. בתוך שנתו דהיינו שלא יהיה יותר משנה.
ג. בכל גיל ראוי להקריבו, ונדרש כאן מה בן שנה בלא חטא אף הקרבן מביאו ללא פגם.
ד. בכל גיל ראוי להקריבו, ונדרש בן שנה שמצוה מן המובחר להקריבו בן 407 יום כמנין בן שנה.

11. מהיכן למדנו ששלוחו של אדם כמותו? (ברש"י)
א. שכתוב שלח נא ביד תשלח, מכאן ששלוחו של...
ב. ויקרא משה לכל זקני ישראל, וכי משה גדול הדור ילך ויקרא לכל זקני ישראל, אלא מכאן ששלוחו של אדם...
ג. ושחטו אותו, וכי כולן שוחטין, אלא מכאן ...
ד. כל עדת בני ישראל יעשו אֹתו' וכי כולם עושים והלא הנשים מבשלות, אלא מכאן ששלוחו ...

12. מתי קרוי בין הערביים?
א. משש וחצי שעות ולמעלה.
ב. משש שעות ולמעלה.
ג. משבע שעות ולמעלה.
ד. מתשע וחצי שעות ולמעלה.

13. "והנותר ממנו עד בקר" מדוע כתוב שוב עד בוקר? (ברש"י)
א. דברה תורה כלשון בני אדם שדרכם לחזור לפעמים על דיבריהם.
ב. שמותר עד בוקר שני דהיינו עד טז' בבוקר.
ג. שמהנץ החמה אסור כבר הפסח באכילה.
ד. שמעלות השחר אסור כבר הפסח באכילה.

14. "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים" כיצד? (ברש"י)
א. כולם נבלעו באדמה.
ב. של עץ נשרפת ושל מתכת מתפרקת.
ג. נעשו כולם עפר ואפר.
ד. של עץ נרקבת ושל מתכת נמסה ונתכת לארץ.

15. "אכל מחמצת" האם על שאור, שאינו דבר ראוי לאכילה, מתחייב בכרת? (ברש"י)
א. רק דברים שראויים לאכילה בכרת.
ב. על שאור אע"פ שאינו ראוי לאכילה מתחייב בכרת.
ג. עובר על מצות עשה.
ד. רק על שאור של שבולת שועל מתחייב בכרת בגזרת הכתוב.

16. "עד בכור השבי" מי חשוב יותר בכור השפחה או בכור השבי? (ברש"י)
א. בכור השפחה.
ב. בכור השבי.
ג. שוין הם.
ד. לענין השעבוד בכור השפחה חשוב ולענין היחוס בכור השבי חשוב.

17. "משארתם...על שכמם" מדוע, הרי הוליכו בהמות הרבה?
א. היו עמוסים בכסף וזהב ולא היה מקום בעגלות.
ב. שחיבבו את המצוות.
ג. שהיו מדקדקים במצוות ולא רצו להעמיס על הבהמות משום צער בעלי חיים.
ד. משום שתרגלו את נשיאת המשכן שגם היא "בכתף יישאו".

18. כמה מיל ישנם מרעמסס לסוכות?
א. 2.5 מיל.
ב. 3 מיל.
ג. 130 מיל.
ד. 120 מיל.

19. "ומלתה אתו אז יאכל בו" האם מילת העבדים מעכבת את האדון מלאכול קרבן פסח? (ברש"י)
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת.
ד. בכזית הראשון אינה מעכבת ומעבר לכך מעכבת.

20. "שגר בהמה" בכור בהמה שהיה נפל, האם פוטר את הבא אחריו מבכורה?
א. כן.
ב. לא.
ג. ולד בן 8 חודשים פוטר פחות מכאן לא.
ד. ולד בן 7 חודשים פוטר פחות מכאן לא.