רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות יתרו פרשת יתרו ב'
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת יתרו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "חֹתן משה" מה מלמדנו? (ברש"י)
א. שחמיו נקרא גם חותן.
ב. שהיה משה מתכבד בחותנו.
ג. שהיה יתרו מתכבד במשה שהיה מלך.
ד. מלמד שחיתן יתרו את משה (7 ברכות וכד').

2. "אל המדבר" אף אנו יודעים שבמדבר היה ומה מלמדנו? (ברש"י)
א. לומר שבחן של ישראל שיצאו אל המדבר לקבל תורה.
ב. בשבחו של יתרו דיבר הכתוב שהיה יושב בכבודו של עולם ונדבו ליבו לצאת אל המדבר מקום תוהו לשמוע דיברי תורה.
ג. בשבחו של יתרו דיבר הכתוב, מה מדבר מקום הפקר לכל כך יתרו כל מי שרצה חכמה ממנו יכל לבוא ולקבל.
ד. מי ששם עצמו כמדבר זוכה לתורה במתנה.

3. "וישתחו" מי השתחוה למי? (ברש"י)
א. יתרו למשה.
ב. יתרו למשה ומשה ליתרו.
ג. אין הכונה כאן שהיתה השתחויה ממש אלא שאילת שלום כמו שמוכח בהמשך.
ד. משה ליתרו.

4. "ויחד יתרו" עד כמה דורות אסור לבזות גוי בעיני הגר? (ברש"י)
א. 3 דורות.
ב. 10 דורות.
ג. 5 דורות.
ד. 9 דורות.

5. כיצד למדנו שעבד יתרו כל ע"ז שבעולם? (ברש"י)
א. הסברה נותנת שאם עזב את הע"ז סימן שעבד את כולם שאם לא כן היה ממשיך לעבוד ולחפש.
ב. מהפסוק "מכל האלהים".
ג. שהיה ראש הכמרים לע"ז ואם לא עבד את כולם לא היה מגיע ל"מעלה" זו.
ד.

6. "ושרי עשרות" כמה שרי עשרות היו? (ברש"י)
א. 600 אלף.
ב. יב' אלף.
ג. 10 אלף.
ד. 60 אלף.

7. "וילך לו אל ארצו" כתב רש"י לגייר בני משפחתו, מהיכן מוכח? (שפ"ח אות ר')
א. כיוון שתלה השליחות במשה "וישלח משה".
ב. הסברה נותנת שאם בא יתרו למדבר הרי בא להתגייר ואם כן מדוע חזר, אלא ע"כ לגייר משפחתו.
ג. שכתוב "וילך לו" בשבילו לטובתו, דהיינו לגייר משפחתו שיזכו לחיי עוה"ב.
ד.

8. "נגד ההר" באיזה צד של ההר? (ברש"י)
א. למזרחו.
ב. לצפונו.
ג. לדרומו.
ד. למערבו.

9. "שכל ההתחלות קשות" על מה נכתב? (רש"י ושפ"ח אות ח')
א. על ירושת הארץ.
ב. על קבלת עול תורה ומצוות.
ג. על העולם הבא.
ד. על אהבת הזולת.

10. "את דברי העם" מה השיבו העם? (ברש"י)
א. נעשה ונשמע.
ב. רצוננו לראות את מלכנו.
ג. שהם מתחרטים על שהמרו בים סוף ושאר עוונות.
ד. שהם מוכנים לקבל את התורה.

11. "ליום השלישי" מתי בנה משה מזבח תחת ההר ו-12 מצבה? (ברש"י)
א. ברביעי לחודש.
ב. בשלישי לחודש.
ג. בשני לחודש.
ד. בחמישי לחודש.

12. "ירה יירה" כמה היה גבוה בית הסקילה ומדוע? (רש"י, שפ"ח אות פ')
א. קומה אחת שהוא כדי להמית.
ב. שתי קומות שכתוב ירה יירה שתי פעמים.
ג. 3 קומות - ירה אחת, יירה שתיים, ס"ה שלוש.
ד. קומה אחת וחומש הקומה, קבלה היתה בידם.

13. "היֹבל" כתב רש"י ושופר של אילו של יצחק היה, מה הקשה הרמב"ן? (שפ"ח אות ק')
א. כיצד יתכן שנשמר שופרו של יצחק עד לזמן מתן תורה.
ב. והרי אילו של יצחק עולה הקריבו אותו והקרניים והטלפיים נשרפו.
ג. בשלמא ביום הדין צריך להזכיר זכות העקידה לכן תקעו בשופר איל, אבל בקבלת התורה למה יתקעו בשופר זה דוקא.
ד. שיצחק הוא מהגבורות והתורה היא משפטוהיה צריך למתק ולא להגביר את הדין (כידוע ליודעי ח"ן).

14. "והר סיני עשן" מהו ההבדל אם נקוד עָשָן בקמץ או עָשַן בפתח? (ברש"י)
א. עָשַן בפתח שם דבר, עָשָן בקמץ הוא פועל.
ב. הפך תשובה א'.
ג. עָשָן בקמץ היינו עשן מועט (בקימוץ), עָשַן בפתח הכוונה שיש הרבה עשן (מדרש).
ד. אין הבדל והשפעה על העשן אלא תמיד הוא שחור ומחניק.

15. "את כל הדברים" מלמד שאמר הקב"ה את עשרת הדברות בדיבור אחד, והלא שתי דברות שנאמרו כאחת שמעו מפי הקב"ה? (רש"י ושפ"ח אות ש')
א. מחלוקת תנאים יש כאן.
ב. פרושן של שתי דברות בלבד שמעו מהקב"ה.
ג. עשרה נאמרו בדבור אחד ושתיים בלבד שמעו.
ד. שתיים נאמרו בדבור אחד ועשר שמעו.

16. "אשר הוצאתיך" "אנכי ה' אלקיך" מדוע לשון יחיד? (ברש"י)
א. בהשגחה פרטית לכל אחד ואחד.
ב. שלא יאמרו שתי רשויות הם.
ג. ליתן פתחון פה למשה במעשה העגל שיאמר רק לי ציוית (אלוקיך בלשון יחיד) ולא לישראל.
ד.

17. "ועשה חסד" כמה יתרה מידה טובה על מידת פורענות? (ברש"י)
א. אחת על חמש מאות.
ב. אחת על אלפיים.
ג. אחת על אלף.
ד. אחת על שבע.

18. "לשוא" איזו היא שבועה שהיא לחינם? (פשטות רש"י ע"פ הבנת ה"באר בשדה")
א. נשבע על עמוד של אבן שהוא של זהב.
ב. נשבע על עמוד של אבן שהוא של אבן.
ג. שאין לו בה שום רווח.
ד. שבועה שהיא לתת את חינו בעיני הבריות.

19. "אתה ובנך ובתך..." כתב רש"י להזהיר גדולים על שביתת קטנים, באלו מקומות נוספים הזכיר רש"י פרוש זה? (שפ"ח אות ד')
א. פרשת שמיני לגבי שרצים, אחרי מות לגבי דם, פרשת בראשית לגבי למך.
ב. פרשת שמיני לגבי שרצים, אחרי מות לגבי דם, פרשת אמור לגבי טומאת כהנים.
ג. פרשת בשלח לגבי המן, אחרי מות לגבי דם, פרשת בראשית לגבי למך.
ד. פרשת שמיני לגבי שרצים, בֹּא לגבי בנערינו ובזקנינו נלך, פרשת אמור לגבי טומאת כהנים.

20. "ויעמדו מרחק" כמה נרתעו ישראל לאחוריהם? (ברש"י)
א. 10 מיל.
ב. 40 מיל.
ג. 12 מיל.
ד. אלפיים אמה.