רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש שמות כי תשא פרשת כי תישא א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת כי תישא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ונתת אתו על עבדת אהל מועד" מתי נצטוו ישראל במניין זה? (ברש"י)
א. לפני מעשה העגל כסדר הפרשה.
ב. בתחילת נדבת המשכן לאחר מעשה העגל.
ג. זהו המניין האמור בפרשת במדבר לאחר שהוקם המשכן.
ד. כשירדו בנ"י למצרים מנאן ונצטוו על מניין זה.

2. "על עבדת אהל מועד" מה נעשה מחצאי השקלים שבאו ממניין זה?
א. המנורה, ואל תתמה איך עשו את המנורה מחצאי השקלים שהם כסף, שהרי מותר לעשות המנורה גם מנחושת.
ב. האדנים.
ג. קנו מהם קרבנות ציבור.
ד. עשו מהם את הכיור ואת כנו.

3. כיצד הוא קידוש ידיים ורגליים? (ברש"י)
א. מניח ידו הימנית על רגלו השמאלית וידו השמאלית על רגלו הימנית ומקדש.
ב. מניח ידו הימנית על רגלו הימנית וידו השמאלית על רגלו השמאלית ומקדש.
ג. מניח רגלו הימנית על רגלו השמאלית וידו הימנית על ידו השמאלית ומקדש.
ד. מניח ידיו על ראשו ומקדש את רגליו.

4. "מחציתו חמשים ומאתים" כיצד מביאו? (ברש"י)
א. שוקל 500 ומביאו בשתי הבאות בגזרת הכתוב.
ב. עושה בו שתי הכרעות, דהיינו שוקלו פעמיים 250 בכל פעם עם הכרע ומביא סה"כ 500.
ג. מביא 250 בלבד עם הכרע אחד.
ד. מביא 500 עם הכרע אחד בלבד.

5. "רקח מרקחת" מה קרוי מרקחת? (ברש"י)
א. מקום שמוכרים שם תרופות.
ב. כל דבר הנמרח על פרוסה וכד'.
ג. כל דבר מאכל נקרא מרקחת.
ד. כל דבר המעורב בחברו עד שזה נוטל מזה ריח או טעם.

6. "ואת בגדי השרד" למה שמשו? (דעת רש"י במחלוקת)
א. הם בגדי כהונה ושרד לשון חשיבות.
ב. הם בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני המיועדים לכסות הכלים במסעות.
ג. אלו בגדי אדם הראשון המיוחדים.
ד. שם כולל לבגדי כהונה והמשמשים לכסות הכלים.

7. "ככלתו" במה צריך תלמיד חכם להיות בקי? (ברש"י)
א. בש"ס ופוסקים.
ב. ב-24 ספרים.
ג. בספר התורה.
ד. במכילתא.

8. "כי בשש משה" במה טעו בני ישראל? (ברש"י)
א. טעו ביום המעונן בין קודם חצות בין לאחר חצות.
ב. החשיבו את אותו יום שעלה משה במניין ה-40 יום.
ג. לא החשיבו את אותו יום שעלה במניין ה-40 יום.
ד. לא זכרו אם אמר להם משה 40 יום או 39.

9. "משני עבריהם" מה פרושו? (ברש"י)
א. שאפשר לקרוא את האותיות מצידו האחד גם מימין וגם משמאל.
ב. הוא כמין משל, מי שעובר על עשרת הדברות משתנה צורתו לרעה.
ג. משני צידיו היו האותיות נקראות ומעשה ניסים היה.
ד. תשובות א' וב' נכונות.

10. "מלאו ידכם" כיצד נתחנכו בני לוי להיות כהנים? (ברש"י)
א. בפר בן בקר לחטאת, ואיל לעולה.
ב. בהריגת איש את אחיו עובדי הע"ז.
ג. בהשכנת שלום בין איש לרעהו.
ד. בפר בן בקר לעולה, ואיל לחטאת.

11. "הדבר הרע" על איזה דבר רע מדובר? (ברש"י)
א. שאמר להם שיורידו כתרים שנתנו להם בחורב.
ב. שלא ויתר להם לגמרי על עונש העגל.
ג. שאין השכינה שורה ומהלכת עמם.
ד. שהערב רב חטא בחטא העגל

12. "ושב אל המחנה" כמה פעמים עלה משה למרום בסך הכל? (ברש"י)
א. פעמיים ובכל אחת 40 יום.
ב. 3 פעמים ובכל אחת 40 יום.
ג. 3 פעמים אלא שבאחרונה שהה 20 יום בלבד.
ד. 4 פעמים ובכל אחת 40 יום.

13. "וראית את אחרי" מה הראהו הקב"ה? (ברש"י)
א. קשר של טלית.
ב. הראהו כל מה שיקרה בעולם.
ג. הראהו כל מה שקרה בעולם.
ד. קשר של תפילין.

14. "ופטר חמור" אלו בהמות טמאות חייבות בבכורה כפטר חמור?
א. החמור וכל בהמה טמאה.
ב. חמור בלבד.
ג. חמור ופיל בלבד.
ד. חמור כלב וחתול.

15. "לא תשחט על חמץ..." מה פרושו? (ברש"י)
א. אם אכלת חמץ אין לך לשחוט פסח בתוך 6 שעות לאכילתך.
ב. שאסור שיהיה חמץ תחת הפסח בלבד בעת השחיטה בגזרת הכתוב.
ג. לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים ברשותך.
ד. אם החמצת מצוה בשנה זו אין לך לשחוט הפסח.