רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך חומש שמות פקודי פרשת פקודי ב'
ממוצע הציונים עד כה: 73%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת פקודי

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ובצלאל בן אורי" איזו החלפת דעות שהיתה בין משה לבצלאל הביא רש"י?
א. משה אמר לבנות ארון אחד ובצלאל אמר 3 והסכימה דעת משה.
ב. משה ציוה לעשות כלים ואח"כ משכן ובצלאל להיפך והסכימה דעת משה עימו.
ג. משה ציוה לעשות משכן ואח"כ כלים ובצלאל להיפך והסכימה דעת משה עימו.
ד. משה סבר מנורה עומדת צפון לדרום ובצלאל מזרח למערב והסכימה דעת משה עימו.

2. "ככר" כמה שקלים שוה כיכר של קדש? (ברש"י)
א. 3 אלפים שקלים.
ב. 4 אלפים שקלים.
ג. אלפיים שקלים.
ד. 5 אלפים שקלים.

3. "ככר" כמה סלעים יש במנה? (ברש"י)
א. 32.
ב. 20.
ג. 25.
ד. 24.

4. "בקע" מה היה קשה לרש"י שפרש שם משקל? (שפ"ח אות ז')
א. "בקע לגלגלת" שלא מצינו שום אבר שנקרא בקע ונמצא בגולגולת.
ב. שבקע נשמע כמו בצע שהוא לשון ממון ומה שייך כאן לשון ממון אלא ודאי...
ג. שכל בקע שבמקרא לשון ביקוע וכאן לא שייך לשון ביקוע.
ד. כיצד יתכן שיהיה קשר בין ביקוע הגלגלות המקצר חיים, למשכן המאריך חיים.

5. "בקע" שם משקל של ....? (ברש"י)
א. שליש השקל.
ב. רבע שקל.
ג. שקל וחצי.
ד. מחצית השקל.

6. "לשש מאות אלף" מי לא נתן מחצית השקל? (שפ"ח אות ח')
א. הבכורות.
ב. הלויים.
ג. משה ואהרון.
ד. המצורעים.

7. "את אדני הקדש" כמה אדני כסף נעשו בסך הכל? (ברש"י)
א. 96.
ב. 100.
ג. 120.
ד. 130.

8. "ומן התכלת והארגמן" כיצד הוכיח רש"י שאין מדובר כאן בבגדי כהונה? (ברש"י)
א. כיון שלא היה בהם פשתן ובבגדי כהונה היה פשתן.
ב. כיון שכתוב אח"כ "ויעשו את בגד הקדש" משמע שבתחילה לא דיבר בבגדי כהונה.
ג. שאם פסוק זה מדבר בבגדי כהונה אין בו שום צורך שהרי הולך ומונה את כולם.
ד. גם ע"פ א' וגם ע"פ ב'.

9. "לתת על המצנפת" מה רצה רש"י להוכיח בקושייתו השניה, דיבור המתחיל "ועוד הקשיתי בה"?
א. רצה להוכיח שהיה פתיל אחד על המצנפת.
ב. רצה להוכיח שהציץ היה מונח על המצח.
ג. רצה להוכיח שהיה בכל צד בציץ וכן באמצעו לפחות שני פתילים אחד מעל ואחד מתחת לצד מצחו.
ד. רצה להוכיח שלא היו פתילים בציץ.

10. "ויברך אתם משה" במה ברכם? (ברש"י)
א. יברכך ה' וישמרך וגו'.
ב. אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם ויהי נועם וגו'.
ג. ברך אותם ברכתו של יוסף.
ד. ברך אותם בבנים תלמידי חכמים.

11. "ויעל עליו" מה היה ביום השמיני למילואים? (ברש"י)
א. הוקם המשכן והפסיק משה להקריב קרבנות ציבור ואהרון תפס מקומו.
ב. הוקם המשכן והמשיך משה לשמש והקריב קרבנות ציבור.
ג. המשכן פורק ומשה הפסיק לשמש ולהקריב קרבנות ציבור.
ד. הוקם המשכן ומאז שימשו משה ואהרן בצוותא.

12. "את העלה" על איזו עולה מדובר? (ברש"י)
א. עולת כהן גדול.
ב. עולת הנשיא.
ג. עולת התמיד.
ד. עולת ראש חודש.

13. "ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו" מתי הושוו כולם לכהונה? (ברש"י)
א. במתן תורה.
ב. ביום הראשון למילואים.
ג. בכל שבת ושבת.
ד. יום שמיני למילואים.

14. "לעיני כל בית ישראל" כתב רש"י – מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע, מדוע?
א. לפי שבכל מסע היו צריכים לחנות.
ב. לפי שממקום החניה חזרו ונסעו.
ג. שהרי אף במקום חנייתם נעים ממקום למקום.
ד. לפי שתמיד היו מוכנים ליציאה פתאומית.