רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
הגדה של פסח.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה פירוש "כל דכפין יתי ויכול"?
א. כל מי שרוצה יכנס ויאכל.
ב. כל מי שרוצה יבוא ויאכל.
ג. כל מי שרעב יכנס ויאכל.
ד. כל מי שרעב יבוא ויאכל.

2. מעשה בר' אליעזר ור' יהושע וכו'... עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם - מה?
א. מה מלמדת המילה כל בפסוק 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך'
ב. הגיע זמן קריאת שמע של ערבית.
ג. הגיע זמן קריאת שמע של שחרית.
ד. הגיע זמן קריאת שמע.

3. מי הם ארבעת הבנים שכנגדם דיברה התורה?
א. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.
ב. צדיק, רשע, תם ושאינו יודע לשאול.
ג. חכם, רשע, טיפש ושאינו יודע לשאול.
ד. צדיק, רשע, טיפש ושאינו יודע לשאול.

4. מהי השאלה ששואל הבן הרשע?
א. מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציוה ה' אתכם?
ב. מה העבודה הזאת לכם?
ג. מה זאת?
ד. הרשע אינו שואל כל שאלה אלא מתריס ויוצא.

5. מהו 'בעבור זה'?
א. בעבור יציאת מצרים.
ב. בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך.
ג. בעבור המצה.
ד. בשעת קרבן פסח.

6. מהי הפיסקה בה אנו מכריזים בליל הסדר כי ה' מציל את ישראל מידי כל המבקשים להשמידם?
א. ברוך שומר הבטחתו לישראל.
ב. והיא שעמדה.
ג. כי לא יטוש ה' עמו.
ד. עבדים היינו.

7. מה בין פרעה ללבן הארמי?
א. פרעה ביקש להשמיד את הרוח, ולבן את הגוף.
ב. פרעה ביקש להשמיד את כולם, ולבן רק את שונאיו.
ג. פרעה ביקש להשמיד גם את הרוח וגם את הנפש, ולבן רק את הרוח.
ד. פרעה ביקש להרוג רק את הזכרים, ולבן את הכל.

8. כיצד מסבירים את המילים "ויהי שם לגוי"?
א. מלמד שהיו ישראל מצויינים שם.
ב. מלמד שהיו ישראל עובדי עבודה זרה כמו הגויים.
ג. כמו שנאמר "ובני ישראל פרו וישרצו מאוד מאוד".
ד. שהיו אנוסים על פי הדיבור.

9. כיצד מסבירים את המילים "ובמורא גדול"?
א. אלו עשרת המכות
ב. זו מכת חושך.
ג. זה גילוי שכינה.
ד. זו מכת בכורות.

10. כמה מכות לקו המצרים בים?
א. 50
ב. 200
ג. 250
ד. כל התשובות הן דעות שונות.

11. מאיזה שלב מתחילים אנו לומר 'דיינו'?
א. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים.
ב. אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את ממונם.
ג. אילו הוציאנו ממצרים ולא קרע לנו את הים.
ד. אילו הוציאנו ממצרים ולא נתן לנו את התורה?

12. מהם הדברים שאם לא אמרם בפסח לא יצא ידי חובתו?
א. פסח ומצה.
ב. הגדה.
ג. פסח, מצה ומרור.
ד. פסח, מצה, מרור והגדה.

13. כמו מה חייב אדם בכל דור ודור לראות את עצמו?
א. כאילו יצא ממצרים
ב. כאילו קיבל את התורה
ג. כאילו ראה את עשרת המכות
ד. כאילו ראה את קריעת הים