רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא אחרי מות פרשת אחרי מות ב'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת אחרי מות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה פרוש טחב שמביא רש"י? (שפ"ח אות א')
א. מקום קר ולח.
ב. מקום חם ויבש.
ג. טחב הוא מזרון אויר.
ד. טחב הוא מזרון קפיצים.

2. "בזאת" כתב רש"י גימטריא שלו 410 רמז לבית ראשון ע"כ. מה היה קשה לרש"י שלא פרש כפשוטו? (שפ"ח אות ה')
א. שאם הכוונה לקרבנות בהמשך הדיבור, היה לו לומר באלו, לשון רבים.
ב. זאת לשון נקבה והקרבנות המפורשים זכרים הם.
ג. שלא היה לו לומר כלל התיבה בזאת.
ד. כל התשובות נכונות.

3. "קדש ילבש" בגדי הכהן, משל מי היו ומדוע? (רש"י ושפ"ח אות ט')
א. משל עצמו, שמצינו גדולי ישראל שלא לקחו משל צבור כלום.
ב. מאביו ואימו שהם הביאוהו לגדולה זאת וצריכים לגמור המצוה ולתת לו כל צרכו..
ג. משל הקדש, בבגדים היה מתפלל עבור כל ישראל.
ד. משל שבט דן שנאמר בו מאסף לכל המחנות וזה כולל גם את צרכי מחנה לויה.

4. "את פר החטאת" משל מי היה בא? (ברש"י)
א. משל הקדש.
ב. משלו.
ג. משל אחיו הכהנים.
ד. מח' אם ב' או ג' ולכן בא חציו משלו וחציו משל הכהנים.

5. "ועשהו חטאת" מה אומר הכהן על השעיר שזכה להקרב? (ברש"י)
א. אשריך שזכית להקרב על המזבח.
ב. חטאת היא.
ג. חטאת בימין או חטאת בשמאל.
ד. לה' חטאת.

6. מנין למדנו שליחתו של השעיר למיתה? (ברש"י)
א. שנאמר לעזאזל דהיינו למיתה שזורקו מהצוק.
ב. אם אחד הוא לשמיא הסברה נותנת שהשני לאבדון.
ג. שנאמר המדברה ואין מדבר אלא שממה ואבדון.
ד. שנאמר "יעמד חי" עמידתו חי עד שישתלח מכאן ששליחתו למיתה.

7. כמה וידויים מתודה אהרון על פר החטאת ועבור מי, וכמה וידויים על השעיר ועבור מי? (פס' ו' יא' כא' ברש"י ופשט הכתוב)
א. 3 וידויים על הפר: 1 עליו ועל בני ביתו 2 עליו ועל אחיו הכהנים 3 על עם ישראל, ווידוי אחד על השעיר על אומות העולם.
ב. 2 וידויים על הפר: 1 עליו ועל בני ביתו 2 עליו ועל אחיו הכהנים, ווידוי אחד על השעיר על עוונות בני ישראל.
ג. וידוי אחד על הפר עליו ועל בני ביתו שכוללים גם את אחיו הכהנים, וידוי שני על השעיר על עוונות בני ישראל.
ד. כתשובה ב' אלא שהיו 3 וידויים על הפר.

8. "אשר לעם" על מה מכפרים הפר והשעיר? (שפ"ח אות ג')
א. על מצוות עשה בלבד.
ב. על מצוות לא תעשה בלבד.
ג. הפר מכפר על טומאת מקדש וקדשיו וכן השעיר.
ד. מכפר על חייב כריתות.

9. "ומפשעיהם" מהו פשע? (ברש"י)
א. שוגג.
ב. אנוס.
ג. מזיד.
ד. שעושה ע"מ לכפור בעיקר.

10. "וכן יעשה לאהל מועד" כמה פעמים מזה הכהן הגדול מדם הפר והשעיר בקדש הקדשים ומחוצה לו?
א. בקדש הקדשים משניהם 1 למעלה ו-7 למטה ועל הפרוכת מבחוץ 7 למעלה ו-1 למטה.
ב. משניהם מזה 7 למעלה ו-1 למטה וכן מבחוץ.
ג. כשם שהזה משניהם בפנים 1 למעלה ו-7 למטה כך מזה על הפרוכת מבחוץ.
ד. בקדש הקדשים משניהם 1 למעלה ו-7 למטה ועל מזבח הזהב 7 למעלה ו-1 למטה.

11. "איש עתי" מה פרושו? (שפ"ח אות נ')
א. שמורגל ללכת שם עתים הרבה.
ב. איש מסודר ועתי כמו עט שכותב כל דבר.
ג. עתי כמו אתי שצריך לקחת אדם נוסף איתו.
ד. עתי לשון זמן שזמנו יקר דהיינו איש חשוב.

12. "ובא אהרון אל אהל מועד" להיכן בא ולשם מה? (ברש"י)
א. נכנס להיכל להדליק את הנרות.
ב. נכנס להיכל לדשן את המנורה.
ג. נכנס לקדש הקדשים להזות שוב מדם הפר והשעיר.
ד. נכנס לקדש הקדשים להוציא את הכף והמחתה.

13. "ופשט את בגדי הבד" באילו בגדים מוציא הכהן הגדול את הכף והמחתה? (ברש"י)
א. הכף בבגדי לבן והמחתה בבגדי זהב.
ב. רצה בבגדי לבן, רצה בבגדי זהב.
ג. בבגדי זהב.
ד. בבגדי לבן.

14. "במקום קדוש" כמה טבילות טובל הכהן הגדול והיכן? (ברש"י)
א. 6 טבילות, 4 בגג בית הפרוה ו-2 בחיל.
ב. 5 טבילות, 4 בגג בית הפרוה ו-1 בחיל.
ג. 10 טבילות, 5 בגג בית הפרוה ו-5 בחיל.
ד. 5 טבילות, 3 בגג בית הפרוה ו-2 בחיל.

15. במקום קדוש - כתב רש"י בגג בית הפרווה.מדוע נקרא כך? (שפ"ח אות ד')
א. שהיתה עמוסה בפרוות.
ב. שהיה אסור לאכול באותו מקום בשר וחלב לכן נקרא פרווה.
ג. מכשף אחד בנאה ושמו פרווה.
ד. דבר זה לא נתבאר ונחלקו בזה תנאים.

16. "אשר יעלה עולה" שחט אדם קרבן בחוץ וחברו הקטיר האיברים, האם התחייב האחרון?
א. כיון שפסלו הראשון לא התחייב האחרון בהקטרו.
ב. חייב גם האחרון.
ג. כיון שבלא שחיטה אין חברו יכול להקטיר, פטור.
ד. יש בזה מח' ר' יהודה ור' מאיר.

17. מה פרוש "ונכרת" לפי דעת רש"י?
א. שצריך לגלות למקום אחר.
ב. ימיו נכרתים.
ג. שאין ה' יתברך נותן לו בנים או בנות נוספים.
ד. זרעו נכרת וימיו נכרתים.

18. "כל נפש מכם" מה כתב רש"י?
א. לרבות את הנשים.
ב. לרבות את הגרים.
ג. לרבות את העבדים.
ד. להזהיר גדולים על הקטנים.

19. "ובשרו לא ירחץ" אדם שנטמא בנבלת עוף טהור ולא רחץ בשרו (לא טבל) ולא כבס בגדיו ונכנס למקדש, במה התחייב? (ברש"י)
א. על רחיצת גופו ענוש כרת ועל כבוס בגדים מלקות.
ב. הפך תשובה א'.
ג. על רחיצת גופו בסקילה ועל כבוס בגדיו במלקות.
ד. הפך תשובה ג'.

20. "אשר אני מביא" מעשיהם של מי היו מקולקלים יותר מן הכל? (ברש"י ושפ"ח אות ו')
א. של המצריים.
ב. של ארץ גושן.
ג. של הישמעאלים.
ד. של הכנענים שכבשו ישראל.