רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא קדושים פרשת קדושים א'
ממוצע הציונים עד כה: 78%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת קדושים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "דבר אל כל עדת" מדוע נאמרה פרשה זו בהקהל? (ברש"י)
א. מפני מצות לקט ושכחה החשובות.
ב. מפני מצות ואהבת לרעך כמוך החשובה.
ג. מפני שרוב גופי תורה תלויים בה.
ד. מפני מצות שבת החשובה.

2. "אמו ואביו תראו" מדוע מכבד הבן את אמו יותר מאביו? (ברש"י)
א. מפני שאינו ירא ממנה יכול לכבדה, משא"כ באביו.
ב. שרואה את אימו מכבדת את אביו, שהרי גם היא חייבת בכבודו, וגם הוא מכבדה.
ג. מפני שמאכילתו ומשקה אותו.
ד. מפני שמשדלתו (מפתה אותו) בדברים.

3. מדוע הסמיכה התורה שמירת שבת למורא אב? (ברש"י)
א. ללמדך שמי שאין לו מורא אב חייב סקילה כמו המחלל שבת.
ב. ללמדך שמי שלא כיבד את אביו ישמור את השבת ויתכפר לו.
ג. מה אב צריך לירא ממנו אף השבת כן.
ד. שאם יאמר לו אביו חלל את השבת לא ישמע לו.

4. "וכי תזבחו" מה פרשה זו באה ללמד? (ברש"י)
א. לקבוע זמן אכילת הקרבן.
ב. שתהא הזביחה על מנת לאכול בתוך הזמן .
ג. שזבח שלמים בא בנדר ונדבה שנאמר וכי תזבחו.
ד. תשובות ב' וג' נכונות.

5. "ואכליו עונו ישא" במה מדובר? (ברש"י)
א. בשוחט לאכלו חוץ למקומו.
ב. בשוחט לאכלו חוץ לזמנו.
ג. מדובר בנותר (בשר הנשאר מעבר לזמן שהוקצב לו) עצמו שאכלוהו.
ד. בשוחט ע"מ לאכלו גם חוץ למקומו וגם חוץ לזמנו.

6. "לא תגנבו" באיזו גניבה מדובר? (ברש"י)
א. בגונב נפשות.
ב. בגונב ממון.
ג. בגונב ממון ונפשות.
ד. בגונב דעת.

7. "ולא תשקרו" מהו סדר העברות שאחת גוררת השניה שכתב רש"י?
א. אם גנבת סופך לכחש סופך לשקר סופך להשבע לשקר.
ב. אם שקרת סופך לגנוב סופך לכחש סופך להשבע לשקר.
ג. אם כחשת סופך לשקר סופך לגנוב סופך להשבע לשקר.
ד. אם נשבעת לשקר סופך לכחש סופך לגנוב.

8. "לא תעשק" במי מדובר? (ברש"י)
א. זה הגונב דעת חברו.
ב. זה המצער את הגר.
ג. באונאת דברים דבר הכתוב.
ד. זה הכובש שכר שכיר.

9. "עד בקר" כמה זמן נתה תורה לבעל הבית לבקש מעות? (ברש"י)
א. ארבע עונות.
ב. שלוש עונות..
ג. שתי עונות.
ד. עונה.

10. "בצדק תשפט עמיתך" מה כתב רש"י מלבד פשוטו של מקרא?
א. זהו ועשית לפנים משורת הדין.
ב. זהו ואהבת לרעך כמוך.
ג. הוי דן את חברך לכף זכות.
ד. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך.

11. "יהיה כל פריו קדש" כיצד יהיה קודש?
א. קדש כקרבן.
ב. קדש כמעשר שני.
ג. קדש כתרומה.
ד. קדש כביכורים.

12. "לא תעֹננו" כיצד האיסור? (ברש"י)
א. פתו נפלה מפיו ועושה זאת לסימן.
ב. צבי הפסיקו בדרך ועושה זאת לסימן.
ג. שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת.
ד. מקלו נפל מידו ועושה זאת לסימן.

13. "וכתבת קעקע" כיצד הוא האיסור? (ברש"י)
א. כותב ע"י ברזל מלובן ונשאר לעולם.
ב. ע"י דיו מיוחד שאינו יורד לעולם.
ג. כתיבה ע"י מכשפות.
ד. שמכניס הכתב ע"י תחיבת מחט והוא משחיר לעולם.

14. "אל תפנו" מהו ידעוני? (ברש"י)
א. מכניס עצם חיה ששמה ידוע לתוך פיו והעצם מדבר.
ב. זה מעשה שדים.
ג. לוקח גולגולת של מת ועובדה והיא מדברת.
ד. לוקח שלד של נחש ומקטיר לו והוא מדבר.

15. "איפה" איזו מידה היא? (ברש"י)
א. מידת הלח.
ב. מידת היבש.
ג. בין לח בין יבש.
ד. מידת אורך כאמה.