רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא אמור פרשת אמור ב'
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת אמור

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם כהנים בעלי מומין מוזהרים מטומאות מת המובאות בפרשה ומדוע? (ברש"י)
א. מוזהרים שכתוב "אלהם" אל כולם אף בעלי מומין.
ב. אינם מוזהרים שכתוב "בני אהרון", כמו אהרון שאינו בעל מום.
ג. מוזהרים שכתוב "בני אהרון", לרבות בעלי מומין.
ד. אינם מוזהרים שכתוב "לנפש" מי שנפשו שלמה, יצאו בעלי מומין.

2. מהי הגדרתו של מת מצוה? (שפ"ח אות ד')
א. כשהמת הוא אדם חשוב נקרא מת מצוה.
ב. כשציוה המת לפני מותו שיקברוהו נקרא מת מצוה.
ג. גרים בלבד נקראים מת מצוה.
ד. מת שאין לו קוברים, והוא שקורא המוצא ואין אחרים עונים אותו.

3. כהן או ישראל ששרטו 5 שריטות על מת, האם חייבים על כל שריטה ומהיכן נלמד? (ברש"י)
א. חייב על כל אחת ואחת ונלמד משבת שחייב על כל אב מלאכה בפני עצמו.
ב. חייבים לאו אחד שהרי כולם נקראים שריטות ודומות אחת לשניה.
ג. חייב על כל אחת ואחת ונלמד מיתור המילה "שרטת".
ד. אין אדם נתפס על צערו וכיון שמתו מוטל לפניו פטור.

4. "ומן המקדש לא יצא" "ולא יחלל" מי צריך לעבוד אע"פ שהוא אונן? (ברש"י)
א. כהן הדיוט בלבד.
ב. כהן גדול בלבד.
ג. כהן גדול והדיוט יכולים לעבוד.
ד. אסור לאף כהן לעבוד כשהוא אונן.

5. "או חרם" מה פרוש חָרֻם? (ברש"י)
א. שחטמו שקוע בין שתי עיניו ולכן יכול לכחול שתי עיניו כאחת שאין החוטם מעכבו.
ב. אבר אחד גדול מחברו.
ג. חוטמו בולט יתר על המידה.
ד. אדם שהוחרם מן השמיים.

6. "או גבן" מה פרוש גיבן? (ברש"י)
א. שגבו כפוף כאות ר' שלנו.
ב. שיש לו שני גבין.
ג. שיש לו שתי גבות עיניים.
ד. שגביני עיניו שערן ארוך ושוכב.

7. מה פרוש הפס' "כל איש אשר יקרב..."? (ברש"י)
א. כהן שנטמא ונגע בקדש חייב כרת.
ב. כהן שנטמא ואכל קדש חייב כרת..
ג. אסור לכהן להתקרב לקדשים בעוד טומאתו עליו.
ד. שאסור להקריב קרבן בעוד טומאתו עליו.

8. "וטמאתו עליו" על מי? (ברש"י)
א. על הבשר.
ב. על האדם.
ג. על שניהם.
ד. פרוש שפרחה ממנו הטומאה ונמצאת עליו ולא בו.

9. "תושב כהן ושכיר" על מי מדובר? (ברש"י)
א. תושב – עבד עיברי שנרצע שקנוי לו עד היובל, שכירו – עבד עיברי שיוצא בשש.
ב. תושב – עבד כנעני שקנוי לו עולמית, שכירו – עבד עיברי שנרצע.
ג. תושב – עבד עיברי שיוצא בשש, שכירו – שעובד כשכיר של ימינו.
ד. תושב – עבד כנעני שקנוי לו עולמית, שכירו – שכיר של ימינו.

10. "וכהן כי יקנה" "ויליד ביתו" אלו בני אדם שהם קנינו של הכהן אוכלים בתרומה? (אותם שמביא רש"י)
א. עבד עיברי שנרצע, עבד כנעני, אשתו.
ב. שכירו, תושב כהן, עבד כנעני, אשתו, בני השפחות (מעבד עיברי).
ג. כל מי שסמוך על שולחנו של כהן אוכל בתרומה.
ד. עבד כנעני, אשתו של כהן ובני השפחות ( מעבד עיברי).

11. "או חרוץ" מה פרושו? (ברש"י)
א. גולגולת בהמה שנסדקה.
ב. בהמה שצריכה תמיד להיות בתנועה והוא מין מחלה.
ג. שנתגלה חריץ באחד מאבריה הפנימיים של הבהמה.
ד. ריס של עין שנפגם או נסדק וכן שפתו.

12. "לא תקריבו" כמה פעמים הוא נכתב בפרשה זו של מומי בהמה? (ברש"י)
א. 5 פעמים.
ב. 7 פעמים.
ג. פעמיים.
ד. 3 פעמים.

13. "ששת ימים תעשה מלאכה" מדוע הוזכרה שבת בפרשת מועדות? (ברש"י)
א. שהמחלל את המועדות מעלין עליו כאילו חלל את השבתות, וכל המקיים את המועדות מעלין עליו כאילו קיים את השבתות.
ב. ללמדך שלט' מלאכות האסורות בשבת אסורות ביו"ט.
ג. לומר לך שיכול לחול שבת ומועד יחד.
ד. שלעתיד לבוא יהיו לנו מועדות תכופים כמו השבת בכל שבוע.

14. "והקרבתם אשה לה'" באיזה קרבן מדובר ומדוע נאמר כאן? (ברש"י)
א. במוספים, לומר לך שאין הם מעכבים זה את זה.
ב. בקרבן התמיד, ללמדך שאין מעכבים זה את זה.
ג. במוספים, ללמדך שמעכבים זה את זה.
ד. בשלמי חגיגה, ללמדך שאין מעכבים זה את זה.

15. "ובקצרכם" מה ענין מצות לקט באמצע הרגלים?
א. כל הנותן לקט לעני כראוי ומשמחו יזכה לשמוח גם הוא ברגלים.
ב. כל הנותן לקט לעני כראוי כשיבנה ביהמ"ק יזכה להקריב שם קרבנותיו בחג.
ג. כל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי מעלין עליו כאילו בנה ביהמ"ק והקריב עליו קרבנות בתוכו.
ד. כל הנותן לקט לעני בעין יפה מעלין עליו כאילו קידש את החודש וע"י זה נקבעו הרגלים בזמנם.

16. "אך בעשור לחדש" את מי בא למעט?
א. את הגויים שאין יום כיפור מכפר עליהם.
ב. את שאינן שבים.
ג. את המחלל שם שמים בפרהסיא.
ד. את שציער את חברו.

17. "לא תעשו" (פס' לו'), מהיכן למדנו שחולו של מועד אינו אסור בעשיית מלאכה? (ברש"י)
א. שכתוב "ביום השמיני מקרא קדש" ולא בחולו של מועד.
ב. שכתוב "אלה מועדי" להוציא חולו של מועד.
ג. מהמילה "היא".
ד. שכתוב "ביום הראשון מקרא קדש" ונדרש ולא בחולו של מועד.

18. "המנרה הטהורה" מה פרושו? (ברש"י)
א. שצריך הכהן להטהר כשבא להדליקה.
ב. שהיתה זהב טהור.
ג. שמטהרה ומדשנה תחילה מן האפר.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

19. "בתוך בני ישראל" מה מלמדנו? (ברש"י)
א. שהמקרה היה בתוך המחנה.
ב. מלמד שלא היה נשוי.
ג. מלמד שיש לו חלק לעולם הבא.
ד. מלמד שנתגייר.

20. "ויניחהו" את מה היה צריך לברר בדינו של המקושש והמקלל? (ברש"י)
א. על שניהם היה צריך לברר אם חייבים מיתה.
ב. על שניהם היה צריך לברר באיזו מיתה חייבים.
ג. מקלל – באיזו מיתה חייב, מקושש – אם חייב מיתה או לא.
ד. מקושש – באיזו מיתה חייב, מקלל – אם חייב מיתה או לא.