רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש ויקרא בהר פרשת בהר א'
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת בהר

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "את ספיח קצירך" מה נקרא ספיח? (ברש"י)
א. אלו צמחים שהשחירו ונקראים ספיח שדומים לפיח הכבשן.
ב. הוא מין צמח מיוחד הגדל אחת לשבע שנים.
ג. אלו צמחים שגדלו בסוף שנת השמיטה ולכן נקראו ספיח.
ד. צמח שעלה מן הזרע שנפל בעת הקציר (או שנקצר וחזר ועלה שנית).

2. "וקראתם דרור" איזה עבד יוצא לחפשי בשנת היובל? (ברש"י)
א. 1. עבד שנרצע 2. שלא כלו לו שש שנים משנמכר 3. עבד כנעני.
ב. עבד שנרצע בלבד.
ג. 1. עבד שנרצע 2. שלא כלו לו שש שנים משנמכר.
ד. מי שחציו עבד וחציו בן חורין בלבד.

3. "וכי תמכרו ממכר לעמיתך..." מה דרשו חז"ל? (ברש"י)
א. אם מכרת שדך דע שהוא מכור לחברך מששת ימי בראשית.
ב. כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך.
ג. "תמכרו"- שניים, "ממכר"- אחד, דרך ארץ עד 3 פעמים אדם מוכר שדה.
ד. אם מכרת אחד סופך למכור גם את השני.

4. "במספר שנים... במספר שני תבואת ימכר לך" מה דרשו חז"ל? (כל התשובות נכונות, ציין מה כתב רש"י)
א. אם מכר קרקע סלעית שאינה ראויה לזריעה נגאלת פחות משתי שנים.
ב. קנין פירות, אמר ריש לקיש אינו כקנין הגוף דהיינו אין גוף הקרקע קנוי לו.
ג. אם בשאר מקומות היתה תבואה ורק מקומו לקה בשדפון, אנו אומרים מזלו גרם ועולה לו השנה למנין.
ד. שאין המוכר רשאי לגאול שדהו פחות משתי שנים.

5. "אל תונו איש את אחיו" (יד'), "ולא תונו איש את עמיתו" (יז'), על אלו הונאות מדובר? (ברש"י)
א. פס' ראשון בהונאת דברים והשני בהונאת ממון.
ב. פס' ראשון בהונאת ממון והשני בהונאת דברים.
ג. שניהם בהונאת ממון.
ד. שניהם בהונאת דברים.

6. "עד השנה התשיעת" מתי אנו זקוקים לברכה ל-4 שנים? (ברש"י)
א. כשעם ישראל רב כחול הים.
ב. כשנוהג היובל ויש שתי שמיטות רצופות.
ג. כשישנם עניים מרובים.
ד. בכל המצבים המפורטים לעיל.

7. "מאחזתו" איזו דרך ארץ למדנו במוכר אחוזתו? (ברש"י)
א. שלא ימכור כל אחוזתו אלא ישייר שדה לעצמו.
ב. שימכור כל מה שיש לו ולא יצטרך לאחרים.
ג. שלא ימכור הכל לאדם אחד אלא לכמה אנשים.
ד. שימכור רק שדה אחוזה ולא שדה מקנה.

8. "די השיב לו" אדם שאין ביכולתו לגאול כל שדהו מה דינו? (ברש"י)
א. אם באפשרותו לגאול חצי שדהו, רשאי.
ב. אם באפשרותו לגאול רוב שדהו, רשאי.
ג. אין גאולה לחצאין.
ד. גואל כמה שיכול.

9. מהו אורך הזמן במילה "ימים"? (ברש"י)
א. 11 חודשים.
ב. 10 חודשים.
ג. שנתיים.
ד. שנה תמימה.

10. בית הנמצא בעיר שאין בה חומה ולאחר 5 שנים הגיע היובל, האם חוזר הבית לבעלים? (פשט הכתוב)
א. אינו יוצא שבבתים כתוב וקם הבית ... לצמיתות לקונה.
ב. כשמגיע היובל יש למוכר ולקונה דין שותפים.
ג. יוצא ביובל שדינו כשדה.
ד. יוצא בסוף שנה אחת כדין שדה ערי חומה.

11. "וערי הלוים" כמה ערים נתנו ללויים?
א. 21.
ב. 12.
ג. 48.
ד. 84.

12. מה הגדרתו של "תושב"? (ברש"י)
א. אדם שנמצא 30 יום בארץ ישראל.
ב. כל שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבלות.
ג. שקבל על עצמו שלא לאכול נבלות וטריפות.
ד. גוי שמל ולא טבל.

13. "נשך ותרבית" מדוע חילקן הכתוב? (ברש"י)
א. ללמדך שהיא מצוה חמורה.
ב. לעבור עליו בשני לאוין.
ג. לעבור עליו בעשה ובלאו.
ד. לעבור עליו בעשה ושני לאוין.

14. "לא תרדה בו בפרך" מה כתב רש"י?
א. שלא יעבוד בו במלאכה קשה ביותר.
ב. מלאכה שלא לצורך כדי לענותו.
ג. בו אינך רודה אבל בעבד נכרי אתה רודה.
ד. אינך חייב לרדות בו בפה רך.

15. "לעקר משפחת גר" מי הם? (ברש"י)
א. עקר – הנמכר לע"ז להיות לה לשמש, משפחת גר- גר צדק.
ב. עקר – עכו"ם, משפחת גר – גר צדק.
ג. עקר – עכו"ם, משפחת גר – הנמכר לע"ז להיות לה שמש.
ד. עקר – הנמכר לע"ז להיות לה לשמש, משפחת גר – עכו"ם.

16. באיזה יום מתחילה שנת היובל?
א. בראש השנה.
ב. ביום הכיפורים.
ג. מקדימים מחודש אלול.
ד. ראש חודש ניסן.