רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר נשא פרשת נשא א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת נשא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ואת אהל מועד" מה פרושו?
א. אלו הקרשים.
ב. זהו הארון.
ג. אלו יריעות עיזים, הכסוי השני.
ד. עורות אילים מאדמים.

2. "וישלחו מן המחנה" מהיכן משולח הצרוע, הזב, וטמא מת? (ברש"י)
א. הצרוע – חוץ לקלעים, הזב – חוץ לכולם, טמא מת - חוץ למחנה לויה.
ב. הצרוע – חוץ לכולם, הזב – חוץ לקלעים, טמא מת - חוץ למחנה לויה.
ג. הצרוע – חוץ לקלעים, הזב – חוץ למחנה לויה, טמא מת - חוץ לכולם.
ד. הצרוע – חוץ לכולם, הזב – חוץ למחנה לויה, טמא מת - חוץ לקלעים.

3. "למעל מעל בה'" על איזו מעילה מדובר? (ברש"י)
א. מדובר באדם שהזיק את הכהן.
ב. מדובר בכהן שמעל בתפקידו.
ג. מדובר באדם שהביט למעלה ממדרגתו.
ד. שגזל את חברו בפקדון או במלוה וכד' ונשבע על שקר.

4. "להשיב האשם אליו" על מי מדובר ומדוע? (ברש"י)
א. מדובר על הנשיא שאין לו גואל אלא ה'.
ב. מדובר על הגר שהוא בלבד אין לו יורשים.
ג. מדובר על הנכרי שאין לו גואל.
ד. מדובר על עובד ע"ז שאין לו גואל.

5. "ואיש את קדשיו לו יהיו" מה פרושו? (כל התשובות נכונות, ציין פרוש ראשון שהביא רש"י)
א. שטובת הנאתן לבעלים דהיינו שיכול ליתן לכל כהן שירצה.
ב. מי שמעכב מעשרותיו סופו שתעשה שדהו אחת מעשרה ממה שהיתה למודה לעשות.
ג. כהן שהקריב את הזבח אפילו במשמר אחר הרי הן שלו.
ד. מי שמעכב מעשרותיו סופו שיצטרך לקבל צדקה (שהיא כקדשים) מהבריות.

6. מהם חרצנים ומהם זגים? (ברש"י בלבד)
א. חרצנים הם הגרעינים, זג הם הקליפות שמבחוץ.
ב. זג הם הגרעינים, חרצנים הם הקליפות שמבחוץ.
ג. שני שמות יש לגרעינים, או חרצנים או זגים.
ד. הקליפה החיצונית הדקה נקראת זג והענב עצמו נקרא חרצנים.

7. באלו דברים אסור הנזיר?(פשט הכתוב)
א. איסור גילוח הראש, איסור אכילת מאכלים הקשורים לגפן היין, איסור כניסה למחנה לויה.
ב. איסור גילוח הראש, איסור להטמא למתים, איסור אכילת דברים הקשורים לגפן היין.
ג. כתשובה ב' אלא שבמקום איסור להטמא למתים צריך להיות איסור להטמא לשרצים ונבלות.
ד. איסור גילוח הראש, איסור אכילת מאכלים הקשורים לגפן היין, איסור להטמא לשרצים ונבלות ואיסור כניסה למחנה לויה.

8. "מאשר חטא על הנפש" באיזה חטא חטא הנזיר? (ברש"י)
א. שלא נזהר מטומאת מת.
ב. שציער עצמו מן היין.
ג. שניוול עצמו בגידול שיער ויתכן שחילל את ה'.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

9. אלו קרבנות מביא נזיר שהשלים ימי נזירותו? (פשט הכתוב)
א. שני תורים לעולה וחטאת, כבש לאשם.
ב. איל לשלמים, כבש לאשם ושני תורים, אחד לעולה ואחד לחטאת.
ג. כבש לעולה, כבשה לחטאת ואיל לשלמים.
ד. כבש לאשם, כבש לעולה וכבשה לחטאת.

10. "אשר תחת זבח השלמים" היכן מבשלים השלמים והיכן נותן הנזיר שערותיו? (רש"י ופשט הכתוב)
א. השלמים מתבשלים בעזרת נשים והנזיר נותן שערותיו בתחתית הדוד מבפנים.
ב. השלמים מתבשלים בעזרת נשים והנזיר נותן שערותיו תחת הדוד.
ג. השלמים מתבשלים בחיל והנזיר נותן שערותיו תחת הדוד.
ד. השלמים מתבשלים בהר הבית והנזיר נותן שערותיו תחת הדוד.

11. "ויחנך" מה דרשו חז"ל? (כל התשובות נכונות ציין מה כתב רש"י)
א. במשאלותך.
ב. בדעת בבינה ובהשכל, במוסר ובחכמה.
ג. יחנך בתלמוד תורה, דבר אחר יחנך במתנת חינם.
ד. יתן לך חן.

12. "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן" מדוע תלה הכתוב את בנית המשכן במשה? (ברש"י)
א. לפי שהיה הענו מכולם.
ב. לפי שמסר נפשו עליו.
ג. כיוון שסיים את הקמת המשכן.
ד. כיוון שמשה הביא את הלוחות והוא החפץ המקודש ביותר במשכן.

13. מהם עגלות הצב שהביאו הנשיאים? (ברש"י)
א. לעגלות אלו היו צבים גדולים ומיוחדים שנבראו לתכלית זו.
ב. לעגלות אלו היו חמורים מיוחדים שהולכים לאט כמו צבים.
ג. לעגלות אלו היו סוסים מהירים ביותר שאין צב אלא לשון זריזות ומהירות.
ד. עגלות אלו היו מכוסות שאין צב אלא לשון חיפוי.

14. "כפי עבדתם" מדוע קבלו בני גרשון רק 2 עגלות ובני מררי 4?
א. כיון שלא כתוב בבני מררי "נשא את ראש", פייסם משה בעוד 2 עגלות.
ב. דיו לגרשון שהוא בכור ויסתפק בשתי עגלות.
ג. כיון שמשא בני מררי היה כבד יותר.
ד. גם בגלל א' וגם בגלל ב'.

15. כיצד היה מגיע הקול אל משה? (ברש"י)
א. יוצא מן השמיים אל הלוחות ומשם אל בין הבדים ויוצא לאוהל מועד.
ב. יוצא מן השמיים אל אבן השתיה ומשם אל בין הבדים ויוצא...
ג. יוצא מן השמיים לבין שני הכרובים ומשם יוצא לאוהל מועד.
ד. יוצא מן השמיים לבין הבדים ומשם יוצא...

16. האם אשה יכולה להיות נזירה?
א. לא
ב. כן
ג. אף תשובה אינה נכונה
ד. לא ידוע