רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר בהעלותך פרשת בהעלותך א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת בהעלותך

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "בהעלתך" ממה חלשה דעתו של אהרון? (ברש"י)
א. שלא השתתף עם משה בהקמת המשכן.
ב. שלא השתתף עם משה בעשייתה של המנורה.
ג. שנתבשר שלא יכנס לארץ ישראל.
ד. שלא היה עם הנשיאים בחנוכת המזבח.

2. "הזה עליהם" מדוע הוצרכו הלויים הזאת שלישי ושביעי? (ברש"י)
א. כדי לטהרם מטומאת זב.
ב. כדי לטהרם מטומאת נבילה.
ג. כדי לטהרם מטומאת מת.
ד. כדי לטהרם מטומאת מצורע.

3. "והעבירו תער" מדוע הוצרכו הלויים להעביר תער על כל בשרם? (ברש"י)
א. כדי שלא תהיה בהם חציצה בטבילה.
ב. שהשיער רומז לדין לכן צריכים להעבירו מעליהם.
ג. שאהרון היה צריך להניף את הלויים ולכן הורידו במשקל כמה שאפשר.
ד. שהלויים באים כפרה על הבכורות שעבדו ע"ז הקרויה זבחי מתים, והמצורע קרוי מת לכן הוצרכו תגלחת כמצורעים.

4. האם מי שמקריב פסח שני מותר לאכול חמץ באותו יום? (ברש"י)
א. חלילה! אלא מצניעו במקום סגור.
ב. מותר.
ג. מותר רק בתערובת.
ד. כל המוצרים שדומים למצה כגון קרקר וכד' מותרים אבל הנפוחים אסורים.

5. למה היו משמשות החצוצרות? (פשט הכתוב עד פס' יא')
א. למסע המחנות, לקריאת הנשיאים, לקריאת הקהל, לשמח חתן וכלה.
ב. למסע המחנות, למלחמה, לקרבן צבור, לאסוף המצורעים מחוץ למחנה.
ג. למסע המחנות, לקריאת הנשיאים, למלחמה, לקרבן צבור, להתיר לטמא מת להכנס מקדש.
ד. למסע המחנות, לקריאת הנשיאים, לקריאת העם, למלחמה, לקרבן צבור.

6. "והקימו את המשכן" מי היה קודם את מי בנסיעה ומדוע? (ברש"י)
א. בני קהת היו קודמים, כדי להקים את המשכן, שיכניסו בני גרשון ומררי את כליהם.
ב. בני גרשון ומררי נסעו ראשונים ובנו את המשכן וכשבאו בני קהת מוצאים אותו מוכן ומכניסים בו ארון ושולחן...
ג. בני קהת, גרשון, ומררי נסעו יחד כדי לעזור אחד לשני.
ד. קהת, גרשון, ומררי נסעו לאחר מחנה דן כדי לשמור על בני ישראל.

7. איזו ראיה יש לסובר שנסיעת בני ישראל היתה בצורת קורה? (ברש"י)
א. שכתוב "כאשר יחנו כן יסעו".
ב. הסברה נותנת שכמות גדולה מאוד של אנשים אינה יכולה להיות בסדר מסויים לאורך זמן.
ג. שכתוב על שבט דן "מאסף לכל המחנות".
ד. זוהי הצורה הטובה ביותר להערך למלחמה תוך כדי נסיעה.

8. "והיה הטוב ההוא" באיזה חלק זכו בני יתרו בארץ ישראל? (ברש"י)
א. זכו בצפת.
ב. זכו במושב קוממיות.
ג. זכו בטבריה.
ד. זכו בדושנה של יריחו.

9. "ותאכל בקצה המחנה" במי מדובר?
א. ערב רב.
ב. בקצינים.
ג. בגדולים.
ד. כל התשובות נכונות.

10. "והאספסף" מי היו? (כל התשובות נכונות ציין מה כתב רש"י)
א. ערב רב שנאספו עליהם כשיצאו ממצרים.
ב. אלו שבעים זקנים.
ג. אלו הגרים המוסיפים מכל מקום.
ד. היושבים על הגדרות והברזלים.

11. "את הקשאים" היו טועמים במן כל טעם שרצו חוץ מקישואים אבטיחים וכו', מדוע? (ברש"י)
א. לנסות את עם ישראל אם יבואו בטענה.
ב. שהם קשים למניקות.
ג. כיון שאינם מאכלים חשובים.
ד. שהם קשים לזקנים.

12. "בכה למשפחתיו" מה אמרו רבותינו? (ברש"י)
א. בכו על המשפחות שנהרגו במצרים בחושך.
ב. שרצו כבר להכנס לא"י ולהקים בית ומשפחה.
ג. מעוט רבים שניים, שהיו שתי משפחות שבכו.
ד. בכו על עסקי עריות שנאסרו להם, שפרשת עריות נאמרה להם סמוך לנסיעתם מהר סיני.

13. "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל" וזקנים ראשונים היכן היו? (ברש"י בלבד)
א. מתו באש התבערה.
ב. לא יכלו לשאת את העול הכבד והתפטרו מתפקידם.
ג. מרוב ענותנותם לא רצו לקבל נבואה ונאספו בכח והם הם הזקנים הראשונים.
ד. כשהוכיחו את עושי העגל נרצחו על ידם.

14. "וכאמתים" עד היכן היו השלוים פורחים? (ברש"י)
א. פורחים בגובה העננים ונוחתים לאהל.
ב. עד כנגד ליבו של אדם שלא יהא טורח באסיפתם.
ג. עד ראשו של אדם ומניחו שם עד שמגיע לאהלו.
ד. עד שתי אצבעות מהקרקע ומדדהו במקל עד אהלו.

15. "ויצאו שניהם" מדוע הפריד הקב"ה את אהרון ומרים ממשה? (ברש"י)
א. שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו.
ב. שלא ישמע משה בנזיפתו של אהרון.
ג. ששניהם היו צריכים ללקות.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

16. "אל מול פני המנורה" (רש"י)
א. המדליק עולה במעלות שנקראו "פני".
ב. הנרות לנגד קודש הקודשים.
ג. אל מול נר האמצעי שבגוף המנורה.
ד. אל מול פני התינוק שהיו טבועים במנורה.

17. "קח את הלויים" (רש"י)
א. קחם בדברים.
ב. קח- לשון קניה. בממון.
ג. קדשם לי.
ד. קחם בהרמה.