רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר בהעלותך פרשת בהעלותך ב'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת בהעלותך

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "יאירו שבעת הנרות" מדוע צריך שיפנו 3 הפתילות שבמזרח וה-3 שבמערב לעבר הנר האמצעי? (ברש"י)
א. כיון שכך המנורה נראית יפה יותר.
ב. כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך.
ג. כדי שלא יסנוור את הכהנים.
ד. כדי להראות שיש אחדות בעם ישראל.

2. "ירכה" איזה חלק של המנורה הוא? (ברש"י)
א. הוא הקנה האמצעי.
ב. הם הרגליים הקטנות שהשידה נמצאת עליהם.
ג. היא שידה חלולה הנמצאת על רגלי המנורה.
ד. הם הקנים היוצאים מגוף המנורה.

3. "והניף אהרן את הלויים תנופה" 3 תנופות נאמרו בפרשה זו, מדוע? (ברש"י)
א. אחת לקהת, אחת לגרשון ואחת למררי.
ב. כנגד אברהם יצחק ויעקב.
ג. לרמוז ללוי שנולד השלישי.
ד. לרמוז למשה שנולד השלישי.

4. "כי לי כל בכור" כיצד זכה ה' כביכול בבכורות ישראל מצד הדין? (ברש"י)
א. הבכורות קפצו לים סוף ראשונים ונתקדשו.
ב. כיון שהגן עליהם ממכת הבכורות במצרים.
ג. כל הבכורות קדושים מלידה לעבודת ה'.
ד. הבכורות התנדבו מרצונם הטוב לעבודת ה'.

5. "ויעש משה ואהרון" מה עשו ישראל (הבכורים) ללויים? (ברש"י)
א. העמידו אותם.
ב. הניפו אותם.
ג. סמכו את ידיהם עליהם.
ד. העבירו תער על בשרם.

6. "ולא יעבד עוד" לוי שעבר את גיל 50 מה דינו? (ברש"י)
א. פטור מכל עבודה.
ב. אינו עובד עבודת משא אך חוזר לנעילת שערים לשיר וכד'.
ג. ממשיך בעבודתו עם תוספת שכר של 10%.
ד. מלמד כהנים צעירים הבאים לעבודה.

7. "בחדש הראשון" מדוע לא הקריבו בנ"י במדבר אלא פסח אחד בלבד? (שפ"ח אות ט')
א. גזרת הכתוב שיקריבו פסח אחד בלבד.
ב. לא היו במדבר מספיק כבשים לכולם.
ג. פחדו שיריחו הגויים את ריח הצלי ויבואו עליהם.
ד. כיון שהיו הרבה שלא נימולו, שלא היו מלין את בניהם במדבר.

8. מה למדנו מפעמיים "מועדו" הכתוב בפרשתנו? (ברש"י)
א. במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בטומאה של רוב ציבור.
ב. במועדו אפילו יורד מטר, במועדו אפילו יורד ברד.
ג. במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו אונן.
ד. במועדו אפילו אין כהן גדול, במועדו אפילו אין נשיא.

9. "ולפי העלות הענן" אילו היה נכתב ולפי עלות הענן כיצד היה פרושו? (ברש"י)
א. לשון הסתלקות.
ב. לשון צמוח ועליה.
ג. לשון עול על צווארו.
ד. לשון שוֹוִי כמו ששואלים כמה עולה חפץ זה.

10. "ובהקהיל את הקהל" מה ההבדל בין מסע המחנות לקריאת הנשיאים בתקיעת החצוצרות? (רש"י)
א. מסע המחנות -חצוצרה אחת תקיעה תרועה ותקיעה. קריאת הנשיאים-שתי חצוצרות בלא תרועה.
ב. מסע המחנות-חצוצרה אחת תקיעה תרועה תקיעה. קריאת הנשיאים-שני חצוצרות עם תרועה.
ג. מסע המחנות-שתי חצוצרות תקיעה תרועה ותקיעה. קריאת הנשיאים-חצוצרה אחת ובלא תרועה.
ד. מסע המחנות-שתי חצוצרות תקיעה תרועה ותקיעה. קריאת הנשיאים-חצוצרה אחת עם תרועה.

11. "בחדש השני" כמה זמן חנו בנ"י בהר סיני? (ברש"י)
א. שנים עשר חדש.
ב. שנים עשר חדש ועשרה ימים.
ג. שנים עשר חדש פחות עשרה ימים.
ד. בששה בסיון קבלו את התורה ובשבעה בו נסעו.

12. "נסעים אנחנו אל המקום" מדוע שיתף משה את עצמו עם ישראל הרי לא היה אמור להכנס? (ברש"י)
א. קיוה שיתירו לו בזכות ישראל.
ב. עדיין לא נגזרה גזרה וחשב שהוא נכנס.
ג. לא כתוב נכנסים אלא נוסעים ואין כאן קושיה כלל.
ד. כיון שתמיד על האדם לשתף עצמו עם הציבור.

13. "ויהי בנסוע הארן" כתב רש"י למה נכתב כאן כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, על איזה פורענות מדובר? (שפ"ח אות ז')
א. פורענות ראשונה–מעשה העגל, פורענות שניה-מתאוננים.
ב. פורענות ראשונה-"וימרו בים סוף", פורענות שניה-מתאוננים.
ג. פורענות ראשונה-"ויסעו מהר ה'" כתינוק הבורח מבית הספר, פורענות שניה-מתאוננים.
ד. פורענות ראשונה-מתאוננים, פורענות שניה-מרגלים.

14. "רע באזני ה'" מה היתה טענת המתאוננים? (ברש"י)
א. טענו שחסר בשר.
ב. טענו שחסר מים.
ג. טענו שחסר ירקות.
ד. טענו שלא נחו מענוי הדרך 3 ימים.

15. מה פרוש הפסוק "אשר נאכל במצרים חנם"? (ברש"י)
א. כל יהודי היה מקבל הנחה של 1.5% ודמי עליהם כחינם.
ב. חינם מן המצוות, שכעת אם לא יקיימו מצוות אזי ועצר את השמיים.
ג. אילו היינו כעת במצרים היינו מקבלים הכל חינם, לכן כתוב בלשון עתיד.
ד. שהיו אוכלים דגים בחינם שהם הפקר לכל.

16. "ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה" מה פרושו? (ברש"י)
א. או טחנו או דכו הכל כפי רצונם.
ב. שהיו צריכים לטחון ולדוך ורק אח"כ לאכול.
ג. שלא היו טוחנים ולא דכים אלא שהיה טעמו משתנה לנטחנין ולנדוכים.
ד. שהיו טוחנים אותו ברחים או דכים במדוכה והיה טעמו משתנה לנטחנין ולנדוכים.

17. "ואם ככה את עשה לי" כתב רש"י תשש כוחו של משה כנקבה, מדוע? (ברש"י)
א. שנאמר לו שלא יכנס לארץ ישראל.
ב. שנאמר לו שבניו לא יכהנו תחתיו.
ג. שהראהו הקב"ה פורענות שהוא עתיד להביא עליהם.
ד. שנתבשר שהמלאך ינחה אותם לארץ ישראל.

18. "ואל העם תאמר התקדשו" לשם מה? (ברש"י)
א. התקדשו לאכילת בשר בכסות נקיה וכד'.
ב. התקדשו לפורענות שעתידה לבוא עליכם.
ג. התקדשו לשפע רוחניות שתבוא עליכם.
ד. התקדשו לקבלת התורה שנתנה וחג השבועות היה.

19. "וירץ הנער" מי היה? (ברש"י)
א. אליעזר בן משה.
ב. איתמר.
ג. גרשום בן משה.
ד. יהושוע בן נון.

20. "והעם לא נסע" איזו זכות היתה למרים שחלקו לה כבוד זה? (ברש"י)
א. כיון שחיכתה למשה כשהושלך ליאור.
ב. בזכות הבאר.
ג. בזכות שיצאה בתופים לשיר לכבוד ה'.
ד. בזכות שהיתה מתפללת במצרים על הרך הנולד שיהיה בריא ושלם.