רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר מטות פרשיות מטות מסעי א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת מטות

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ראשי המטות" כתב רש"י חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה. מדוע נכתב כאן, הרי בכל התורה כולה חלק כבוד לנשיאים? (ברש"י)
א. שיחיד מומחה יכול גם כן לנדור, שהייתי חושב אולי לא תהיה לו התרה.
ב. ללמד שיחיד מומחה מפר, ואם אין מומחה, מפר בשלושה הדיוטות.
ג. כיון שגם נדבת הנשיאים למשכן היתה על ידי נדר.
ד. שתפקידם של הנשיאים ללמד את העם שלא ירבו לנדור.

2. מה פרוש "בבית אביה"? (ברש"י)
א. נמצאת בביתו של האב ממש.
ב. נמצאת ברשותו של האב.
ג. הכונה שאביה קיים.
ד. צריך שהאב יהיה בתוך ביתו ואם לאו אין נדרי הבת כלום.

3. אישה שנדרה נזירות ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה ועוברת על נדרה, מה דינה? (ברש"י)
א. היות והפר לה פטורה מכל.
ב. חייבת בקרבן חטאת על שלא התיעצה עם בעלה.
ג. גילתה דעתה שאין לה רוח הקודש ופטורה.
ד. עליה נאמר וה' יסלח לה, שצריכה סליחה.

4. "כל אשר אסרה על נפשה" נערה שנתאלמנה מן הנשואין וחזרה לבית אביה, האם מפר נדריה? (ברש"י)
א. כיון שהיא עדיין נערה, אביה מפר נדריה.
ב. אחיה ואחיותיה מפרים נדריה.
ג. אין מפר יותר נדריה.
ד. האם בלבד מפרה נדריה.

5. "מאת המדינים" מדוע לא נצטוו בנ"י להלחם גם עם מואב? (ברש"י)
א. כיון שלוט לא גילה על שרה שהיתה בתיבה לכן..
ב. שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה אך המדינים נתעברו על ריב לא להם.
ג. מפני רות המואביה שעתידה לצאת מהם.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

6. "וימסרו" כיצד ידענו שבחן של רועי ישראל שהם חביבין על ישראל?
א. שכלל ישראל בכו על אהרון.
ב. משידעו שמיתת משה תלויה במלחמת מדין לא רצו להמסר אנשי הצבא.
ג. שחיכו למרים 7 ימים.
ד. מעמרם שהחזיר את יוכבד, וכל ישראל עשו כמותו.

7. "אותם ואת פנחס" מדוע הלך פנחס למלחמה זו?
א. מי שהתחיל במצוה, שהרג כזבי, יגמור.
ב. הלך לנקום נקמת יוסף אבי אימו שנא' והמדינים מכרו…
ג. שהיה משוח מלחמה.
ד. כל התשובות נכונות.

8. "ויקצוף משה על פקודי החיל" מה למדנו מפס' זה? (ברש"י)
א. שויקצוף לשון כעס הוא.
ב. שכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו.
ג. שכל סרחון הדור תלוי בגדולים.
ד. שיש למנות מפקדים על הצבא.

9. "אך את הזהב" מה אמרו רבותינו?
א. "את" לרבות את הזהב האדום.
ב. "אך" חַלֵק חציו לה' וחציו לכם.
ג. שאין לו תקנה אלא להכותו ולהתיכו.
ד. שצריך להעביר החלודה קודם שיגעילנו.

10. "וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים" כלי מתכת שתשמישו בצונן, כיצד מכשירו?
א. א.מגעילו ברותחין ומטבילו ודיו.
ב. מלבנו באור ודיו.
ג. מטבילו ודיו.
ד. אין לו תקנה אלא בשבירה.

11. איזו כמות קיבל אלעזר הכהן מיוצאי הצבא תרומת הצאן? (פשט הכתוב)
א. 337.
ב. 576.
ג. 756.
ד. 675.

12. היכן נתנו את הזהב ולשם מה? (פשט הכתוב)
א. בהר הזיתים לזכרון.
ב. באהל משה לזכרון.
ג. באהל מועד, שיהיה לזכרון טוב מלפני ה'.
ד. ציפו בו את מזבח הזהב לזכרון.

13. מדוע רצו בני ראובן וגד לנחול בעבר הירדן המזרחי לפי פשטות הענין?
א. רצו לשמור על עם ישראל מפני האויב.
ב. שהיה להם מקנה רב והמקום מקום מקנה.
ג. שתהא להם אפשרות בבין הזמנים לשוט בנהר.
ד. פחדו להלחם ביושבי הארץ.

14. "לפני בני ישראל" מאיזה פסוק למדנו שבני גד גבורים היו?
א. "ומחץ פאתי מואב".
ב. "כי באפם הרגו איש".
ג. "וטרף זרוע אף קדקד".
ד. "ידך בערף אויביך".

15. "והיצא מפיכם תעשו" איזה דבר נוסף קבלו עליהם בני גד וראובן מעצמם?
א. קבלו עליהם שבמקרה מלחמה יבואו לעזור לעם ישראל.
ב. קבלו עליהם להשאר עם ישראל עד שיחלקו את הארץ.
ג. קבלו עליהם לכבוש את כל הארץ.
ד. קבלו עליהם לכוון בקריאת שמע של שחרית לפני כל יציאה לקרב.