רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים ראה פרשת ראה א'
ממוצע הציונים עד כה: 75%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ראה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "אשר עבדו שם" כיצד מאבד עבודה זרה שהיתה על הר? (ברש"י)
א. צריך לאבד גם את ההר ומביא כלים מתאימים ומסלקים ההר.
ב. שופך על ההר כמויות גדולות של נפט שלא יהא מקום זה ראוי לכלום.
ג. משמיד הע"ז עצמה שעל ההר בלבד.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

2. "מעשרתיכם" היכן נאכלים מעשר בהמה ומעשר שני? (ברש"י)
א. נאכלים בעזרה בלבד.
ב. נאכלים בהר הבית בלבד.
ג. אכלים לפנים מן חומת ירושלים.
ד. נאכלים בכל ישראל.

3. "לא תעשון ככל אשר..." מה מותר להקריב בבמה? (ברש"י)
א. חטאות ואשמות בלבד.
ב. חטאות ונדרים אבל אשם לא בגזרת הכתוב.
ג. עופות בלבד.
ד. נדרים ונדבות שאינן קרבים חובה.

4. "רק בכל אות נפשך תזבח" במה מדובר? (ברש"י)
א. מדובר בבשר תאוה.
ב. מדובר בקדשים הנאכלים במקדש.
ג. מדובר בקדשים שנפל בהם מום קבוע שיפדו ויאכלו בכל מקום.
ד. מדובר בקדשים שנפל בהם מום עובר, שיפדו ויאכלו בכל מקום.

5. "כצבי וכאיל" קרבן הבא מצבי ואיל מה דינו? (ברש"י)
א. מקריב החלב בלא הכליות.
ב. מקריב חלב עם הכליות.
ג. אם הוא עולה מקריב את כולה.
ד. אין קרבן בא מצבי ואיל כלל.

6. "לא תוכל" מדוע לא יכלו בני יהודה להוריש את היבוסי? (ברש"י)
א. שהיו חזקים במיוחד.
ב. כיון שכרת להם אברהם ברית.
ג. כיון שכרת להם יצחק ברית.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

7. "כי הרג תהרגנו" כתב רש"י יצא מבית דין זכאי החזירהו לחובה, יצא חייב אל תחזירהו לזכות. על מי מדובר? (פשט הכתוב)
א. על המקלל אלקיו.
ב. על נביא שקר.
ג. על בן סורר ומורה.
ד. על המסית.

8. "השסועה", על מה מדובר? (עיין ברש"י)
א. שפרסותיהם חלוקות לגמרי.
ב. מדובר על בריה שיש לה שני גבין ושתי שדראות.
ג. שהפרסות מובדלות רק מלמטה ומחוברות מעט מלמעלה.
ד. מדובר על בריה שיש לה שני גבים אבל רק שדרה אחת.

9. "כל צפור טהורה" הצפור המשולחת שבמצורע האם מותרת או אסורה? (ברש"י)
א. אסורה.
ב. מותרת.
ג. אם הוא רעב מאוד מותרת.
ד. מותרת למצורע בלבד.

10. "לגר אשר בשעריך" מהו גר תושב? (ברש"י)
א. גר שמל וטבל כדין.
ב. שמל ולא טבל וחייב במצוות שהנשים חייבות.
ג. גוי שקיבל עליו שלא לעבוד ע"ז (ומצוות שנצטוו בני נח) ואוכל נבלות.
ד. גוי שגר 30 יום בארץ ישראל.

11. מהיכן למדנו שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת? (ברש"י)
א. שכתוב ומבשרך אל תתעלם.
ב. הסברה נותנת שכשיעזור לקרובים אולי יוכל להנות מהם אח"כ.
ג. שכתוב באחד שעריך.
ד. משום דרכי שלום.

12. "עבד עולם" עד כמה שנים? (ברש"י)
א. כפשוטו עד שיפטר מן העולם.
ב. 70 שנה כנגד עולם של 7000 שנה.
ג. 50 שנה עולמו של יובל.
ד. 146 שנה כמנין עולם .

13. כמה זמן אכילת בכור בהמה ומהיכן נלמד? (ברש"י)
א. לילה ויום שנאמר ויהי ערב ויהי בקר יום אחד ואין אחד אלא בכור שיצא ראשון.
ב. לשני ימים ולילה שנאמר שנה בשנה יום בשנה זו ויום בשנה השניה.
ג. הדבר תלוי בסוג המקרר שנמצא אם יש בו הקפאה עמוקה יכול לאוכלו שנתיים ימים שנאמר שנה בשנה.
ד. בכור אסור לאכלו שקדושתו מרחם ויש להעלותו עולה כליל.

14. "הוציאך ה' אלוקיך ממצרים לילה" והלא ביום יצאו? (ברש"י)
א. לילה למצרים ויום לישראל.
ב. שנתן להם פרעה רשות לצאת מהלילה.
ג. מיעוט יצאו בלילה והרוב ביום.
ד. אלא שמדובר בגאולה העתידה שתהיה בלילה.

15. מהיכן למדנו שצלי קרוי גם בישול? (ברש"י)
א. מסברה שהרי בצליה יש תהליך של בישול.
ב. שנאמר "צלי אש" שהאש היא גם לבישול.
ג. שהיות ויש אפשרות לעשות שניהם בבת אחת – כצלי קדר, אין נפקותה בשמות.
ד. שכתוב בפסח "ובשלת ואכלת" והרי הפסח צלי הוא אלא...

16. מה פרוש "בני בליעל" לפי רש"י?
א. שאינם בני עליה.
ב. בלי עול שפרקו עולו של מקום.
ג. בני בעל שחומסים זולתם.
ד. בני בעל שעובדים עכו"ם.