רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים כי תצא פרשת כי תצא ב'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת כי תצא

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "ולקחת לך לאשה" מדוע התירה התורה אשת יפת תואר? (ברש"י)
א. חוקה חקקתי גזרה גזרתי.
ב. על פי רוב היפים יש בהם מידות טובות.
ג. שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור.
ד. שכנראה אשת יפת תאר היא בעלת נשמה שמקורה בעם ישראל וצריכה לחזור.

2. "וישבה" הלוקח אשת יפת תואר היכן מושיבה? (ברש"י)
א. מושיבה חוץ לביתו להוקיר בת ישראל.
ב. מושיבה בבית שמשתמש בו.
ג. עד חצות היום מחוץ לביתו מכאן ואילך מותרת בביתו.
ד. היפך תשובה ג'.

3. "בכל אשר ימצא" מה פרוש ראוי לבוא ומוחזק? (שפ"ח אות כ')
א. מוחזק – דברים שאפשר להחזיק, ראוי לבוא – דברים הבאים לבד כגון פרה סוס וכד'
ב. מוחזק – מה שיש לו כעת, ראוי לבוא – כגון מלוה, שהלוה לאדם כסף בלא משכון וראוי הוא להגיע אליו.
ג. מוחזק – דברים שיש לו בהם חזקה של 3 שנים, ראוי לבוא –בלא חזקה של 3 שנים.
ד. מוחזק – מוח זך דהיינו מהיר, ראוי לבוא – מוח חלש.

4. "ותלת אתו על עץ" מה דינו של המברך את ה'? (ברש"י)
א. דינו בסקילה ובתליה.
ב. דינו בחנק ובתליה.
ג. דינו בשריפה.
ד. דינו בהרג.

5. "והתעלמת" פעמים שאתה מתעלם, על מי נאמר? (שפ"ח אות ת')
א. כשאתה ממהר מאוד.
ב. על אבדתו של הגוי.
ג. על אבידה בלא סימן אתה רשאי להתעלם ולהשאירה לאחרים.
ד. על זקן ואינו לפי כבודו או כהן ואבדה בבית הקברות.

6. "לא תקח האם" צפור המעופפת מעל הקן ואין כנפיה נוגעות בקן האם מותר לקחתה? (שפ"ח אות ט')
א. מותר.
ב. אסור.
ג. תוך 3 טפחים לבוד הוא ואסור.
ד. אם מתכוננת להכנס לקן אסור,ואם לצאת מותר.

7. "כלאים" אדם שזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד, על כמה לאוין עבר? (שפ"ח אות מ' בסופו)
א. לאו אחד של לא תזרע כרמך כלאיים.
ב. 2 לאוין, משום כלאי זרעים ומשום כלאי הכרם.
ג. עבר רק על לאו של "שדך לא תזרע כלאים".
ד. לא עבר על שום לאו כיון שעשה הזרעה בידו.

8. "את האשה הזאת" מה למדנו מהמילה הזאת? (ברש"י)
א. שהיתה לו אישה אחת.
ב. שברור לו כשמש שזאת היא אשתו.
ג. שאין אומר דבר אלא בפני בעלי דין.
ד. מכאן שאדם מאשים את אשתו בכל הבא עליו.

9. "לא יקח" אדם שקדש את אשת אביו לאחר מיתת אביו, האם תפסו הקדושין? (ברש"י ושפ"ח אות ז')
א. לא.
ב. כן.
ג. הרי זו נעשית פלגשו.
ד. אם היא אשתו השניה הקידושין תופסים.

10. "לא תתעב מצרי" אע"פ שזרקו תינוקות ליאור. מדוע? (ברש"י)
א. כיון שעם ישראל הוציאו כסף וזהב רב ממצרים.
ב. כיון שקבלו בגללנו 10 מכות.
ג. כיון שהיו לנו אכסניה בשעת הדחק.
ד. כיון שטבעו בים.

11. "כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת" (מדקדוקי עבירות), מדוע? (ברש"י)
א. שעל ידי כך תנצח אויביך.
ב. שהשטן מקטרג בשעת סכנה.
ג. כשאדם טרוד ונשמר מעבירות שכרו גדול.
ד. דברה תורה בלשון בני אדם, כאדם האומר לבנו להשמר בדרך.

12. "לא תשיך" למי מכוונת אזהרה זו?
א. לעדים של מלוה ולווה.
ב. למלוה.
ג. ללווה.
ד. לשניהם.

13. "לכל דבר" אדם שנשא אשה חדשה האם מספק מים ומזון לאחיו הלוחמים?
א. מספק.
ב. אינו מספק.
ג. מספק רק לחם ומים בלבד.
ד. מספק מים בלבד.

14. "והיה לביתו" אדם שנטע כרם וחללו מה דינו? (ברש"י)
א. אינו יוצא למלחמה אבל מספק מים ומזון.
ב. יוצא ונלחם.
ג. מספק צרכי מלחמה כגון חיצים ואבנים וכד'.
ד. אינו זז מביתו.

15. "ושמח" אדם שנשא אשה והוא בשנתו הראשונה, מה חובתו? (ברש"י)
א. חובתו לשמוח עם אשתו.
ב. חובתו לשמח את אשתו.
ג. חובה על האשה לשמח בעלה.
ד. חובה על ההורים לשמח את הזוג בכל מילי דטב.

16. "לא תשכב בעבוטו" מה פרושו (ברש"י)?
א. לא תשכב במשכונו הנמצא אצלך.
ב. לא תשכב במטה ועבוטו של העני נמצא אצלך.
ג. לפני ששוכב צריך למחול על הלוואתו לעני.
ד. אין עבוט אלא לשון חטא שנאמר "וכעבות העגלה חטאה" ר"ל לא ישכב אדם בלא שעשה תשובה.

17. "לא יומתו אבות על בנים" איזה פרוש מביא רש"י?
א. שלא יומתו האבות בעוון הבנים.
ב. שלא יעיד קרוב על קרובו (בעדות בנים).
ג. אין להרוג במלחמה אב ובנו ביום אחד.
ד. לא יטמא עצמו באב הטומאה ובולד הטומאה.

18. "ושכחת עמר" מה נקרא גדיש? (שפ"ח אות ס')
א. ערמה שיש בה סאה.
ב. ערמה שיש בה סאתיים.
ג. ערמה שיש בה סאה וחצי.
ד. ערמה שיש בה ארבעה קבין.

19. "זכור את" ממה צריך לדאוג אדם המשקר במשקולות?
א. שלא יתפס על ידי השלטונות.
ב. צריך לדאוג שלא ימשיך לשקר בדברים אחרים.
ג. צריך לדאוג מגירוי האויב.
ד. צריך לדאוג שלא יצא לו שם של שקרן.

20. "ואתה עיף ויגע ולא ירא אלוקים" מי לא היה ירא אלוקים? (ברש"י)
א. עמלק.
ב. בני ישראל.
ג. הנחשלים בישראל.
ד. מצרים.