רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים הלכה הלכות שבת השהייה, החזרה והטמנה
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים רנג-רנד, רנז-רנח, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר להניח לכתחילה בשבת על פלאטה מאכל מבושל?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. רק לפי הרמ"א

2. האם מותר להשאיר על אש גלויה תבשיל שהונח שם ע"י גוי?
א. אסור מהתורה
ב. מחלוקת האם אסור מדרבנן
ג. מותר
ד. אסור מדרבנן

3. מדוע מותר לשפוך מים חמים לתוך טרמוס ואין זו הטמנה?
א. אין בישול אחר בישול בדבר חם
ב. אי אפשר לחתות
ג. מים חמים הם מצטמק ורע לו
ד. טרמוס אינו כלי ראשון

4. כיצד ניתן להחזיר תבשיל רותח לאש מכוסה, לפי הרמ"א?
א. דעתו להחזיר
ב. יבש ועודן בידו
ג. עודן בידו ודעתו להחזיר
ד. לא הניח ע"ג קרקע

5. כיצד ניתן להחזיר תבשיל רותח לאש מכוסה, לפי השו"ע?
א. לא הניח ע"ג קרקע
ב. יבש ועודן בידו
ג. עודן בידו ודעתו להחזיר
ד. דעתו להחזיר

6. האם מותר לכסות בבגדים קדירה שעל הפלאטה?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ד. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף

7. האם מותר להטמין מאכל שמצטמק ורע לו?
א. רק לפוסקים כשמירת שבת כהלכתה
ב. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. לא

8. האם מותר להוסיף כיסוי על דבר מוטמן, או להחליפו?
א. כן
ב. רק להוסיף
ג. רק להחליף
ד. לא

9. באיזה אופן מותר להטמין בשבת?
א. במאכל חי
ב. בדבר שאינו מוסיף הבל
ג. כשמטרתו להגן מהעכברים
ד. בשום אופן

10. מדוע אסרו חכמים להטמין בדבר שאינו מוסיף הבל בשבת?
א. מבשל
ב. השהייה
ג. החזרה
ד. שמא ירתיח לפני שיטמין

11. מדוע אסרו להחזיר תבשיל מבושל לאש מכוסה בשבת?
א. מיחזי כמבשל
ב. כדי שיכין מע"ש
ג. הטמנה
ד. אסרו רק בתבשיל חי, משום מבשל

12. באלו תנאים מותר לרדות פת שהניחה בתנור בע"ש באיסור בשוגג?
א. בשני שינויים
ב. בשעת הדחק
ג. רודה בשינוי ואין לו מה לאכול
ד. בשינוי

13. איזה תבשיל מותר להשהות על אש מגולה מערב שבת, לפי השו"ע?
א. מחלוקת אם מבושל כל צרכו או כמאב"ד
ב. מבושל כמאב"ד
ג. מצטמק ורע לו
ד. מבושל כל צרכו

14. האם מותר להניח חלה בתנור בע"ש, שתיאפה בשבת?
א. רק לפוסקים כרמ"א
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. לא
ד. אם קרמו פניה

15. איזה בשר חי אסור להשהות על אש גלויה מע"ש?
א. צלי
ב. גדי
ג. חי לגמרי
ד. עוף

16. איזה תבשיל מותר להניח על אש מכוסה מע"ש?
א. מבושל כל צרכו
ב. מבושל כמאב"ד
ג. מבושל קצת
ד. כל תבשיל

17. מה מותר להניח על אש גלויה מערב שבת?
א. בשר או ירק חיים
ב. ירק חי
ג. בשר חי
ד. ירק

18. האם מותר להניח בשר על אש גלויה מערב שבת, לצורך מחר?
א. רק לפוסקים כשו"ע
ב. לא
ג. כן
ד. רק לפוסקים כרמ"א

19. מתי מותר לרדות פת שהניח בתנור בשבת?
א. בשעת הדחק
ב. אם הניחה במזיד
ג. אם הניחה בשוגג
ד. תמיד

20. מדוע אסרו חכמים להטמין בדבר המוסיף הבל מערב שבת?
א. נמצא מבשל בשבת
ב. שמא יבשל
ג. השהייה
ד. שמא יטמין ברמץ ויחתה בגחלים

21. האם מותר להניח בשר חי על אש גלויה מערב שבת?
א. רק לפוסקים כשו"ע
ב. רק לפוסקים כרמ"א
ג. כן
ד. לא

22. איזה תבשיל מותר להשהות על אש מגולה מערב שבת, לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'?
א. מבושל כמאב"ד
ב. מצטמק ורע לו
ג. אף תבשיל
ד. מבושל כל צרכו