רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים ניצבים פרשיות ניצבים וילך א'
ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ורש"י לפרשת ניצבים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "מחטב עציך" מי היו חוטבי עצים ושואבי המים המוזכרים בפרשה? (ברש"י)
א. מקצת שבט שמעון שהיו עניים ומלאכתם חוטבי עצים ושואבי מים.
ב. גבעונים שבאו בערמה ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים.
ג. כנענים שבאו בערמה ונתנם משה חוטבי עצים...
ד. עמלקים שנתגיירו.

2. "לעברך בברית" כיצד היו עושים כורתי הברית? (ברש"י)
א. מניח קורה בגובה 20 טפח וכורתי הברית קופצים מעליה.
ב. עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים.
ג. עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ומקיפים שתי המחיצות מסביב מימין.
ד. כתשובה ג' אלא שהיו מקיפים מצד שמאל.

3. "והוא יהיה לך" כמה קללות שמעו ישראל בפרשת כי תבוא חוץ מ-49 שבתורת כהנים? (ברש"י)
א. 100.
ב. 98.
ג. 101.
ד. 165 כמנין קללה.

4. "ואת אשר איננו פה" על מי מדובר? (ברש"י)
א. מדובר על השומרים וכד' שלא היו יכולים להיות בברית עם כולם.
ב. מדובר על אלו שמתו במצרים ולא זכו לצאת.
ג. מדובר גם על הדורות העתידים להיות.
ד. מדובר על בני אפרים שיצאו לפני הזמן ולא זכו להיות בגופם בברית.

5. "עץ ואבן" אבל של כסף וזהב עמהם בחדרי משכיתם, מדוע? (ברש"י)
א. ע"ז של כסף וזהב שיכול להכניס רווחים הוא מכבדה אבל של עץ ואבן יכולים להיות בחוץ.
ב. שהיו יראים שמא יגנבו.
ג. שאם יחסר לו כסף או זהב מיד הוא מתיכה בסתר ומוכרה.
ד. כיון שהיו צנועים ולא רוצים להתגאות בפסלים היקרים שלהם.

6. "ספות הרוה" מה פרושו? (ברש"י)
א. אל תקרי רוה אלא רכה שעושה בשוגג מצד רכות שבו.
ב. אל תקרי רוה אלא רבה שעשה בשוגג מצד ריבוי השפע שהיה לו.
ג. שוגג, כשיכור שרווי במשקה ועושה בלא דעת.
ד. כשיכור הזה שרב עם כולם בלא דעת.

7. מה קורה לאדם כשהוא כועס? (ברש"י בלבד)
א. מפריש מיצי קיבה.
ב. משליך חפצים לכל עבר.
ג. הגוף מתחמם והעשן יוצא מן האף.
ד. מחליף נשמתו בנשמה שמביאים לו מהגהינם.

8. הנסתרות לה' אלקינו" כיצד צריך עם ישראל לנהוג על הרהורי עברה של יחיד? (ברש"י)
א. צריך לכונו בנחת אל הדרך הטובה.
ב. יש להלקותו.
ג. יש לדובבו קודם על מה הרהר ולהענישו בהתאם בבית הסוהר.
ד. אלו הם נסתרות והם לה' אלוקינו.

9. "ושב ה' אלוקיך את שבותך" היה לו לכתוב והשיב את שבותך, מה למדו רבותינו מכאן?
א. שהשכינה שרויה עם ישראל בגלותם וכשנגאלין כתב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם.
ב. שבקיבוץ גלויות צריך הקב"ה לאחוז בידיו איש איש ממקומו.
ג. תשובות א' ב' נכונות.
ד. ושב לשון עבר שהדבר חתום כבר ואין לשנותו.

10. "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ" מדוע דוקא שמים וארץ? (ברש"י בפסוק זה)
א. שאין אדם יכול להסתר מהם.
ב. שמים נגד הנשמה וארץ נגד הגוף.
ג. שהם קיימים לעולם ויעידו שהתריתי בכם.
ד. שיוכלו להפרע מכם, השמים לא יתנו מטר וכו'.

11. "לא אוכל עוד לצאת ולבוא" מדוע? (ברש"י)
א. תשש כוחו של משה.
ב. שנטלה ממנו הרשות ונתנה ליהושע.
ג. נסתתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה.
ד. תשובות ב' וג' נכונות.

12. "אתה תבוא" כיצד צריך המושל לנהוג עם זקני הדור לפי סברת משה רבינו?
א. נוטל מקל ומכה על קודקודם.
ב. הכל לפי דעתם ועצתם.
ג. הוא קובע לבד אבל יש לו להתחשב בדעת הזקנים.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

13. "מקץ שבע שנים" מתי היתה מצווה זו? (ברש"י)
א. בסוף השנה השביעית בחג הסוכות.
ב. בשנה השמינית בחג הפסח.
ג. בשנה השמינית בחג הסוכות.
ד. בשנה השמינית בחג השבועות.

14. "והטף" מדוע היה צריך להביא את הטף?
א. לא היו שומעות הנשים לעזוב ילדיהן הקטנים.
ב. אע"פ שאינם מבינים מקבלים קדושה.
ג. לתת שכר למביאיהם.
ד. לחנכם במצות עליה לבית המקדש.

15. "אחרי מותי" עד כמה חביב תלמידו של אדם? (ברש"י)
א. חביב עליו כבבת עינו.
ב. חביב עליו כגופו.
ג. חביב עליו כנפשו.
ד. יותר מגופו, כאשתו.