רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים האזינו פרשת האזינו ב'
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט, רש"י ושפתי חכמים לפרשת האזינו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. "האזינו השמים" מדוע העיד בהם שמים וארץ? (ברש"י)
א. הארץ נגד הגוף והשמים נגד הנשמה.
ב. שהם קיימים לעולם.
ג. שאם יזכו יבואו העדים ויתנו שכרם, ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים בתחילה.
ד. תשובות ב' ג' נכונות.

2. "תזל" במה הכל שמחים? (ברש"י)
א. במטר שהוא מים לשתיה ולרוות השדות.
ב. בתינוק הנולד.
ג. בטל.
ד. בתורה.

3. "וכרביבים" כתב רש"י טיפי מטר. מדוע נקראו רביבים? (ברש"י)
א. שרבות אחת עם השניה מי תרד ראשונה.
ב. לשון רבים שיש כמות עצומה של טיפות.
ג. על שם שיורה כחץ כמו שנאמר "רובה קשת".
ד. רביבים כמו שביבים דהיינו טיפות קטנות.

4. "הצור תמים פעלו" מה פרושו? (יש בתשובות-תשובות נכונות ציין פרוש רש"י)
א. הצייר שהוא צר העולם וצר בו את האדם, אין אחד שיאמר אילו היו לי 3 עיניים 3 ידיים... כמה הייתי נאה.
ב. פעולתו שלמה עם כל באי עולם, אין אחד שיאמר מה ראו אנשי דור המבול שנשטפו...
ג. אע"פ שהוא חזק כשמביא פורענות על עוברי רצונו לא בשטף הוא מביא כי אם בדין
ד. אין צייר כה' שצר צורה בתוך צורה ומטיל בה נשמה.

5. "שחת לו" למי? (עיין היטב ברש"י ושפ"ח אות פ')
א. לעצמם.
ב. כביכול לקב"ה.
ג. לצדיקים.
ד. לחסידים.

6. "ולא חכם" במה? (ברש"י)
א. להבדיל בין היום ובין הלילה.
ב. להבין את הנולדות שיש בידו להיטיב ולהרע.
ג. בחוכמת האלגברה.
ד. בחכמת קידוש החודש והתכונה.

7. "בינו שנות דֹר ודֹר" כיצד ענש הקב"ה את דור אנוש? (ברש"י)
א. בלבל את לשונם.
ב. הפך חלק מהם לקופים.
ג. הציף עליהם מי אוקינוס.
ד. באבני ברד על ראשם.

8. "שאל אביך" מי אלו? (ברש"י בלבד)
א. אלו האבות של כל אחד ואחד.
ב. אלו הנביאים.
ג. אלו תלמידי חכמים.
ד. מלך מלכי המלכים.

9. "כאישון עינו" מהיכן יוצא מאור העיניים? (ברש"י)
א. מסביב לעיגול העין.
ב. מהחלק הלבן והשחור.
ג. מהחלק הלבן שבעין.
ד. מהשחור שבעין.

10. "על גוזליו ירחף" כשבא הקב"ה ליתן תורה מכמה רוחות נגלה עליהם? (ברש"י)
א. מרוח מערבית ששם השכינה.
ב. מרוח מזרחית.
ג. מארבע רוחות.
ד. מדרום בלבד ששם כל החכמה.

11. "ויאכל תנובת שדי" במה קלים פירות ארץ ישראל משאר הארצות? (ברש"י)
א. קלים לאכילה.
ב. קלים להוציא תנובתם וקלים לבישול.
ג. קלים להמכר, שהם מבוקשים בכל מקום.
ד. קלים ליפול מהעץ לפי שהם גדולים ומלאים.

12. "מֵחַלְמִיש צור" כיצד ננקד אות למד מתיבת חלמיש כשאינה דבוקה לתיבה שאחריה? (רש"י ושפ"ח אות כ')
א. בסגול.
ב. בחיריק.
ג. בשווא.
ד. בקמץ.

13. "לא אלֹהַ" מדוע היתה קנאת הקב"ה כפולה? (ברש"י)
א. שעזבו מקור מים חיים לעבוד...
ב. כדי שינחמם בכפליים כמו נחמו נחמו...
ג. שעבדו לדברים שאין בהם צורך (והנאה).
ד. שירדו עד לדיוטה התחתונה בעבודה זרה.

14. "לא אֵמֻן בם" איזו לשון היא התיבה אֵמֻן? (ברש"י)
א. לשון אֹמֶן (מגַדֵל הקטן).
ב. לשון אמונה.
ג. לשון אָמֵן.
ד. תשובות א' ב' נכונות.

15. "בגוי נבל אכעיסם" מי אלו? (ברש"י)
א. אלו בני עשו.
ב. אלו בני ישמעאל.
ג. אלו המלשינין.
ד. אלו המינים.

16. מי מגדל שיער על גופו (יותר מהרגיל)? (ברש"י)
א. אדם שמן.
ב. בעלי הזרוע.
ג. אדם כחוש.
ד. בני האדם הגבוהים.

17. "ושן בהמת" וכי דרכה של בהמה לנשוך ולהמית? (ברש"י)
א. בהמה הוא שם כולל גם לחיה.
ב. מעשה היה והיו הרחלים נושכין וממיתין.
ג. אלו בני אדם שעושים מעשה בהמה.
ד. אין הכונה שינשכו בני אדם אלא יצאו מדעתם ויכלו שדותיהם.

18. "אני אני הוא" מדוע פעמיים? (ברש"י)
א. אני לפני החטא אני אחרי.
ב. אני לעולם הזה אני לעולם הבא.
ג. אני להשפיל אני להרים.
ד. אני עם ישראל בארץ אני איתם כשגולים.

19. "וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה" באלו שלושה מקומות נכתב "בעצם היום הזה"? (ברש"י)
א. ביציאת מצרים, בנח, במיתת משה.
ב. בסנחריב, בנח, במיתת משה.
ג. בגוג ומגוג, בנח, במיתת משה.
ד. ביציאת מצרים, בנח, בשאול המלך.

20. "וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה" כתב רש"י בשלושה מקומות נאמר בעצם היום הזה, מדוע לא נמנה בעצם היום הזה הכתוב באברהם? (ציין מה כתב שפ"ח באות פ')
א. באברהם אבינו היתה כונה אחרת שינצח את המתוכחים עימו מה שאין כן בשלושת המקומות שרצה לבטל מחשבתם.
ב. מה שכתוב באברהם בא להשמיענו שבאותו יום שנצטוה נימול, מה שאין כן בשלושת אלו.
ג. שבעצם היום הזה הכונה באמצעו של יום ואברהם עשה בהשכמה בבוקר.
ד. מה שכתוב באברהם בעצם היום הזה הוא תיקון סופרים.