רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה תוס' - מבחן תוס' דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 82%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת נידה, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. היינו טעמא דשמאי הואיל ואשה מרגשת - מה הדין באופן שאף כעת לא הרגישה? (ג. תוד"ה מרגשת)
א. מודה שמאי בכה"ג דמטמאה קדשים וטהרות מעל"ע.
ב. כיון דדם לפניך אמרי' דעכשיו הרגישה ולאו אדעתא ואינה מטמאה אלא מעכשיו.
ג. מודה שמאי דמטמאה בכה"ג אפי' חולין מעל"ע.
ד. אינה מטמאה אלא מכאן ולהבא משום לא פלוג רבנן.

2. ואם אי אפשר אא"כ נגע טמא - מה החידוש בזה? (ה: תוד"ה ואם)
א. עיקר החידוש הוא בדברי רשב"ג שם.
ב. עיקר החידוש הוא ברישא דברייתא דטהור אע"ג דהוה ברה"י.
ג. דאע"ג דהוה רק קרוב לודאי ואינו ודאי גמור מ"מ טמא.
ד. דאע"ג דהוה רק פלגא ופלגא מ"מ טמא אפי' ברה"ר.

3. אמאי לא תני במתני' שאשה שעדיין לא הגיע לפרקה אינה צריכה בדיקה? (ט: תוד"ה הרי)
א. דבמתני' תני רק הנהו דאין קפידא בראייתם כגון נדה ויושבת על דם טוהר.
ב. משום דס"ל לתנא דמתני' שיש להן חיוב לבדוק עצמן.
ג. דכיון דאם יראו ג"פ כבר אינן מסולקות לא הוה מילתא דפסיקא.
ד. משום דלא הוה זמן מסויים וכל אחת מגעת לפרקה בזמן אחר.

4. רוכבי גמלים כולם רשעים, והא אמרי' בקידושין דהגמלים רובן כשרים? (יד. תוד"ה רוכבי)
א. הכא איירי לענין הרהור ומה שאמרו שם שרובן כשרים היינו לענין גניבה.
ב. הכא איירי לענין הרהור ומה שאמרו שם שרובן כשרים היינו לענין שפיכות דמים.
ג. הכא איירי ברוכבים על הגמלים והתם איירי בנותנים סחורה על הגמלים.
ד. הכא איירי בגמלים שעוסקים בזה לסחורה והתם איירי שאין עוסקים בזה לסחורה.

5. הבאין מן הדרך אחר יום וסתן - באיזה אופן נשיהן מותרות להן? (טו. ד"ה אפי')
א. לכו"ע אם הניחה בחזקת טהורה מותרת.
ב. לכו"ע בכל גווני מותרת ואפי' בלא שהתה ז' ימים.
ג. בשהתה ז' ימים אחר וסתה, ואליבא דמ"ד וסתות דרבנן.
ד. לכו"ע מותרת בשהתה אחר ז' ימים.