רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה תוס' - מבחן תוס' דפים י"ז-ל"א
ממוצע הציונים עד כה: 64%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת נידה, דפים י"ז-ל"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מנ"ל דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי? (יח. תוד"ה ספקו)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. בין לרבנן ובין לרבי שמעון נפקא לי' מוארב לו.
ג. מחלוקת: לרבנן מוארב לו ולרבי שמעון מונתת נפש תחת נפש.
ד. מחלוקת: לרבנן מוארב לו ולרב שמעון הלכה למשה מסיני.

2. הנשאל לחכם וטיהר האם יש איסור לילך לשאול לחכם אחר? (כ: תוד"ה אגמרי')
א. אין איסור אבל ראוי לירא שמים שלא ישאל לחכם אחר.
ב. אסור משום שחייב לקבל פסק הראשון.
ג. כיון שיש איסור להחכם השני להורות ממילא אסור לשואל לשואלו.
ד. להשואל אין איסור כלל.

3. הואיל ובמינו מתקיים - והא גופו תיש ופניו אדם אינו מתקיים ונידון כאדם? (כג. תוד"ה הואיל)
א. שאני התם דאע"ג דאינו מתקיים מ"מ גופו תיש כתיקונו ופניו אדם כתיקונם.
ב. סוגיא דהתם פליגא אסוגיא דהכא.
ג. סוגיא דהתם קאי אליבא דרבנן דלא ס"ל דבעי' דבר שבמינו מתקיים.
ד. סוגיא דהתם ס"ל דנידון כאדם רק לענין פדיון הבן ולא לענין טומאת לידה.

4. האם בעי' שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח? (כו. תוד"ה שדרה)
א. לכו"ע בעי' שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח.
ב. לכו"ע לא בעי' שיהא שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח.
ג. מחלוקת: לרב פרנך בעי' שיהא השדרה יוצא טפח ולרב יהודה אמר שמואל לא בעי'.
ד. תלוי: מדאורייתא לא בעי' ומדרבנן בעי'.

5. כדי לפרסמה שפטורה מן הבכורה, ומאי שנא ממבכרת שהפילה שליא שמשליכה לכלבים? (כז: תוד"ה כדי)
א. מאן דס"ל התם דישליכנה לכלבים ע"כ דס"ל דלא נפטרה מן הבכורה.
ב. הא דאי' התם שמשליכה לכלבים הוא מעיקר הדין אבל באמת יקברנה בכדי לפרסם וכו'.
ג. סוגיא דהתם פליגא אסוגיא דהכא.
ד. שאני התם שא"צ פרסום דהכל יודעים שיש ולד בשליא.