רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא נידה תוס' - מבחן תוס' דפים ל"ב-מ"ז
ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת נידה, דפים ל"ב-מ"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לרבות את הסך כשותה האם הוא מדאורייתא או מדרבנן? (לב. תוד"ה ובשמן)
א. לכו"ע מדאורייתא.
ב. לכו"ע מדרבנן.
ג. סוגיא דהכא ס"ל דהוא מדאורייתא וסוגיא דיומא ס"ל דהוא מדרבנן.
ד. תלוי: סיכה בשמן של תרומה מדרבנן, סיכה ביוהכ"פ מדאורייתא.

2. עבוד רבנן היכרא כי היכי דלא לשרוף וכו' ומ"ש מספק רוקו של ע"ה ששורפין? (לד. תוד"ה וזובו)
א. שאני ע"ה דאחמירו בי' רבנן כי היכי דליעביד תשובה.
ב. סוגי' דהכא ס"ל דאף בע"ה אין שורפין.
ג. בע"ה איכא דררא דטומאה דאורייתא משא"כ הכא ליכא דררא דטומאה דאורייתא.
ד. שאני עכו"ם דהקילו בו משום דהוא כבהמה דכ' ובשר חמורים בשרם.

3. הלכתא כרב לחומרא והלכתא כלוי לחומרא - והא הוו תרי חומרי דסתרי אהדדי? (לו. תוד"ה הלכתא)
א. כיון דהוה ספק נקטי' בכל אופן לחומרא.
ב. מה שפסקו כן הוא משום סיבות אחרות שראו להחמיר בזה כרב ובזה כלוי.
ג. כן היתה קבלה בידם לפסוק עוד קודם ששמעו ממחלוקת רב ולוי.
ד. שאני הכא דהוה ספק איסור כרת ומשו"ה אזלי' לחומרא.

4. פולטת ש"ז האם מטמאה במשהו לרבי שמעון? (מב. תוד"ה עד כאן)
א. תלוי: מדאורייתא אינה מטמאה במשהו ומדרבנן מטמאה במשהו.
ב. לכו"ע מטמאה במשהו ואף לרבי שמעון.
ג. לסוגיא דהכא מטמאה במשהו ולסוגיא בפסחים אינה מטמאה במשהו.
ד. לרבי שמעון עצמו אינה מטמאה במשהו דהא ס"ל בזב ובעל קרי דבעי' שיעורא.

5. ראיית פני חצר האם מחייב במעשר? (מז: תוד"ה איזהו)
א. לכו"ע מחייב.
ב. לכו"ע אינו מחייב.
ג. תלוי: מדרבנן מחייב ומדאורייתא בעי' ראיית פני הבית.
ד. לסוגיא דהכא מחייב ולסוגיא בבבא מציעא אינו מחייב.