רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא ברכות תוס' תוס' דפים מ"ט-ס"ד
ממוצע הציונים עד כה: 81%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת ברכות, דפים מ"ט-ס"ד

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ירדו גשמים ואכל סעודתו חוץ לסוכה האם צריך לאכול שוב בסוכה כשיפסק הגשם? (מט: תוד"ה אי)
א. בכל גווני צריך לחזור ולאכול בסוכה.
ב. בכל גווני אינו צריך לחזור ולאכול בסוכה.
ג. תלוי: בליל יו"ט ראשון צריך, ובשאר ימים אינו צריך.
ד. תלוי: מדאורייתא אינו צריך, ומדרבנן צריך.

2. מה הטעם שאין מברכין על כוס של ברהמ"ז רק לאחר ברהמ"ז? (נב. תוד"ה ורבי)
א. משום דכיון דברהמ"ז הוא ג' ברכות הוה הפסק גדול בין הברכה להשתי'.
ב. דבתוך הסעודה קודם ברהמ"ז אינו יכול לברך על היין שנפטר בברכת הפת.
ג. דברהמ"ז הוה היסח הדעת הואיל ועקר נפשי' משתי'.
ד. כדי להבדיל בין כוס של קידוש שהוא דאורייתא לכוס של ברהמ"ז שהוא מדרבנן.

3. עד כמה זמן יכול לברך ברהמ"ז אחר אכילה מרובה אליבא דריש לקיש? (נג: תוד"ה באכילה)
א. כל זמן שאינו רעב.
ב. כל זמן שהוא עדיין צמא מחמת אכילתו.
ג. עד כדי שיעור הליכת ג' מילין.
ד. עד כדי שיעור הליכת ה' מילין.

4. אמר להו פטרתון יתי מלאודויי - והא ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה? (נד: תוד"ה פטרתון)
א. ס"ל כרב דסגי בברכה שיש בה הזכרת השם.
ב. שאני הכא דחיוב הברכה הוא רק מדרבנן.
ג. שאני הכא דלא הוה ברכה קבועה אלא רק כשאירע לו נס.
ד. מעיקר הדין סגי בכל ברכה אף ללא מלכות, ולא בעי' מלכות אלא לכתחילה.

5. לא סח מברך אחת - מה הכוונה? (ס: תוד"ה אשר)
א. שמברך על ב' התפילין על מצוות תפילין.
ב. שמברך על ב' התפילין להניח תפילין.
ג. לרש"י שמברך על ב' התפילין על מצוות ולר"ת שמברך על שניהם להניח.
ד. לרש"י שמברך על ב' התפילין להניח ולר"ת שמברך על של ראש על מצוות תפילין.