רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 67%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים שכ, שכא - סעיפים ז-י, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אלו מלאכות יכולות להיות בסחיטה?
א. מכה בפטיש, דש ומלבן
ב. מכה בפטיש ומלבן
ג. דש ומלבן
ד. מכה בפטיש ודש

2. האם מותר למעוך בננה?
א. רק לפי ה'שמירת שבת כהלכתה'
ב. רק לפי הרמ"א
ג. רק לפי האג"מ
ד. רק לפי השו"ע

3. האם יש טוחן אחר טוחן?
א. לדעת הרב עובדיה יוסף לא, ולדעת השמירת שבת כהלכתה ראוי להחמיר
ב. רק לפי הרמ"א
ג. לדעת הרב עובדיה יוסף ראוי להחמיר, ולדעת השמירת שבת כהלכתה מותר
ד. רק לפי השו"ע

4. האם מעיקר הדין מותר לטחון לאלתר?
א. רק חתיכות גדולות
ב. רק באוכלים
ג. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ד. רק לפי הרמ"א

5. מדוע מותר לחתוך דק דק בשר מבושל?
א. אין טחינה אלא בגידולי קרקע
ב. אין טחינה באוכלין
ג. אין היתר כזה
ד. רק דק כקמח נחשב טחון

6. האם להלכה יש טחינה באוכלים?
א. כן
ב. לפי השו"ע
ג. לפי הרמ"א
ד. לא

7. איזה דבר אסור מחשש סחיטה?
א. אף תשובה אינה נכונה
ב. פריסת בגד על חבית
ג. ריצה בגשם
ד. אכילת ענבים

8. באיזה אופן מותר לרסק שלג?
א. בכל אופן
ב. בשינוי
ג. אין היתר כזה
ד. ליתנו בתוך כוס מים

9. האם מותר לסחוט פרי שאין דרך לסחטו, לצורך משקה?
א. כן
ב. אסור מהתורה
ג. מחלוקת אם אסור מהתורה
ד. אסור מדרבנן

10. האם מותר לחלוב עז לתוך אוכל?
א. כן
ב. מחלוקת
ג. תלוי
ד. לא

11. באיזה אופן מותר לסחוט אשכול ענבים?
א. בשום אופן
ב. לאלתר
ג. לתוך אוכל
ד. בשינוי

12. באלו פירות חייב בסחיטתם?
א. שבעת המינים
ב. זיתים
ג. ענבים
ד. זיתים וענבים

13. האם מותר לסחוט לשתיה פירות שהדרך לסחטן הוא רק לרפואה?
א. מחלוקת
ב. אסור מהתורה
ג. אסור מדרבנן
ד. כן

14. על מה מבוסס ההיתר לרסק שלג?
א. תרי דרבנן
ב. רק בפירות שייכת סחיטה
ג. גרמא
ד. אין היתר כזה