רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים ב'-ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 82%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים ב'-ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. יציאות השבת - אמאי לא תני להו בפרק כלל בהדי שאר אבות מלאכות? (ז.)
א. כיון דהיא מלאכה חשובה וכדחזי' דילפי' לה מב' קראי.
ב. איידי דאתיא לה מדרשא חביבא לי'.
ג. משום דהוה דבר ההוה.
ד. משום שהמקור למלאכה זו הוא הלכה למשה מסיני.

2. כופין את רבו וכותב לו גט שחרור - והא אין אומרים לאדם חטא בכדי שיזכה חבירך? (ב. תוד"ה יציאות)
א. שאני התם דהוה רק ביטול עשה.
ב. שאני התם דהוה לצורך מצות פרי' ורבי' דמצוה רבה היא.
ג. האיסור להשתחרר הוא רק על העבד אבל האדון אינו עובר איסור במה שמשחררו.
ד. סוגיא דהתם ס"ל דאומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך.

3. אלא אימא אינו חייב על אחת מהן - מה אינו חייב? (ו: תוד"ה הא)
א. על זדונו סקילה.
ב. על שגגתו חטאת.
ג. על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה.
ד. מיתה בידי שמים כשהי' בלא עדים והתראה.

4. כגון אנו פסיקין לתפילה - ואמאי אמר רב זירא מסיר אזנו וכו' תפלתו תועבה? (יא. תוד"ה כגון)
א. משום שסבר שר' ירמי' כבר התפלל תפלת י"ח והולך רק להשלים שאר התפלה.
ב. הא דאמרי' דמפסיקין איירי בתפלת שחרית, וההיא דרב זירא איירי בתפלת מנחה.
ג. רב זירא ס"ל דאף אנו אין מפסיקין.
ד. משום שהיתה תורתו אומנותו.

5. אמאי נסתפקו לענין ריתך כלי לע"ז אם יש לו טומאה ישנה והא הוה רק מדרבנן? (טז. תוד"ה בטומאה)
א. משום דס"ל התם דטומאת ע"ז היא טומאה דאורייתא.
ב. סוגיא דהתם פליגא וס"ל דאף בטומאה דרבנן חוזרין לטומאתם הישנה.
ג. שאני ע"ז דחמירא.
ד. שאני התם דאף דטומאת ע"ז היא דרבנן אך הכלי עצמו מקבל טומאה מדאורייתא.