רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבת תוס' תוס' דפים צ"ג - ק"ו
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת שבת, דפים צ"ג-ק"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה הטעם שאנו פטורים בנושא אדם חי בשבת? (צד.)
א. דקיי"ל זה יכול וזה אינו יכול פטור.
ב. ילפי' ממשכן שלא היו נושאים שם דבר חי.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. משום דכיון שהאדם הנישא חי לא שייך לייחס פעולת המלאכה לנושא.

2. הכנסה מנלן סברא הוא - ואמאי לא ילפי' לי' ממשכן שהי' שם הכנסה? (צו: תוד"ה הכנסה)
א. בכדי לחייב על הכנסה בעי' הן להסברא והן לזה שמצינו כמותה במשכן.
ב. הא דילפי' מסברא הוא שתהי' אב מלאכה ולא רק תולדה.
ג. סוגיא דהכא לא ס"ל דילפי' מלאכות ממשכן.
ד. הא דילפי' מסברא הוא לחייב על הכנסה בעקירה בלבד שזה לא מצינו במשכן.

3. גמירי דאין ספינה מהלכת בפחות מי' - והא אמרי' בעירובין במהלכת ברקק? (ק: תוד"ה גמירי)
א. התם איירי בספינה קטנה והכא איירי בספינה גדולה.
ב. התם איירי שעדיין לא הפליגה והכא איירי לאחר הפלגה.
ג. הא דאמרי' הכא הכוונה שכשהיא בפחות מי' אין לוקחים מים מהים מחמת עכירותן.
ד. רוב הספינות אינן מהלכות בפחות מי' והתם איירי במיעוטא דמיעוטא.

4. ר"ש אומר עד שיקדח את כולו וכו' - ומאי שנא מאורג דחייב באורג ב' בתי נירין? (קג: תוד"ה תריץ)
א. שאני אורג שעושה דבר חדש שלא הי' בעולם משא"כ הכא.
ב. הא דבאורג חייב באופן כזה הוא הלכה למשה מסיני.
ג. רבי שמעון פליג נמי באורג וס"ל ג"כ כמו דס"ל הכא לגבי קודח.
ד. שאני אורג שהוא אב מלאכה משא"כ הכא דהוו תולדות.

5. רבן גמליאל סבר אין ידיעה לחצי שיעור - מה הטעם של ר"ג? (קה. תוד"ה רבן גמליאל)
א. דכ' או הודע אליו חטאתו וילפי' דרק ידיעת חטאת שמה ידיעה.
ב. הלכה למשה מסיני.
ג. מסברא דכיון דעדיין לא עבר על איסור אין ידיעתו חשובה כידיעה.
ד. משום דס"ל דאין ידיעות מחלקות אף באוכל ב' כזיתים ונודע לו בינתיים.