רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא שבועות שאלות חזרה פרקים שביעי - שמיני
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים מ"ד-מ"ט מסכת שבועות

דף מד
1. מה הוא המכנה המשותף של הנשבעים ונוטלים שנשנו במשנתנו? אלו נשבעים ונוטלים לא נשנו במשנתנו? (כל הנשבעים)
2. בכמה גרמים של כסף אפשר לקנות גרם אחד של זהב? בכמה דינרי כסף אפשר לקנות דינר אחד של זהב? הסבר את ההבדל! (ד"ה התקבלת)

דף מה
3. חשוד על השבועה...ואפ' שבועת שוא – מה הרבותא בשבועת שוא יותר מאשר שבועת הפקדון ושבועת העדות?
4. מי הם הנשבעים שלא בטענה?
5. מנין שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים?
6. מתי תקנו שבועת היסת? (תוד"ה עקרוה, ועי' רש"י ד"ה ישבע בעל הבית ובגליון הש"ס)
7. עקרוה רבנן לשבועה מבעל הבית – מדוע השבועה היתה אמורה להיות על בעל הבית? (עקרוה)
8. ונתיב ליה בלא שבועה – מה היתה הסברא לחייב את בעה"ב לשלם (בניגוד לכלל המעה)?
9. השכיר אומר תן לי שכרי, ובעה"ב אומר נתתי לך – מה הדין, ומדוע:
א. כאשר יש עדים ששכרו, וכאשר אין עדים ששכרו.
ב. תבעו בתוך הזמן או לאחר הזמן.
ג. בעה"ב אומר נתתי לך מקצת שכרך.
10. מה הדין כאשר השכיר אומר 'שנים קצצת לי' ובעה"ב אומר 'לא קצצתי לך אלא אחד'?
11. מתוך שיכול לומר לא שכרתיך יכול לומר נתתי לך שכרך – והרי בעהב אינו חשוד שמשקר, אלא שטועה מחמת שהוא טרוד בפועליו?
12. באיזה מקרים צריך לישבע שבועת השומרים לפי רש"י ר"ת וריב"א?
13. המפקיד אצל חבירו בשטר – האם הנפקד יכול לטעון החזרתי ללא עדים?

דף מו
14. שתים קצצת לי והלה אומר לא קצצתי לך אלא אחת – מה הדין לפי חכמים ולפי ר' יהודה? הסבר את סברותיהם!
15. תן לי שכרי – נתתי לך שכרך: מה הדין לפי חכמים ולפי ר' יהודה, ומדוע?
16. באיזה אופן חכמים תקנו שהנגזל נשבע ונוטל?
17. האומר אלך ואקצוץ דקלו של פלוני, ונמצא קצוץ – האם מחייבים אותו, ומדוע?
18. א. האומר אלך ואגדור דקלו של פלוני, כי מכרו לי – האם נאמן, ומדוע?
ב. האומר אלך ואקצוץ דקלו של פלוני, כי מכרו לי – האם נאמן, ומדוע?

דף מז
19. רבי אומר פועלים נשבעים לחנווני – הסבר לפי שני האופנים שבגמ'!
20. א. ב' כיתי עדים המכחישות זא"ז - האם נאמנות להעיד בעדות אחרת?
ב. מה הדין כאשר חתמו כל אחת על שטר הלואה:
  1. זו של ראובן לשמעון, וזו של לוי ליהודה?
  2. כל אחת על שטר אחר שראובן הלוה לשמעון?
  3. זו שראובן הלוה לשמעון, וזו שלוי הלוה לשמעון?
  4. זו שראובן הלוה לשמעון, וזו שראובן הלוה ללוי?

דף מח
21. אלמנה שמתה – באיזה אופן יורשיה גובים את כתובתה, ומדוע?

פרק שמיני - דף מט
22. באלו מקרים חייב: שומר חינם, שומר שכר, שואל?
23. מה דינו של שוכר, לפי ר' מאיר ולפי ר' יהודה?
24. שומר שנשבע שבועת השומרים, ושינה בה:
א. אימתי חייב אשם משום שבועת הפקדון?
ב. האם הוא חייב משום שבועת ביטוי?
25. מה הוא ההבדל בין מי שנשבע לשקר שבועת הפקדון לבין מי שנשבע שבועת ביטוי?