רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא עירובין תוס' תוס' דפים צ"א - ק"ה
ממוצע הציונים עד כה: 83%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת עירובין, דפים צ"א-ק"ה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפין - והא אמר ריב"ל אפי' מחיצה של ברזל וכו'? (צב. תוד"ה תשעה)
א. לא קיי"ל כריב"ל.
ב. ריב"ל איירי בחמשה בקטנה וחמשה בגדולה והכא איירי בתשעה בקטנה.
ג. ריב"ל איירי לענין לענות קדושה או ברכו והכא איירי לענין צירוף.
ד. ריב"ל נתכוון לומר שעלתה לו התפילה בתורת תפילת יחיד והכא איירי לענין שיהי' תפילת ציבור.

2. מי שלא הניח תפילין כל היום - האם לוקה ע"ז? (צו. תוד"ה השמר)
א. לכו"ע אינו לוקה.
ב. לכו"ע לוקה.
ג. מחלוקת: למ"ד השמר דעשה עשה הוא אינו לוקה ולמ"ד השמר דעשה לאו הוא אינו לוקה.
ד. תלוי: אם נוהג תמיד לעשות כן בשאט נפש לוקה ואם לאו אינו לוקה.

3. את החי במיטה פטור - ואמאי לא הוה כזה יכול וזה אינו יכול דיכול חייב? (צז: תוד"ה את)
א. ס"ל להאי תנא דזה יכול וזה אינו יכול פטור.
ב. כיון דחי נושא את עצמו לא חשיב הנושא יכול.
ג. ילפי' ממשכן שכל הוצאות שהיו שם לא היו בבעלי חיים.
ד. אה"נ דמצד זה חייב, אבל מצד עצם הוצאת החי אינו חייב דחי נושא את עצמו.

4. איסור נהגו בו והתירו להם - והא דברים המותרים ואחרים נהגו איסור אין מתירים בפניהם? (קא: תוד"ה רבי)
א. רבי יוסי פליג וס"ל דרשאי להתירן בפניהם.
ב. כיון דמחמירין רק מחמת טעות מותר להתירן בפניהם.
ג. כיון שיודעין שמותר ורק רוצים להחמיר על עצמן מותר להתירן בפניהם.
ד. כיון דאיירי הכא באיסור דרבנן דמיחזי כבונה לא אמרי' שאי אתה רשאי להתירן בפניהם.

5. שבות דמקדש במדינה לא התירו - ומאי שנא מהא דלעיל מצאן צבתים מביא פחות פחות מד"א? (קג. תוד"ה ולאו)
א. סוגיא דהתם ס"ל שבות דמקדש במדינה התירו.
ב. כיון דמוטלין שם בבזיון התירו שבות כזה.
ג. התם איירי בדבר קדוש ולא במקדש.
ד. מביאן פחות פחות מד"א לא הוה איסור שבות אלא יותר קל מזה.