רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא תמורה תוס' - מבחן תוס' דפים ב' - י"ז
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת תמורה, דפים ב'-י"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. הממיר - כמה הוא לוקה? (ב. תוד"ה וסופג)
א. שמונים.
ב. ארבעים.
ג. מכת מרדות מדרבנן.
ד. לתי' א' בתוס' לוקה שמונים ולתי' ב' לוקה ארבעים.

2. לרבא דאמר אי עביד לא מהני אמאי לא אמרי' דשוחט על החמץ יפסול הקרבן? (ד: תוד"ה רבא)
א. רבא ס"ל באמת דפסול הקרבן.
ב. הא דאי עביד לא מהני הוא מטעם קנס ובקדשים לא קנסוהו רבנן.
ג. ילפי' מקרא בהדיא להכשיר בזה.
ד. משום דלא עשה מעשה איסור בידים.

3. מי שנשבע שלא יגרש את אשתו ועבר וגירשה האם חלו הגירושין? (ו. תוד"ה והשתא)
א. לכו"ע חלו הגירושין ואף לרבא כיון דבדה האיסור מלבו.
ב. לאביי חלו הגירושין ולרבא לא חלו הגירושין.
ג. לכו"ע לא חלו הגירושין ואף לאביי דשאני שבועה שהוא איסור חמור.
ד. לכו"ע לא חלו הגירושין ואף לאביי כיון דבדה האיסור מלבו.

4. השותפין שתרמו בזה אחר זה מה הדין לרבי עקיבא? (יג. תוד"ה רבי עקיבא)
א. בכל גווני תרומת הראשון תרומה ותרומת השני אינה תרומה.
ב. בכל גווני תרומה שניהם תרומה.
ג. נתנו רשות זה לזה תרומת הראשון תרומה, לא נתנו רשות תרומת שניהם תרומה.
ד. בכל גווני תרומת השני תרומה ואין תרומת הראשון תרומה.

5. דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בע"פ - והאיך קורין ק"ש בע"פ? (יד: תוד"ה דברים)
א. הא דאסור לומר בע"פ הוא רק דרך תלמוד.
ב. הא דאסור הוא באופן שמוציא הרבים ידי חובתן.
ג. כיון דאנו רגילים בזה ושגור על פינו אין בזה איסור.
ד. שאני קריאת שמע דכ' ובלכתך בדרך שמשמע מזה שמותר אפי' בע"פ.