רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא סנהדרין תוס' - מבחן תוס' דפים ל"ב - מ"ח
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת סנהדרין, דפים ל"ב-מ"ח

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מה המקור למנהג להדליק נרות במילה? (לב: ד"ה אור)
א. מדאיתא דהרגיל בנר הויין ליה בנין תלמידי חכמים.
ב. מדכ' שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב.
ג. מן הסימן שהי' נוהג מימי קדם להדליק נר במילה כמ"ש "אור הנר בברור חיל" וכו'.
ד. מדכ' כשנולד משה נתמלאה כל הבית כולו אורה ומשה נולד מהול.

2. מורד במלכות שחייב מיתה - האם צריכים לדונו בדין? (לו. ד"ה רבה)
א. אין צריך לדונו ומותר להורגו מיד.
ב. צריך לדונו ומ"מ גומרין דינו בו ביום בין לזכות ובין לחוב.
ג. צריך לדונו ודינו ככל דיני נפשות.
ד. אין צריך לדונו בבי"ד של כ"ג אבל צריך לכה"פ בי"ד של ג' ומלך.

3. מי ששתה יין האם מותר לו להורות ולדון? (מב. ד"ה העוסקים)
א. דיני נפשות והוראות איסור והיתר - אסור, דיני ממונות - מותר.
ב. אסור להורות ולדון.
ג. מותר להורות אסור והיתר אבל אסור לדון.
ד. פחות מרביעית מותר להורות ולדון, יותר מרביעית אסור להורות ולדון אפי' דיני ממונות.

4. האם מותר ליתן שלום לחבירו בלילה? (מד. ד"ה חיישינן)
א. בעיר מותר ובשדה מקום שאין בני אדם מצויים אסור.
ב. מותר אפי' בשדה.
ג. אסור אפי' בעיר.
ד. בזמן הגמ' הי' אסור אפי' בעיר אבל בזמן הזה מותר בשדה ולא בעיר.

5. גולל ודופק - מה הם? (מז: ד"ה משיסתום)
א. לרש"י רוב מנין ובנין של המת ולר"ת רקב.
ב. משקוף של הדלת מקום שהדלת דופת שם.
ג. לרש"י אהל המת ולר"ת הקבר.
ד. לרש"י גולל זה דף ה... של הארון ודופק זה הדפנות, ולר"ת גולל זה המצבה ודופק האבנים מהצדדים שמונח עליהם המצבה.