רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין תוס' מבחן תוס' דפים ל"ב - מ"ו
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוספות על מסכת חולין, דפים ל"ב-מ"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. עכו"ם ששבת חייב - והא ליכא מידי דלישראל שרי ולעכו"ם אסור? (לג. תוד"ה אחד)
א. הא דאמרי' דכל דשרי לישראל שרי לעכו"ם הוא דין רק במאכלות אסורות.
ב. האי מ"ד דאמר עכו"ם חייב לא ס"ל דכל מידי דשרי לישראל וכו'.
ג. שאני שבת דהוי מצוה בישראל ואינו מותר לישראל.
ד. שאני שבת דכ' בה ביני ובין בני ישראל.

2. משקי בית מטבחיא דכן ואמאי לא אמרי' דחיבת הקודש מכשרתן? (לו: תוד"ה עצים)
א. חיבת הקודש נאמר רק בדבר קדוש משא"כ משקי בית מטבחיא.
ב. משום דילפי' לי' מוהבשר ובעי' דבר כעין אוכל ומשקה לא הוי בכלל.
ג. האי מ"ד דאמר משקי בית מטבחיא דכן לא ס"ל דחיבת הקודש מכשרתן.
ד. שאני משקי בית מטבחיא דהוי הלכה למשה מסיני.

3. ר"י בן בתירא וכו' מתירין אותו - האם מותר למוכרו לכל עכו"ם שירצה? (מא. תוד"ה לאו)
א. מותר.
ב. אסור, ומותר רק למכרו לההוא עכו"ם דנסכי'.
ג. מותר למכרו רק לשאר עכו"ם ולא לההוא עכו"ם דנסכי'.
ד. מדאורייתא מותר לכל עכו"ם שירצה ומדרבנן רק לההוא עכו"ם דנסכי'.

4. וכן העדים שהעידו רשאין ליקח והא לא עבדו מעשה ואמאי סמכי' עלייהו? (מד: תוד"ה וכן)
א. הא דלא סמכי' עלייהו בלא עבדו מעשה הוא רק לכתחילה ובדיעבד סמכי'.
ב. תנא דברייתא הכא ס"ל דסמכי' עלייהו אפי' בלא עבדו מעשה.
ג. כיון שהעידו בפני הדיינים לא חיישי'.
ד. כיון דנגמר על פיהם חשיב מעשה.

5. האי ריאה דקיימא וכו' "אוכמי" - מה הכוונה? (מו: תוד"ה אוכמי)
א. שיש בה מראה אדום.
ב. שיש בה מראה כחול.
ג. שיש בה מראה חום.
ד. שיש בה מראה ירוק.