רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים ב' - ט"ז
ממוצע הציונים עד כה: 89%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים ב'- ט"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב מהיכן נלמד דבר זה? (ב. תוד"ה יכנס)
א. מקרא דהבוקר אור והאנשים שולחו.
ב. מקרא דלא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר.
ג. ברבים ובעיר אחרת נלמד מהבוקר אור וכו' ויחיד אפי' בעירו נלמד מלא תצאו איש וכו'.
ד. בצדיקים מקרא דהבוקר אור והאנשים שולחו ובסתם אנשים מלא תצאו איש וכו'.

2. מדאורייתא בביטול סגי - מנא לן? (ד: תוד"ה מדאורייתא)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. דכ' לא יראה לך חמץ ואחר הביטול נחשב הדבר לעפר ולא לחמץ.
ג. מסברא דכיון דחמץ לא הוה ברשותו של אדם הרי בדבר מועט כביטול סגי.
ד. משום דבטול הוה הפקר וכיון שביטלו שוב הוה בכלל אתה רואה של אחרים.

3. או שאהי' בן עוה"ב הר"ז צדיק גמור - והא אמרי' אל תהיו כעבדים המשמשין ע"מ לקבל פרס? (ח: תוד"ה שיזכה)
א. אף דהוה צדיק גמור לכתחילה אין ראוי לעשות כן.
ב. התם איירי במצוות שבין אדם למקום והכא איירי בבין אדם לחבירו שסו"ס חבירו נהנה.
ג. התם איירי ע"מ לקבל פרס כגון ממון וכבוד משא"כ הכא ע"מ שיחי' בני או שאהי' בן עוה"ב.
ד. התם אם לא יבוא לו הדבר יהא תוהא ומתחרט על מה שעשה משא"כ הכא.

4. לא שנו אלא בכדי חסרונן - מה הכוונה? (יג: תוד"ה בכדי)
א. שנחסרו בחודש אחד יותר מהרגילות שרגילים להחסיר בחודש.
ב. שנחסרו מעט מאוד ואפי' פחות ממה שרגילים להחסיר.
ג. שנחסרו בחודש אחד מה שרגילים להחסיר בשנה.
ד. שנחסרו בחודש אחד מה שרגילים להחסיר ביותר משנה.

5. דם חי' ועוף שטעונים כיסוי ואינן נשפכין על הארץ כמים - מה הטעם שמכשירין? (טז: תוד"ה דם)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. כיון דמצד עצמן נשפכין ורק מחמת מצוה צדדית של כיסוי אינן נשפכין הוה בכלל נשפכין לארץ.
ג. כיון דכיסוי הדם הוה מצוה רק על השוחט ולא על כל אדם הוה בכלל נשפכין על הארץ.
ד. כיון דאין צריך לקבלם בכלי אע"פ שטעונים כיסוי הוה בכלל נפשכין על הארץ כמים.