רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים ס"ב - ע"ו
ממוצע הציונים עד כה: 86%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים ס"ב- ע"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. גמר בלבו לומר דבר פיגול ולא אמרו בסוף האם הוה פיגול? (סג. תוד"ה רבי)
א. בכל גווני לא הוה פיגול.
ב. בכל גווני הוה פיגול.
ג. תלוי: אם לא אמרו מחמת אונס הוה פיגול ואם מחמת שחזר בו לא הוה פיגול.
ד. תלוי: מדאורייתא לא הוה פיגול ומדרבנן הוה פיגול.

2. שכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו - והא ירושלים אין לה דין רה"ר כדאי' בעירובין? (סו. תוד"ה תוחב)
א. התם איירי בדלתותי' נעולות והכא איירי באין דלתותי' נעולות.
ב. הכא איירי לאחר שנפרצו בה פרצות.
ג. אף דלא הוה רה"ר כרמלית מיהא הוה.
ד. הא דנסתפקו הכא הוא לא משום הוצאה אלא משום דהסכין הוא מוקצה מחמת חסרון כיס.

3. מחילות לא נתקדשו - והא אמרי' בזבחים דכי קדיש דוד ריצפה עד ארעית תהומא קדיש? (סז: תוד"ה מחילות)
א. סוגיא דהכא פליגא וס"ל דלא קדיש עד ארעית תהומא.
ב. התם איירי בבית שני והכא איירי בבית ראשון.
ג. התם איירי בפתוחות לקודש והכא איירי בפתוחות לחול.
ד. לא נתקדשו בקדושת עזרת כהנים כדאי' הכא אבל נתקדשו בקדושת עזרת ישראל.

4. מנין לרבות שלמי נזיר ושלמי פסח ת"ל שלמיו - באיזה שלמי פסח מדובר? (עא: תוד"ה לימד)
א. לכו"ע במותר הפסח שקרב שלמים.
ב. לכו"ע בשלמים שמביאם בתוך חג הפסח.
ג. מחלוקת: לת"ק דמתני' במותר הפסח הקרב שלמים ולבן תימא בחגיגת י"ד הבאה עם הפסח.
ד. מחלוקת: לת"ק בשלמים שמביאם בתוך חג הפסח ולבן תימא בחגיגת י"ד הבאה עם הפסח.

5. מנא לן דאין שורפין בת כהן באבר מעיקרו? (עה. תוד"ה למעוטי)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. דכ' "באש" תשרף.
ג. מדבעי' שאין שריפת בת כהן דוחה שבת ואם אפשר לקיימה באבר מעיקרו פשיטא דאינה דוחה.
ד. משום ברור לו מיתה יפה.