Bookmark and Share
רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא פסחים תוס' - מבחן התוס' בדפים ע"ז- צ"א
ממוצע הציונים עד כה: 80%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תוס' על מסכת פסחים, דפים ע"ז - צ"א

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. קסבר רבי יהושע הציץ מרצה על העולין - והא ילפי' מקרא דאם אין בשר אין דם? (עז: תוד"ה קסבר)
א. רבי יהושע פליג ע"ז ולא יליף כן מקרא.
ב. רבי יהושע איירי בנטמא הדם והבשר קיים.
ג. הא דילפי' מקרא איירי בנאבד או נשרף הבשר דאין הציץ מרצה על זה.
ד. הא דילפי' מקרא הוא במקום שאין ציץ כגון שנשבר וכיו"ב.

2. בטומאת הגוף דבכרת קא מתעביד - והא יכול לשחוט בסכין ארוכה בלא שיכנס לעזרה? (עט. תוד"ה בטומאת)
א. אין פנאי לכל הפסחים לשחוט בענין זה.
ב. בעי' שיהי' השוחט בעזרה.
ג. כיון שהוא רחוק מן הבהמה חיישי' שמא הבהמה טריפה ולא ישים לב לכך.
ד. כיון שהוא רחוק מן הבהמה חיישי' שמא יטריף הבהמה כשישחוט באופן זה.

3. מנא לן דאיברי חול שנתותרו סודרן אפי' בשבת? (פג: תוד"ה ולא)
א. מדכ' בכל מושבותיכם וילפי' דרק שם אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר וכו'.
ב. מחלוקת: סוגיא דיומא ס"ל דילפי' מבכל מושבותיכם וסוגיא דשבת ס"ל דילפי' מבמועדו.
ג. קרא דבכל מושבותיכם גלי לן דקרא דבמועדו איירי אפי' באיברים ופדרים של חול.
ד. הלכה למשה מסיני.

4. כופין את רבו - והא אין אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירו? (פח: תוד"ה כופין)
א. שאני הכא דהעשה של המשחרר עבדו אינו אלא מדברי קבלה.
ב. שאני מצוות פרי' ורבי' דמצוה רבה היא.
ג. האי תנא פליג וס"ל דאומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירו.
ד. כיון דהוא כבר חציו בן חורין אין בזה האיסור של המשחרר עבדו.

5. איש ולא קטן - למאי בעי' קרא לזה והא לא מצינו שקטן חייב במצות? (צא: תוד"ה איש ולא קטן)
א. מהכא ילפי' לכל התורה דקטן אינו חייב במצוות.
ב. הא דבעי' קרא הוא לקטן שהגדיל בין ב' פסחים דאינו חייב בפסח שני.
ג. שאני הכא דכיון דכ' שה לבית סד"א דאף קטן יתחייב.
ד. הא דבעי' קרא הוא לקטן שנמנה אביו על פסח ומת שאין הקטן יכול ליכנס תחתיו.