רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך יהושע שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יהושע עם רש"י

כללי
1. את מי שלחו לברר את מעשה בני גד ובני ראובן מעבר לירדן?
2. באיזה קשר נזכרו א. פשתי העץ ב. נאדות יין בלים
3. באיזה תאריך הפסיק המן לרדת?
4. באיזה הקשר הוזכרו:תקוות השני, כידון, חרב שלופה, לחם יבש נקודים?
5. מי אמר/ה "כי ה' אלוקיכם הוא אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת"?
6. כמה מלכים הכו בני ישראל?
7. כמה ערי מקלט קדש יהושע בארץ וכתה בעבר הירדן? - מה שמות הערים?
8. כמה שבטים התעכבו בקבלת נחלתם?
9. מה עשה יהושע במחלחמת העי המזכיר מעשיו של משה במלחמת עמלק?
10. בסוף ספר יהושע כתוב על קבורת 3 מנהיגים מיהם והיכן נקברו?
11. שני גורלות נעשו בספר יהושע מהם?
12. ויכרת.. ברית… בשכם, מתי היה דבר דומה באותו המקום?
13. היכן כרת יהושע ברית לעם?

א
14. "לא ימוש ספר התורה הזה"… איזה ספר היה לפניו (רש"י)?
15. כמה פעמים נאמר ליהושע בפרק א' חזק ואמץ מי אמר לו? ועל מה נאמר לו?
16. מפני מה בן נון בחיריק - לפי מצודת ציון?
17. מי אמר למי כל אשר ציויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך"
18. ויצו יהושע את שוטרי העם … באיזה יום זה היה? רשי
19. מה הם גבולות הארץ המובטחים ליהושע?
20. מה הוא התנאי להצלחה, שאומר ה' ליהושע?
21. מה מזכיר יהושע לראובני, לגדי ולחצי שבט מנשה?
22. "משה עבדי מת" ואילו היה קיים בו הייתי חפץ - כך פירש רש"י, מה פירוש מצודות?

ב
23. "שניים מרגלים חרש"-3 פירושים מביא רש"י למילה "חרש" מהם?

ג
24. בפס' ט אומר יהושע לעם:"גושו הנה, ובפס' י' אומר להם:"בזאת תדעון"- איך מפרש רש"י 2 אמרות אלו?
25. מה קרה כשנטבלו רגלי הכהנים בקצה המים?

ג - ד
26. תאר מעבר הירדן ע"י בני ישראל.

ד
27. איזה אות לדורות עשה יהושע לזיכרון לנס? (מעבר הירדן)
28. באיזה יום ובאיזה חודש נכנסו בני ישראל לארץ?

ה
29. פס' ד' :"וזה הדבר אשר מל יהושע"- מה מפרש רש"י?
30. מתי נעשה הפסח ובאיזה מקום?
31. תאר פגישת יהושע עם המלאך.
32. מהן 2 המצוות שקיימו ישראל בכניסת לארץ?
33. מדוע נקרא גלגל בשם זה?
34. היכן עשו בני ישראל את הפסח הראשון בארץ?

ו
35. איך נלכד עכן?
36. מה השבועה שהשביע יהושע אחרי כיבוש יריחו?
37. על איזה פסוק אומר רש"י "כתרגומו אחידא בדשין דפרזלא ומתקפא בעברין דנחש".
38. מה אמר המלאך ליהושע?
39. פס' ה' :"ונפלה חומת העיר תחתיה" - איך מפרש רש"י "תחתיה"?
40. מה לקח עכן מן החרם?

ז
41. מה נעשה בעמק עכור?
42. איך הייתה נכרת לכידת הארון? - מצודת דוד.
43. עכן אומר ליהושע "וכזאת וכזאת עשיתי" - מה פירוש מצודת דוד?

ז - ח
44. תאר השתלשלות כיבוש העי, מהנסיון הראשון ועד נפילתה בידי יהושע? (פרט השלבים)

ח
45. וישימו העם את כל המחנה - מה לשון שימה זו?
46. מה עשה יהושע במלחמת העי המזכיר מה שעשה משה במלחמת עמלק?
47. "כאשר צוה משה עבד ה' בנה יהושע מזבח"- באיזה מקום?

ט
48. מדוע התחפשו יושבי גבעון, ומדוע לא עשו בהם דין "החרם תחרים"?
49. "ויקחו האנשים מצידם" מה הכוונה (רש"י) ?

י
50. על איזה מאורע נאמר: "ולא היה כיום ההוא לפניו ולאחריו לשמע ה' בקול איש"
51. מלכים נסו והתחבאו במערה. כמה מלכים ובאיזו מערה?
52. "שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון" מה קרה? ולשם מה?
53. מי שלח למי לאמר: אל תרף ידך מעבדיך עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו"

יא
54. ימים רבים עשה יהושע מה מביא רשי ממדרש תנחומא

יב
55. כמה מלכים הכה יהושע בכיבוש הארץ?

יד
56. מי אשר ניחלו את בני ישראל את הארץ?
57. בן כמה היה כלב כשנשלח ע"י משה?
58. פס' ט"ו :קרית ארבע - על שם מי נקראת? - 2 פירושים ברש"י.
59. מי היתה אשתו של עתניאל בן קנז,ובת מי היתה?
60. "ויורש משם כלב את שלשת בני הענק..." מתי נלכדה חברון?

יח
61. פס' ד': כמה אנשים נשלחו לכתוב את הארץ? (רש"י)
62. כמה אנשים נשלחו לכתוב את הארץ והיכן היה הגורל?
63. פס' א': "וישכינו שם את אהל מועד"(בשילה) איך עמד שם המשכן? (רש"י)

יט
65. מי עלה ראשון בגורל לחלוקת הארץ ומי אחרון?

כ
66. כמה ערי מקלט קדשו בני ישראל בארץ ובעבר הירדן, מה שמותם?

כב
67. פס' כ"ד: "ואם לא מדאגה מדבר עשינו..." מה לשון דאגה? (רש"י)
68. כי עד הוא בינינו וביניכם מי הוא העד הזה?
69. מה מטרת בני גד ובני ראובן בעשותם המזבח?
70. את מי שלחו לברר על מעשי בני גד ובני ראובן?
71. פנחס אומר לבני גד ובני ראובן "הלא עכן …. לא גוע בעוונו - מה מהוסיף מצודות?
72. "וישמעו בני ישראל …..לעלות עליהם לצבא" מפני מה? (רש"י).

כד
73. פס' ל': "ויקברו אותו בתמנת סרח"- על שם מה נקראת "תמנת סרח"? - 2 פירושים.
74. היכן קברו את עצמות יוסף ?
75. "ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו, האם זה טוב שיעקב היה עם עשו?
76. מה הציע יהושע לעם לעבוד במקום את ה'?
77. בן כמה שנים נפטר יהושע? והיכן קברו אותו?
78. בסוף ספר יהושע מסופר על קבורת שלשה מנהיגים מי הם? והיכן נקברו?
79. מה המשותף למקום קבורת יהושע ואלעזר הכהן ?