רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שמואל ב' עם רש"י

שאלות כלליות
1. באיזה עץ נתלה אבשלום?
2. את מי כינה דוד איש צדיק ?
3. שני דברים עשה יואב בתווך אשה חכמה. מהם?
4. שני אנשים מפורסמים הרג יואב, מי הם?
5. כמה בנים היו לאבשלום וכמה בנות?
6. מי היה חושי הארכי וכיצד עזר לדוד?
7. יואב שר צבא דוד - תאר היחס (במקרים הקשים ביניהם).
8. דוד מדמה עצמו ליצורים פחותים לשכנע את שאול בצדקו מהם - ב2 המקומות?
9. פעמים יכול היה דוד להרוג את שאול מה לקח להוכיח זאת?
10. מיהם ארבעת בני ערפה?
11. כנגד כמה מישראל העריך העם את דוד.

אב
12. כמה פעמים פנו אל דוד במשל כדי שיבין מעצמו את הנמשל?מי פנה ובאיזה ענין?

ב
13. ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשהאל-והלא עשהאל בכלל עבדי דוד-מה עונה רש"י?
14. 3 בנים מתו לדוד בחייו מיהם?

ג
15. איך הוכיח דוד לעם כי לא היתה מהמלך להמית את אבנר?

ד
16. בן כמה היה מפיבשת כשמת אביו?

ו
17. "ויברך ה' את עובד אדום ואת כל ביתו"- מהי הברכה? (רש"י)

ח
18. במלחמה נגד מי לקח דוד את מתג האמה?
19. מי היה תועי?
20. מי היה תועי ומה שם בנו ?

יא
21. איזה סיפור שם יואב בפי המלאך במקרה ותעלה חמת המלך?

יב
22. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים-כיצד שילם דוד(רש"י)?
23. מהן 4 העונשים שקבל דוד על חטא בת שבע?

יג
24. האמינון אחיך מצודת ציון.
25. כתנת פסים מצודת ציון
26. מי דרש:"הוציאו כל איש מעלי"?

יד
27. איך גרם אבשלום שיואב יבוא אליו?

יז
28. באיזה אופן שלח חושי הארכי להודיע לדוד על עצתו ועצת אחיתופל?
29. במי נועץ אבשלום לפני שיצא להלחם בדוד ועצת מי נתקבלה?

יח
30. היכן היתה המלחמה בין צבא דוד ובין אבשלום?
31. איך נהרג אבשלום?

יט
32. מי ירד למלך אחרי מות אבשלום. ומה הבטיח להם דוד?

כ
33. מי אמר למי "אנכי שלמי אמוני ישראל"?

כא
34. "ויהי רעב...אל שאול...על אשר המית את הגבעונים." האם שאול המית את הגבעונים?(שני פירושים רש"י)

כא
35. כמה בנים היו לערפה ומי היכה אותם?

כג
36. מה הן התוארים שמכונה דוד בדבריו האחרונים?

כד
37. כמה זמן לקח מנין העם?
38. איך הראה הקב"ה לדוד את מקום המזבח?
39. איזה עונש בחר דוד מהשלושה שהציע גד הנביא .ומפני מה?
40. מי הסית את דוד למנות את ישראל ומי התנגד למנין?

כו
41. למי הציע דוד לרדת עמו אל שאול בגבעת החכילה?