רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך ישעיהו שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר ישעיהו עם רש"י

שאלות כלליות
1. באיזה הקשר נזכרו אברהם ושרה?
2. באיזו נבואה הוזכרו א) נחש עקלתון ב) אפעה ושרף מעופף .
3. בנבואה על חורבן אומה נזכרים שמות בעלי חיים מהי האומה?
4. היכן נזכר "והיו עניך רואות את מוריך"?
5. באיזו שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור?
6. איך נקראה לשון הקודש בזמן ישעיהו?
7. למה מדמה ישעיהו את בבל?
8. באיזה שפה דיבר רבשקה ומה הסיבה?
9. היכן נזכר: " מלך ביופיו תחזנה עיניך "?
10. על מי נאמר: "ויבן מגדל בתוכו וגם יקב חצב בו"?
11. איך מתאר ישעיהו את השטות שבעשיית פסל העץ?
12. באיזה ענין נאמר על ישעיה שהוא אות ומופת?
13. על איזה שני דברים מדבר הנביא?
14. היכן מזכיר ישעיהו בן מאה שנה?
15. למי אין שלום?
16. אותו שורש מופיע פעמים רבות בפרקים נ"א נ"ב מהו?
17. "כבגד יבלו ,עש יאכלם" מפני מה דווקא עש? (מצודות)
18. מה הדימוי למי נוח?(מצודות)
19. באיזה אופן יקבץ ה' את זבובי מצרים ואת הדבורים?
20. באיזה אופן ישפט מלך המשיח?
21. מה יהיה תחת בושם ומה תחת פתיגיל?
22. על מי נאמר:" איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" ?
23. בפרקים נא נב חוזר הנביא כמה פעמים "עורי" "התנערי", "התעוררי", - כלפי מי?
24. מה שם בנו של ישעיהו?
25. אל אלו ממלכות התנבא ישעיהו בלשון משא?
26. כמה שנים הלך ישעיהו עם שק על מתניו ויחף?
27. איזה חזון חזה ישעיהו על אחרית הימים?
28. מה בקשו אליקים ושבנא ויואח מרבשקה. ומה ענה להם?
29. איך מכנה רבשקה בנאומו את מצרים.
30. קול אמר קרא… כל הבשר חציר… כציץ השדה (פס' ו') - מיהו החציר?
31. איך מכנה הנביא , קרית חנה דוד.
32. מה יהיה ביום חבוש ה' את שבר עמו.
33. "ושעשע יונק…ועל מאורת צפעוני גמול…" מה ההבדל בין גמול ליונק?
34. ציין כמה נקודות שמזכיר חזקיה במכתב תודתו על רפואתו.
35. 12 תיבות באותו פסוק מתחילות באותה אות היכן?
36. למה מדמה ישעיהו את רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו?
37. מיהיו העדים הנאמנים על הגליון?
38. באיזה הקשר נזכרו. א) עטלפים ב) בנות יענה.
39. על מי נאמר "איש על רעהו יתמהו פני להבים פניהם" .
40. מי יאמרו למי "גם אתם חלית כמונו אלינו נמשלת ."
41. מה יש לשור ולחמור ,ואין לעם ישראל? (מילה אחת)
42. 2 פעמים נזכרו סדום ועמורה היכן?ובקשר למי?
43. למה מדמה ישעיה את בנות מואב?
44. "ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור" (ל"ז, ל"ו) היכן ניבא זאת ישעיהו?
45. למען מי יגן ה' על ירושלים?
46. מפני מה נאסף הצדיק?
47. למי אומר ה': "ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני ה' וגו' "?
48. מי אמרה בלבבה: " אני ואפסי עוד לא אשב אלמנה ולא אדע שכול"?
49. מי מזכיר בדבריו את מלכי חמת ארפד וספרוים?
50. בנבואה על מי מוזכרות- א)בהמות נגב - ב)כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה?
51. מי היה - א)יואח בן אסף? - ב)תרהקה?
52. איזה מאיבריו של ישעיה הוא. א.כחרב חדה ב.כחלמיש?
53. מה מנבא הנביא - לעיוור - לחרש - לפיסח - לאילם - בגאולה?
54. מי היו העדים של ישעיהו כשכתב בחרט אנוש על גליון גדול "למהר שלל חש בז"?
55. איזו אמירה אומר ה' לצפון ולדרום?
56. באיזה נבואה מוזכרים א.אבני אקדח ב.יד ושם?
57. בפסוק אחד- 12 תיבות רצופות מתחילות באותה אות?
58. בעקבות מה "יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך?
59. באלו שני מקומות מוזכת קריעת ים סוף?
60. בנבואה לאיזה מלך נזכר"..יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא רע אני ה' עושה כל אלה."
61. כיצד אמר ישעיהו לרפאות את השחין של חזקיהו.?
62. "..והיה כחזון חלום לילה .." על מי נאמר?
63. מה העצה שמייעץ הנביא לעמו לעשות "..כי הנה ה' יוצא…לפקוד עוון יושב הארץ..".
64. מהיכן שמענו זמירות?
65. ישעיהו יא' - נבואה על העתיד לבא,נבואה דומה בסוף הספר באיזה פרק?
66. מי הרג את סנחריב?
67. בנבואה על איזו ממלכה מוזכרים קאת, קפוד, ינשוף, עורב, קו-תהו ואבני בהו?
68. מי היו אדרמלך ושראצר ומה עשו?
69. כיצד מתאר ישעיהו את ביטול המעמדות בחברה ביום בו ה' יעניש את הארץ?
70. באיזה משא נזכרו - א)אתא בקר וגם לילה? - ב)הבוגד בוגד והשודד שודד?
71. מי הם האנשים הבאים - א) בן טבאל? - ב)אליקים בן חלקיהו?
72. את מי ממשיל ישעיהו למי הנהר העצומים והרבים?
73. איזה בעל חי יהרוג ה'?
74. "כי אמרתם כרתנו ברית עם מוות ועם שאול עשינו חוזה." מי אמרו?
75. אל מי נצטווה ישעיהו לומר: "מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר"?
76. מי שלח את תרתן לאשדוד?
77. "ויכרת ה' מישראל ראש וזנב…" מיהו הראש ומיהו הזנב?
78. בנבואה על איזו ממלכה נזכר וטאטאתיה במטאטא השמד נאם ה' צבקות?
79. באיזו נבואה נזכרו: א) עטלפים? ב)זבוב ודבורה?

א
80. מה השם החדש שינתן לירושלים אחר שיבת שופטים ויועציך כבתחילה?

ה
81. ואשיתהו בתה , מהו לשון בתה - (רש"י)?
82. מה המילה החוזרת ומה מבטא ישעיהו באמירתה?
83. בפרק ישנן שתי צמדי מילים דומות אך מנוגדות במשמעותן מהן?

ה-י
84. מוזכרים שני יצורים המסמלים חרבן וביטולם מסמל בנין מה שמותם?

ו
85. בשנת מות המלך עוזיהו (רש"י)
86. "בשנת מות המלך עוזיהו" מה מפרש מצודות

ז
87. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, מה ראה הכתוב לייחסו? (רש"י)
88. ממה נבע סרובו של אחז לשאול אות מה' ?
89. "ונחו כולם בנחלי הבתות" מה פרוש בתות?

ח
90. עוצו עצה ותופר - מה פירוש עוצו? (רש"י)

ט
91. העם ההולכים בחשך ראו אור - למי הכונה ומהו האור שראו? (רש"י)
92. אות משונה בפרק ט.

ט-י
93. הנביא משתמש באותו משפט מספר פעמים מהו?

יא
94. "יוסיף ה' שנית" מה פרוש שנית?
95. מהם תכונותיו של המשיח לפי ישעיהו?

יג
96. משא בבל - מהו לשון משא? (רש"י)
97. ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה - מה מפרש רש"י?

כא
98. "משא מדבר ים" למי הכוונה?

כד
99. אותו שורש חמש פעמים רצוף בפסוק אחד.
100. אותו שרש ב - 5 מלים רצופות

כו
101. רגלי עני פעמי דלים - מי העני - ומי הדלים (רש"י)?
102. ולארץ לא יכופר על הדם אשר שופך בה (במדבר) הבא מקבילה בפרקנו

כז
103. ויברא אלקים את התנינים הגדולים (בר' א) היכן מדובר עליהם? למי משולים?

כח
104. מה פירוש "אנשי לצין" (מצודות)

כט
105. וחניתי כדור עליך(מצודות)
106. למה קרא הנביא אריאל ומפני מה (רש"י)?
107. הוי אריאל אריאל- קרית חנה דוד (מצודות)

ל
108. " השיר יהיה לכם כליל התקדש חג" מתי (רש"י)?
109. לכן יהיה לכם העון הזה כפרץ נפל… אשר פתאום לפתע יבוא שברה. (פס' יג) הסבר את המשל.
110. כי ערוך מאתמול תפתה מה פירוש רש"י .

לא
111. במעלות אחז מפני מה נקראו כך ? (מצודות)

לו
112. ועתה התערב נא ואתנה לך 2000 סוס אם תוכל לתת לך רכבים עליהם (פס' ח') מה רוצה סנחריב להוכיח?

לו לז
113. המסופר בפר' לו לז מופיע בספר אחר שלמדנו באיזה ספר ובאילו פרקים?

לז
114. האם מחלתו של חזקיהו הייתה לפני או אחרי מפלת סנחריב (רש"י)?
115. ואתה תינצל (מצודות)
116. ע"י איזה דימוי מתאר חזקיהו את המצב הקשה?
117. מפני מה הרגו בני סנחריב את אביהם?

לח
118. נס בתוך נס ברפואתו של חזקיהו (רש"י)?

לט
119. במה מתנחם חזקיהו אחר ששומע הפורענות מפי ישעיהו?
120. ומבניך… והיו סריסים , מי הם? (מצודות)

מ
121. מי מדד בשעלו מים... מי תיכן … מה התשובה לשאלות בפס' יב - יד?
122. נחמו נחמו עמי (רש"י).
123. ברית עם מות היכן - מי כורת ומה סופה?

מא
124. באילו כינוים מכנה הנביא את בני ישראל ? מנה שנים!

מד
125. "האומר לצולה חרבי" מה הפירש רש"י?

מז
126. "אין כסא בת כשדים" מה הכוונה (רש"י)?

מט
127. "ותאמר ציון עזבני ה'".(רש"י)
128. "היוקח מגיבור מלקוח" מיהו הגיבור ומיהו המלקוח?

נ
129. מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו-(רש"י)

נב
130. מה טעם "לא בחיפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון"?
131. כי כה אמר ה' חינם נימכרתם ולא בכסף תגאלו (רש"י)

נה
132. אילו הבדלים מונה הנביא בין בני אדם להקב"ה?
133. תחת הנעצוץ יעלה ברוש (רש"י)

נו
134. אל מי חוזר פס' ז' "והביאותים אל הר קדשי…"?
135. ואל יאמר בן הנכר…. הבדל יבדילני ה' מעל עמו מה הספק ?(רש"י)

נז
136. הסבר פסוק ט"ו.

נח
137. איך צמו, ומה הצום הנבחר?
138. היכן הוזכרו מי נוח?

סב
139. …"ולארצך בעולה" מה הכוונה? (רש"י)

סו
140. א' ב' השוה פסוקים אלו לישעיהו נז' פסו' טו.