רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך יחזקאל שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יחזקאל עם רש"י

שאלות כלליות
1. באיזה הקשר הוזכר "שער החצר הפנימית" , "עבדי דוד"?
2. באיזו נבואה נזכר: "ואעדך עדי ואתנה צמידים על-ידיך ורביד על גרונך"?
3. סוכה פ"ה: אבותינו שהיו במקום הזה משתחוים היו לשמש באיזה פרק ופס' מראה ה' זאת ליחזקאל?
4. מה צווה יחזקאל במראה הנבואה דבר האסור מן התורה ?
5. ביטוי דומה שאומר ה ' ליחזקאל בפרקים כ' וכ"ב. מהו.
6. לאיזה נביא משווה הנביא את נגיד צור?
7. באיזו נבואה נזכר "ויביאהו אל ארץ כנען בעיר רוכלים שמו."?
8. הנביא משבח עץ אחד מה שמו לאיזו אומה מדמהו (ל-לג)
9. למי מתנבא הנביא בפרק ל"ו
10. בנבואתו על הר שעיר משתמש הנביא באותו שורש כ-עשר פעמים. מהו.
11. "צופה נתתיך" מה תפקיד הצופה ? ומה עונשו אם לא ימלא תפקידו?
12. מה מידות אורך ורוחב קודש הקודשים שראה יחזקאל.
13. באיזו נבואה נזכר : 1)יום הלדת 2).קנים והגה והי
14. מהי תרומה מן הארץ מה אורכה ומה רוחבה?
15. במראות אלוקים הביאני אל ארץ ישראל. (מצודות)
16. כל נבלה וטרפה…. לא יאכלו הכהנים. (מצודות)
17. לא למענכם… יודע לכם בושו והכלמו. (מצודות)
18. את מי מדמה יחזקאל לכפיר גוים
19. מתי בא הפליט לבשר ליחזקאל שנפלה העיר ?
20. שני ביטויים חוזרים על עצמם בפרקים ב'-ג', מהם?
21. באיזה הקשר נזכרו א. סרבים וסילונים, ב. מאזני משקל?
22. מי אמר למי: " עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים…"?
23. אחד מעשרים וחמישה האנשים שהיו פתח היכל ה' מת מה היה שמו?
24. אחרי איזו נבואה נתבקש לקחת שני עצים ולאחד אותם.
25. איזה שער יהיה סגור ויפתח ביום השבת וביום החדש?
26. מי התווה תו, ועל מי צוה לעשות זאת?
27. מה ראה יחזקאל בשנה השישית בשישי בחמישה לחדש?
28. מה האכיל הקב"ה את יחזקאל?
29. באיזה פרק מוזכר שם עיר ממרכז הארץ?
30. 2 פסוקים מיחזקאל בהגדה של פסח, הבא אותם:
31. לאיזו חיה מדמה הנביא את ארץ ישראל?
32. איזו מילה מופיע 3 פעמים ברציפות?
33. ירמיהו פרק נב פס' ד - מה מבקש ה' מיחזקאל לעשות באותו זמן
34. כמה ימים שכב יחזקאל על צדו השמאלי וכמה על צדו הימני? ולשם מה?
35. באיזה תאריך באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה'?
36. על אילו מלכויות מתנבא יחזקאל? כז - כט.
37. מנה 3 ערים שהיו במצריים
38. אילו פרשיות ,הכתוב בפרקים מג ומד מזכיר לך?
39. השוה בין פרק טז פס' סג לבין פרק לו פס' לב
40. מה הכוונה כשהנביא אומר הייתה עלי יד ה', ויבא אותי… (רש"י)?
41. באיזה אמה נמדד המזבח והאם כל מידותיו באותה אמה?
42. תאר את תחיית המתים שהחיה יחזקאל.
43. לאיזו חיה מדמה יחזקאל את ארץ ישראל?
44. מי היה פלטיהו בן בניה ?
45. מהו הביטוי החוזר בפרקים ב' ג' מהי משמעותו?
46. כמה זמן שכב יחזקאל על צידו השמאלי ועל צידו הימני ומה כפר בזאת ?
47. למי נאמר "אנה פניך מועדות"?
48. באיזה פרק מיחזקאל לומדים הלכות אבלות , וכיצד הן נלמדות?
49. למי ניבא יחזקאל: "הוי למתפרות כסתות על כל אצילי ידי ועשות המספחות על ראש כל קומה לצודד נפשות".
50. באיזה נבואה נזכר דניאל ביחזקאל בפרקים כ"ה-ל"א?
51. איזו עיר היתה סילון ממאיר וקוץ מכאיב לבית ישראל מכל סביבותם?
52. למה מדמה יחזקאל את מנהיגי ישראל ואת עמם?
53. באיזו נבואה מתנבא יחזקאל אל הרוח ומה הוא מבקש ממנה?
54. הנביא מזכיר את שלשת העבירות שגרמו לחרבן בית ראשון.ציין פרק פסוק .
55. מה גרם לארז הלבנון להיות גבה קומה?
56. על מה נאמר " זה השולחן אשר לפני ה' "
57. למי נאמר :"הנני מצית בך אש ואכלה בך כל עץ יבש לא תכבה להבת שלהבת…"
58. באיזה נבואה נזכרו הביטוי "יום לשנה יום לשנה"?
59. מי עובר דרך שער המקדש החיצון הפונה קדים ומי בשער החצר הפנימית הפונה קדים?
60. היכן ראה יחזקאל את יאזניהו בן שפן כמה אנשים היו איתו?
61. איזה איבר של הנביא מדומה "שמיר חזק מצור"?
62. "כאשר יעשה ביום השבת" על איזה קרבנות מדובר?
63. את מה יהרוס הגשם השוטף ואבני האלגביש ורוח הסערות?
64. מי נדמה לעם "כשיר עגבים יפה קול ומטיב נגן" ומה המשמעות לכך?
65. איזו מהממלכות שהתנבא עליהם יחזקאל היא המשובחת.
66. על מה מבקש יחזקאל באומרו שנפשו לא מטומאה כל ימיו?
67. "בתפשם בך בכף תרוץ ובקעת להם כל כתף ובהשענם עליך תשבר…" למי ומתי נאמר?
68. לאיזו עיר אמר יחזקאל: " אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים"?
69. על מי נאמר: כי אם ------- אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גילוליהם…"
70. באיזו ארץ הערים הבאות: פתרוס , סין ונא?
71. מי אומר על עצמו: " כבקרת רועה עדרו…כן אבקר את צאני"?
72. למי מנבא יחזקאל: "הנני בקנאתי ובחמתי דברתי יען כלמת גוים נשאתם"?
73. מה קרה בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש? ואיזו נבואה ניבא יחזקאל?
74. מה שמות שתי הנשים בנות אם-אחת. ואיזו עיר מייצגת כל אחת?
75. מי כונה "כשעלים בחרבות"?
76. כנגד אלו שני משלים שהשתמשו בהם על אדמת ישראל יוצא יחזקאל?
77. על איזה מלך מסופר שהפיל גורלות אם להגיע לירושלים? מנה גורל אחד שעשה!
78. לאיזה עץ פרי מדמה יחזקאל את העם לפחות שלוש פעמים? הבא מקור אחד!
79. באיזה תאריך נשאה רוח את יחזקאל לירושלים?
80. מי אמרה על ירושלים:"האח נשברה דלתות העמים נסבה אלי אמלאה החרבה"
81. אחרי איזה פעולה שה' יעשה יאמר על בית ישראל "ונקדשתי בם לעיני הגויים"
82. על איזו ארץ ניבא יחזקאל שלא תעבר בה רגל 40 שנה וזרועות מלכה ישברו?
83. אלו מעשים יעשו בסיום מלחמת גוג ומגוג במשך 7 שנים ואלו במשך 7 חודשים?
84. על איזה שער במקדש השלישי נאמר :"השער הזה סגור יהיה לא יפתח"?
85. למה מדמה הקב"ה את תפקידו של יחזקאל?

א
86. ויהי בשלשים שנה - לאיזה מנין מתיחס? (מצודת דוד).
87. " ויהי בשלושים שנה" - למנין מה מנה?
88. " אין שכינה שורה על נביא תחילה בחו"ל"- על איזה פסוק אומר זאת רש"י?

ו
89. אל מי מתנבא ומה מנבא עליהם?

ז
90. "רעה אחת רעה" מהי הרעה המיוחדת לפי רש"י?
91. למה מדמה יחזקאל את הפליטים?

ח
92. מבכות את התמוז פרש ע"פ מצודת דוד
93. "ויהי בשנה השישית…" שישית למה? רש"י
94. הוכח שיחזקאל ניבא כשהיה בית המקדש קיים:
95. " ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש" מה משמשת תיבת משתחויתם? (רש"י)
96. מה אומר רש"י על פס' ב'?

י
97. באיזה מקום ראה יחזקאל פעם נוספת את המראה שראה בנהר כבר?

יג
98. למה נמשלו נביאי ישראל?

יד
99. מאיזו פורענות ינצלו רק נח , דניאל ואיוב?
100. מה המשותף בין נח דניאל ואיוב?
101. "שובו והשיבו מה מפרש רש"י?
102. מה המיוחד בעץ הגפן, ומה הנמשל?
103. "והניחותי חמתי בך מהו לשון והניחותי(מצודת ציון).

יז
104. פס' ט : מה מיוחד בפסוק זה? (רש"י)
105. את מי הוא מדמה לנשר ומי לצמרת הארז?
106. בן אדם חוד חידה - מה הדימוי לנשר ומה הדימוי לצמרת ארזים?
107. באיזה פסוק בפרק שאותו מזכיר רש"י ישנו כל האל"ף בי"ת?

יח
108. "החפץ אחפץ במות רשע" מה פירוש החפץ? (מצודות).
109. איך מפרש הנביא את המשל: "האבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהיינה"

כ
110. הלדרש אותי אתם באים מהו לשון לדרוש (מצודות)?
111. מה התשובה לאומרים נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן?

כב
112. "התשפט את עיר הדמים " לאיזו עיר הכוונה לפי רש"י?
113. בקשר לאיזה נמשל מוזכרים נחושת בדיל ברזל ועופרת?

כג
114. בן אדם 2 נשים בנות אם אחת היו . למי הכוונה?

כד
115. "מחמד עיניך" במי מדובר?
116. מה כונת ה' כשאומר ליחזקאל שהוא לוקח את מחמד עינו?
117. "ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית…" תשיעית למי? (רש"י).

כו
118. מלך מלכים מה פירושו? (מצודות).

כז
119. בקינה על צור מזכיר הנביא מספר עצים, מנה אותם.
120. איך נקרא נמל בלשון הנביא.

כח
121. בקינה למלך צור מזכיר הנביא מאבני החושן, אילו אבנים אינן מוזכרות?
122. איזה נביא מזכיר יחזקאל בנבואתו לנגיד צור?

לג
123. מה תפקיד הצופה ומה צריך להזהיר את העם?
124. מה הקל וחומר מאברהם ומה עונה על כך הנביא? (רש"י)

לד
125. את החלב תאכלו… הבריאה תזבחו - מה פירוש הבריאה? (מצודות)

לז
126. מפס' טז - מה מנבא יחזקאל לישראל?

לט
127. כמה זמן יקברו את גוג ואת כל המונו?
128. אחרי מלחמת גוג ומגוג, מה יוודע לבית ישראל ומה לגויים?

מ
129. באיזה יום הראה ה' ליחזקאל את תכנית בית המקדש השלישי?
130. בעשרים וחמש שנה לגלותינו - איזו שנה היתה זו?
131. בעשרים וחמש שנה לגלותנו איזו שנה היתה?

מא
132. "ההיכל… המראה כמראה"- רש"י מביא תרגום יהונתן, מהו?

מג
133. כמה ימי מילואים יטהרו את המזבח, ובאילו קרבנות?
134. מהו התנאי להודעת הנביא לעם, צורת הבית ותכונתו.

מד
135. כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. למה הזהיר דווקא את הכהנים?

מה
136. באיזה יום ובאיזה חדש יתחילו להקריב את פר המילואים.
137. באיזה אופן תהיה חלוקת הארץ לפי יחזקאל?
138. מה שם כלי מידת היבש - וכלי מידת הלח

מו
139. מה סדר הכניסה והיציאה להר הבית?
140. "והעולה אשר יקריב… ביום השבת ששה כבשים" - מה קשה לרש"י?

מז
141. על שפת איזה ים יעמדו דייגים?