רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך משלי שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר משלי עם רש"י

שאלות כלליות
1. השלם: "כמים הפנים לפנים ------------------------"
2. השלם: " __________________ גם כי יזקין לא יסור ממנה".
3. אל מי כדאי שילך העצל?
4. השלם"………..תורתי אל תעזובו"
5. על מי נאמר שהיא "מים עמוקים בלב איש,ואיש תבונה ידלנה"?
6. "הטריפני לחם חוקי" מה תחילת הפסוק.
7. השלם:"נכונו ללצים שפטים ______________"
8. בפרק יד ובפרק יט פסוקים דומים על יחס עשיר ורש לרעיו מהם?
9. בפר' טו עד כט שני סיומים לפסוק: "מצרף לכסף וכור לזהב "מהם?
10. "נשיאים ורוח וגשם אין" (כה יד) מה פרוש נשיאים בפסוק זה?
11. כמה דבש כדאי לאכול? (שני פס' באותו פרק).
12. מי נמצאת בהיכלי מלך.
13. אותו פסוק מופיע בפרק י"ח וכ"ו מהו.
14. ביטוי דומה מופיע בפרקים י"א וט"ז מהו?
15. איזה אבר בגוף מוזכר 3 פעמים שעליו יש ,"להניח " את החכמה.
16. לפי רש"י, מיהי "אשת החיל" שמשבח שלמה במשלי?
17. הבא כמה משלים מדברי העצל.
18. איזה מלך מלבד שלמה מוזכר בספר משלי, ובאיזה פרק?
19. בכמה משלים משבח שלמה את המאכל הדל, הבא אותם.
20. כתוב המשלים המתחילים במילים: בן חכם.
21. "בטח אל ה' בכל לבך" מה פירש רש"י?
22. פעמים מוזכר"וצדקה תציל ממות" בשני פרקים רצופים מהם?
23. באיזה פסוק נאמר לא לדחות חבר שמבקש למחר כשיש אפשרות לעזור לו היום?
24. מיהו לשולחיו."כחומץ לשניים וכעשן לעינים."?
25. למה נמשלה דרכם של הרשעים?
26. מה יקרה אם תכבד את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך?
27. השלם :"לאדם מערכי לב ______________".
28. מיהו בן משכיל ומיהו בן מביש?
29. על מי נאמר :"אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש"?
30. השלם :"_____________ חפש כל חדרי בטן"
31. מי הוא אח לבעל משחית?
32. "הנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה" על מה נאמר?
33. איזה מעשה שעושה הכלב דומה למעשה הכסיל?
34. את מי ה' מוכיח?
35. השלם: "________________ והוא יישר אורחותיך"
36. השלם:"…………….ויכינו בקיץ לחמם"
37. לאיזה קבוצה שייכת השממית?
38. את מי צריך להאכיל אם הוא רעב ולהשקות אם הוא צמא?

א
39. מה פירוש חידות.?(מצודות).

ב
40. שלמה המלך ע"ה מדריך אותנו ללכת לפנים משורת הדין.הוכח.

ג
41. אילו מעלות לתורה מוזכרות בפרק זה?
42. שלמה המלך ע"ה מזהיר מאונאה הוכח.

ג
43. על מה אומר שלמה אין להישען?

ד
44. השלם:"פלס מעגל רגלך…………"
45. "כי בן הייתי לאבי" מדוע מזכיר זאת שלמה ?(מצודות)

ו
46. "כן הבא על אשת רעהו" רש"י כמשמעו. מה עוד יש לדרוש?
47. בהתהלכך תנחה אותך.. בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. (רש"י)

יב
48. מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישיב לו . (רש"י)

יד
49. "פתי יאמין לכל דבר" לאיזה דבר? (מצודת דוד).

יז
50. עבד משכיל ימשול בבן מביש מיהו העבד ומיהו הבן? רש"י
51. " עבד משכיל ימשול בבן מביש" מי העבד ומי הבן?

יח
52. "דברי נרגן כמתלהמים" מה פירוש? (מצודות).

כ
53. מה יגרום לכיבוי אש מה הנמשל?

כב
54. "חנך לנער על פי דרכו " מה מפרש מצודת דוד?

כג
55. "כי תשב ללחום את מושל" מה הכוונה לפי רש"י?

כה
56. נשיאים ורוח וגשם אין מה פירוש נשיאים לפי הפשט.
57. "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה " מה מפרש מצודת דוד?

כו
58. ישנה סתירה לכאורה בין שני פסוקים סמוכים מהי?

כח
59. "איש אמונות רב ברכות" - מה עושה באמונה? (רש"י).

ל
60. מה המשותף לנמלה, שפן, ארבה ושממית?
61. מהם שלשת הדברים שנפלאו משלמה המלך?
62. דברי אגור בן יקה - מיהו ומה פירוש השם. (מצודות)
63. באלו שני נסיונות כספיים מבקש אגור בן יקה לא להבחן ומדוע?

לא
64. דברי למואל משא אשר יסרתו אמו. (מצודות דוד)
65. אשת חיל לכבוד מי אמר שלמה? (מצודות דוד)