רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים ב'

שאלות כלליות
1. מי היה יהוידע, מה עשה ובתקופת איזה מלך.
2. איזה סימן ביקש אלישע לפני מותו מיואש מלך ישראל לעשות ומה משמעותו?
3. כיצד נהרג יואש מלך יהודה וע''י מי?
4. מי כונה משוגע ועל מי נאמר שהוא נוהג בשגעון.?
5. כיצד כינה אלישע את מלך ישראל. ?
6. מה היו "אמנה ופרפר" ?
7. איזה חטאות לא סרו מבני ישראל אע"פ שהלכו בדרך ה'.
8. באיזה חלקה מת יורם בן אחאב וע"י מי נהרג.
9. פעמים קרע מלך ישראל בגדיו מפני מה-ומי הוא המלך.
10. איזה מלך יצר קשרים עם סוא מלך מצרים?
11. מפני מה הלכו בני הנביאים עד הירדן ואיזה נס עשה שם אלישע?
12. מי היה מלך ישראל האחרון?
13. מי אמר למי - "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו".
14. באיזה הקשר נאמר "פקח נא את עיניו"
15. בן כמה מלך יהואש, וכמה שנים מלך בירושלים.
16. מה השכר קבל יהוא על מעשיו הטובים בעיני ה'.
17. מה עשה יהוא "כדבר ה' אשר דבר אל אליהו"
18. מה קרה לנבלת איזבל?
19. ע"י מי עשה ה' תשועה בהיות רעב גדול בשומרון?
20. מי יעץ לנעמן לפנות לאלישע שיאסוף אותו מצרעתו?
21. על מי נאמר שנהג בשיגעון.
22. כמה מתו ממחנה אשור?
23. איזה מלך מלך 3 חדשים בלבד?מי מלך ירח ימים?
24. ועתה קחו לי מנגן - מה קרה ולמה הוצרך למנגן? (רש"י)
25. מי היה נביא בזמן חזקיהו המלך.
26. חזקיהו בתפילתו שירבב מתפילות משה ושלמה הבא ראיות לכך?
27. איזו נבואה קיים יאשיה?
28. "ויהי כשמע המלך את דברי ספר התורה ויקרע את בגדיו" מיהו המלך?
29. לאן ולמה נשלח אוריה הכהן ע"י אחז מלך יהודה?
30. מי המליך מלך בבל על ירושלים
31. הגמ' בברכות לומדת הלכה מפורסמת מתפילת חזקיהו-מהי?
32. מי כתת את נחש הנחשת?
33. היכן היה אלישע כשחיפש אותו מלך ארם?
34. כיצד ריפא אלישע את המים ביריחו?
35. מה גרם לכך שנעשה המקום דחוק אצל אלישע? רש"י.
36. שני מלכי יהודה חזקו את בדק הבית מי היו?
37. מי היה רבשקה ומה עשה?
38. מה היה שמו הראשון של יהויקים ומי שינה את שמו?
39. לאן ולמה נשלח אוריה הכהן ע"י אחז מלך יהודה?
40. איזה מלך נשא את ראש יהויכין מן הכלא?
41. מלך שקושרים הרגו את אביו לא רצה להרוג את בניהם, מדוע?
42. שני מלכים יהודה וישראל נהרגו ביום אחד מי הם ומי הרגם?
43. מלך יהודה התחתן עם בת מלך ישראל, מי הם המלכים?

א
44. "רד אותו… וירד אותו…" - מה פירוש? (מצודת דוד)

ב
45. מפני מה אומר אליהו לאלישע שב נא פה?
46. "ויפצרו בו עד בוש" מי הפציר במי?
47. אחרי הלקח אליהו, מה עשה אלישע בחזרתו ביריחו ובדרך לבית אל ?
48. כמה מופתים נעשו ע"י אלישע מאז נלקח אליהו, ומפני מה מספר לנו על אודותיהם?

ג
49. מי אמר למי : אעלה כמוני כמוך כעמי כעמך כסוסי כסוסיך?
50. מי שאל "האין פה נביא לה' ונדרשה את ה' מאותו"?
51. אלו שלושה מלכים התקבצו להלחם במלך מואב?

ד
52. לאלו שתי נשים נעשה נס על ידי אלישע, מהו הנס?

ה
53. מה קבל על עצמו נעמן אחר שנתרפא, ומה בקש מאלישע?
54. מי הוא מלך ישראל שפנה אליו מלך ארם לאסוף את נעמן מצרעתו, וכמה פעמים קרע את בגדיו?
55. מהם שמות נהרות דמשק?

ו
56. מה הסיבה שהמקום שישבו שם לפני אלישע נעשה צר (רש"י)?

ז
57. "וארבעה אנשים היו מצורעים"- מי הם? רש"י.

ח
58. מפני מה יהורם בן יהושפט, מלך יהודה, הלך בדרכי מלך ישראל?
59. בפני מי בכה אלישע ומפני מה?
60. כמה שנים נמשך הרעב בימי אלישע?

ט
61. כשהלכו לקבור את איזבל לא מצאו בה כי אם את הגלגלת והרגלים וכפות הידיים. מה אמרו על כך רבותינו?
62. מי אמר למי "זמרי הורג אדוניו " מה הכוונה ? (מצודות)
63. את מי משכו חדר בחדר?
64. תאר התנהגות ופעולות יהוא מאז נמשח למלך.
65. בפרק על יהוא מופיעות המלים: משוגע, שגעון - על מי נאמרו?
66. קרא לאחד מבני הנביאים מי היה הנביא .(מצודות )

י
67. מה מבטיח ה' ליהוא אחר מעשיו הטובים?

יא
68. מי הצילה את יואש בן אחזיהו מפני עתליה?
69. כיצד הצליחה יהושבע להסתיר את יואש בן אחזיהו בבית המקדש מי הייתה ? (מצודות)

יב
70. איזה מלך הרגוהו עבדיו בבית מילוא היורד סילא?
71. " ויעש יהואש הישר בעיני ה' כל ימיו" האם באמת כל ימיו עשה כן? (רש"י)
72. "ויעש יהואש הישר…כל ימיו"- האם באמת כל ימיו? רש"י.

יג
73. "ויאמר פתח החלון קדמה..." - כנגד מי? (רש"י)
74. מי אמר למי: אבי אבי רכב ישראל ופרשיו?

יד
75. "כדבר ה' אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי." היכן ניבא זאת?

יז
77. מה שמו של מלך אשור שהגלה את ישראל?
78. מה קרה לגויים שהובאו לשומרון ואיך נצלו?
79. על מי נאמר "וישב בבית אל ויהי מורה אותם איך ייראו את ה'"?
80. מה גרם לגלות ישראל?
81. מי הגלה את ישראל ומי מלך באותה תקופה?

יח
82. "ועתה התערב נא…" מה מפרש רש"י?

כ
83. "…וישב את הצל במעלות…במעלות אחז אחורנים" מה ענין אחז כאן ? רש"י.
84. בימים ההם חלה חזקיהו למות. איזה ימים אלו.?
85. איזה אות עשה ישעיהו לחזקיהו כהוכחה שיתרפא ויחיה?
86. אילו מלכים מלכו ביהודה אחרי גלות ישראל?

כא
87. עד היכן הגיעו חטאת מנשה.

כב
88. מה נמצא בבית ה' בימי יאשיהו ומי מצאהו.
89. מה נמצא בבית ה' בימי יאשיהו?

כג
90. "ואת הבמות…מימין להר המשחית" מה שמו האמיתי ומפני מה שינה שמו? רש"י.

כד
91. כמה זמן מלך יהויכין ומה עשה נבוכדנצר בימיו.