רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים כז-לו מסכת בבא קמא

דף כז.
1. התנה עם המוכר לתת לו חבית, האם המוכר רשאי לתת כד: א. במקום שאין קוראים לכד חבית? ב. במקום שהרוב אינם קוראים לכד חבית, אך יש מיעוט שקוראים כך?
2. מה היא דעת רב במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן, ומה היא דעתו בסוגייתנו? נמק!
3. מדוע אין מכריעים אם מכר לו כד או חבית על פי "הדמים מודיעים"?
4. היכן הולכים אחר הרוב בדיני נפשות, ומדוע אין למדים משם לדיני ממונות?

דף כח.
5. שור שעלה ע"ג חבירו להרגו – האם בעל התחתון רשאי לשמוט את שלו (לפי רב יהודה ולפי ר"נ)? האם הוא רשאי לדחוף את העליון?
6. נרצע שכלו לו ימיו – אימתי מותר לרבו להוציאו בכח, ומדוע?
7. הממלא רה"ר כולה חביות: א. האם להולך ברה"ר מותר לשבור חביות כדי לעבור? ב. שבר והוזק – האם בעל החביות חייב בנזקו, ומדוע?
8. מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו, נטלה ונתן לה מן הצד: א. מדוע שלו לא הגיעו? ב. מדוע מה שנתן נתן?
9. הניח פאה מצד זה ובאו עניים ונטלו מצד אחר: א. מדוע מה שנטלו פאה? ב. מדוע מה שניח פאה?
10. הפקר לעניים בלבד – האם יש לו דין הפקר, ומניין?
11. מדוע פיאה פטורה ממעשר?
12. "נשברה כדו ברה"ר והוחלק אחד במים": א. האם חייב על טינוף כליו של הנופל במים, ומ"נשברה כדו ברה"ר והוחלק אחד במים": א. האם חייב על טינוף כליו של הנופל במים, ומדוע? ב. האם חייב על היזק גופו של הנופל, מדוע?
13. מה הוא הבור שחייבה עליו תורה לפי רב, לדעת רש"י ולדעת תוס'?
14. הפקיר רשותו ובורו – האם חייב מדין בור, ומדוע?
15. הניח אבנו ברה"ר, האם חייב על נזקי חבירו כאשר: א. נתקל באבן ונשוף באבן. ב. נתקל באבן ונשוף בקרקע. ג. נתקל בקרקע ונשוף באבן.

דף ל.
16. א. השופך מים לרה"ר, ולא תמו מיא, האם חייב כאשר: 1. נטנפו כליו של אחד במים. 2. הוא עצמו הוזק ברפש? ב. מה הדין כאשר תמו מיא?
17. מה החידוש במשנתנו "השופר מים ברה"ר" לאחר ששנינו (כח.) "נשברה כדו ברה"ר"?
18. אימתי מותר לקלח שופכים לרה"ר? מה הדין במקרה שהזיקו?
19. המצניע קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל חבירו, ובא בעל הכותל וסתר כותלו, מי חייב על נזקי הזכוכיות, ומדוע?

דף לב.
20. הנכנס לחנותו של נגר ונתזה בקעת וטפחה על פניו – האם הנגר חייב בגלות ובד' דברים: א. כנכנס ברשות. ב. כשנכנס שלא ברשות.

דף לג.
21. ומכור את השור החי – מי הוא המוכר לפי ר' ישמעאל ולפי ר' עקיבא?
22. שור תם שנגח, ומכרו המזיק – האם המכירה חלה, לאיזה ענין, ומדוע?
23. מנה שלש נפקא מינות בין שיטת ר' ישמעאל לבין שיטת ר' עקיבא!
24. א. פועלים שבאו לתבוע שכרם מבעה"ב, ונגחם שורו של בעה"ב, האם בעה"ב חייב כופר: א. בבעה"ב ששכיח בעיר. ב. בשאינו שכיח. ג. בשכיח ואינו שכיח.

דף לד.
25. קדמו בעלי חובות של מזיק ותפסו את השור המזיק – האם תפיסתם מועילה, ומדוע: א. כאשר זיק לפני החוב. ב. כאשר זיק לאחר החוב.

דף לה.
26. מה הדין לפי חכמים ולפי סומכוס במקרים הבאים, ומדוע: א. זה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה. ב. הניזק אומר ברי שגדול הזיק, והמזיק אומר ברי שקטן הזיק. ג. הניזק אומר שמא גדול הזיק, והמזיק אומר ברי שקטן הזיק.