רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים לו-מו מסכת בבא קמא

דף לו.
1. שור שנגח ד' וה' שוורים זה אחר זה – כיצד יתכן שהוא עדיין שור תם?
2. שור תם שהזיק לראשון 200 ולשני 200 ולשלישי 200 – כמה משלם לכל אחד מהם לפי ר' ישמעאל ולפי ר' עקיבא?

דף לז.
3. מדוע יתומים אינם צריכים פרוזבול, במלוה בשטר ובמלוה ע"פ?
4. שור שנגח ג' שוורים: א. האם נעשה מועד גם לגמלים וחמורים? ב. האם נעשה מועד גם לאדם?
5. מועד לקטנים אינו מועד לגדולים – הסבר את החידוש לפי רב זביד ולפי רב פפא!
6. מועד לאדם ואינו מועד לבהמה – הסבר דין זה לפי רב זביד ולפי רב פפא!

דף לט.
7. היכן רבא חולק על הטעם שלא יהא חוטא נשכר, והיכן הוא מסכים לו?
8. מדוע אין מעמידים אפוטרופין לתם לגבות מגופו, לפי רש"י ולפי תוס'?
9. א. האם לדעת משנתנו מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו? ב. "שור של חש"ו שנגח בי"ד מעמידים להם אפוטרופוס" – לשם מה?
10. א. מדוע אין נזקיקים לנכסי יתומים? ב. באלו תנאים גובים מהם? ג. שור של יתומים שהעמידו לו אפוטרופוס והועד ואחר כך נגח – מי משלם ומדוע?
11. באו תנאים מקבלים עדות שלא בפני בעל דין?
12. אפוטרופסין שפרעו בממון היתומים – האם משתמים, ומדוע?
13. במה נחלקו סומכוס וחכמים: א. לענין שור שנתחרשו בעליו? ב. לענין שור שבעליו החרש נתפקח?
14. שור של חש"ו שנגח ר' יעקב מחייב ח"נ – הסבר את שיטתו לפי רבא, לפי אביי ולפי רבינא!

דף מ.
15. אפוטרופסין אין משלמים כופר – מדוע?
16. שור שרבע את האדם והמיתו בכך – האם משלם כופר, ומדוע?

דף מב.
17. כיצד נדרש הפסוק "בעל השור נקי" לפי ר' אליעזר (מא:), ר' יוסי הגלילי (מב.) ור' עקיבא?
18. שור תם שהמית אדם: א. באיזה אופן פשוט שפטור מחצי כופר, ומדוע? ב. באיזה אופן יש צורך בדרשה "נקי מחצי כופר" כדי לפוטרו?
19. מה איש נזקיו ליורשיו אף אשה נזקיה ליורשיה – מדוע בעלה אינו יורשה?

דף מג.
20. מעוברת שנתגרשה מבעלה, והכוה ויצאו ילדיה – למי משלמים דמי ולדות?
21. בא על אחותו ונתעברה – למי משלים דמי ולדות, ומדוע?
22. האם בכור נוטל פי שנים ב- : א. שבח דממילא ששבחו נכסים לאחר מיתת האב? ב. הלואה שאביהם הלוה והלווה החזיר אחר מות האב?
23. א. מה היא סברת רבה לומר גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו? ב. מה סובר רבה אליבא דנפשיה, ומדוע?
24. א. מה היא סברת ר"ז לומר גבו מעות יש לו? ב. מה סובר ר"נ לגבי חובל שחבל באב, ולאחר מותו שילם מעות לבניו?

דף מד.
25. וארב לו וקם עליו – איזה דין למדו מכאן חכמים, ומה למד מכאן רש? 557 26 דף מה. שורא שהמית, ומכרוהו קודם שנגמר דינו, לענין מה הוא מכור, ומדוע? 557 27 מה הדין לפי חכמים ולפי ר' יעקב ב- : א. גזל חמץ והחזירו לאחר שעבר עליו הפסח? . שור שהמית והשומר החזירו לאחר שנגמר דינו? 557 28 דף מו. א. מה הוא טעמו של ר' אליעזר שאמר אין לו שמירה אלא סכין? ב. בעל שור מועד ששמרו שמירה מעולה, והזיק – האם חייב לשלם לדעת רא?