רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים מו-נה מסכת בבא קמא

דף מו.
1. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה – האם משלם על הולד ומדוע?
2. מדוע "המוציא מחבירו עליו הראיה" נקרא "כלל גדול בדין"?
3. האם סומכוס אומר "ממון המוטל בספק חולקים" גם במקום שיש מוחזק? הוכח!
4. חמשים ידענא וחמשים לא ידענא – מה הדין כאשר: א. הלווה טען כך למלוה. ב. יתומי הלווה טענו כך ליתומי המלוה.
5. מזי שטען יודע אני שאני חייב לשלם לך על פרתך, ואיני יודע אם אני חייב על הולד – מה דינו, ומדוע הוא שונה מהטוען נ' ידענא ונ' לא ידענא?
6. היכן סובר רב יהודה ברי ושממא ברי עדיף והיכן לאו ברי עדיף, ומדוע?
7. פרה מעובת שנגחה את השור- כיצד מחשבים את חלוקת התשלום בין בעל הפרה לבעל הולד?

דף מז.
8. פרה שנגחה את השור וכו' - פרש את המשנה לפי אביי ולפי רבא!
9. פרה מעוברת שנגחה את השור, ואחר כך ילדה, וליתא לפרה, מה דין התשלום מהוולד לפי ר"ע ולפי ר' ישמעאל?
10. בעל חצר שנתן רשות לבעל הקדירות להכניס קדירותיו: א. האם בעל החצר חייב במקרה שהקדירות הוזקו? ב. האם בעל הקדירות חייב בנזקי בהמתו של בעל החצר?
11. הכניס פירותיו לחצר בעה"ב שלא ברשות, מה הדין כאשר בהמתו של בעה"ב: א. הוחלקה בהן. ב. אכלה אוותן והוזקה. ג. הכניס אפרזתא, והבהמה אכלה?
12. מה פירושה של הסברא שאמר רב "היה לה שלא תאכל"?
13. הכניס פירותיו לחצר בעל הבית, ובא שור ממקום אחר ואכלן: א. האם בעל החצר חייב, ומדוע? ב. האם בעל השור חייב, ומדוע?

דף מח.
14. האם האשה שנכנסה ברשות לחצר בעה"ב חייבת, ומדוע כאשר בהמתו של בעל הבית אכלה: א. חטים שבאה לטחון. ב. בצק שבאה לאפות?
15. א. שור שחפר בור ברה"ר – האם בעל השור חייב בנזקי הנופל לבור? ב. שור שחפר בור בחצר בעה"ב – האם בעל השור חייב? האם בעל החצר חייב? ג. אדם שחפר בור בחצר בעה"ב – האם בעל החצר חייב בנזקי הנופל?
16. מה הוא המקור לפטור כאשר: א. בהמה חפרה בור. ב. בהמה הדליקה אש?
17. הכניס שורו לחצר בעה"ב שלא ברשות והרביץ שם גללים, מה הדין ומדוע כאשר אחר כך: א. ניטנפו כליו של בעה"ב. ב. בעה"ב עצמו הוזק.
18. נכנס לחצר בעה"ב שלא ברשות – מה הדין כאשר: א. בעה"ב הוזק בו (היזקא דממילא) ב. בעה"ב הזיקו?
19. שניים שנכנסו לחצר בעה"ב ברשות – מה הדין כאשר הזיקו זה את זה שלא במתכוין?
20. הכניס שורו לחצר בעה"ב שלא ברשות, ונפל לבור והבאיש מימיו – באיזה אופן חייב ובאיזה אופן פטור, ומדוע?

דף מט.
21. גר שהלוה לישראל בשטר, ומת – האם המחזיק בשטר זכה: א. בקרע המשועבדת בשטר זה? ב. בנייר?
22. גר שהלוה לישראל ומת, ויש משכון ביד הגר – האם המחזיק במשכון זכה?
23. החופר בור ברה"ר ופתחו לרה"י – באלו אופנים חייב עליו?
24. ברהי ופתחו לרהר אחר – באיזה אופן מדובר, לפי רשי ולפי רי?

דף נ.
25. מה דעת ר' ישמעאל ור"ע לענין חיוב בבור ברשותו ובבור ברה"ר, לפי רבה ולפי רב יוסף?
26. הפקרי רשותו ולא הפקיר בורו – מי פוטר במקרה זה, ומה טעמו?
27. חפר בור ברשותו סמוך לרה"ר – האם יש מי שפוטר בזה, ומדוע?
28. מה הדין לפי רב ולפי שמואל כאשר: א. נתקל בגובה ונחבט בגובה. ב. נתקל בגובה ונחבט בקרקע?
29. נתקל בבור ונפל לאחורי הבור חוץ לבור – מה היא דעת שמואל, ומה סברתו?

דף נג.
30. מה הדין במקרים הבאים, ומדוע: א. נפל לפניו לתוך הבור. ב. נפל לאחוריו לתוך הבור. ג. נתקל בבור ונפל לאחורי הבור חוץ לבור?
31. בבור בין לפניו בין לאחריו חייב – הסבר פי שיטת רב!