רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בבא קמא שאלות חזרה פרק ראשון דפים ח-יב
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים ח-יב מסכת בבא קמא

דף ח.
1. היו לו בינונית וזיבורית – מהיכן גובים נזקין ובעל חוב, לפי מ"ד בשל עולם הן שמין:א. כשהיתה בינונית שלו כבינונית דעלמא? ב. היתה לו עדית ומכרה? ג. היתה לו עדית ולא מכרה? ד. לא היתה לו עדית?
2. היו לו בינונית וזיבורית – מהיכן גובים נזקין ובעל חוב לפי כל אחת משתי הבריתות? מה ההסבר לכל אחת מהן לפי כל אחד מד' ההסברים שבגמ'?
3. היו לו עדית בינונית וזבורית – מהיכן גובה בעל חוב, לפי מאן דלית ליה תקנתא דעולא?
4. כיצד פוסקים התוס' בשאלה אם משלו הן שמין או בשל עולם?
5. האם הניזק גובה את נזקו מלקוחות שקנו קרקע מהמזיק, ומדוע?
6. היו לו עדית בינונית וזיבורית – מהיכן גובים ניזק בע"ח ואשה, כאשר: א. מכרן לג' בני אדם כאחד? ב. מכרן לג' בנ"א בזה אחר זה? ג. מכרן לאחד בזה אחר זה עדית בינונית וזיבורית? ד. מכר לאחד זיבורית ואחר כך בינונית ואחר כך עדית?

דף ט.
7. שק מלא תבואה שנפל לבור – האם בעל הבור חייב על התבואה, ומדוע?
8. האש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה ובין דבר שאינו ראוי לה משא"כ בור – הסבר לפי חכמים ולפי ר' יהודה!
9. א. מנין שהבעים מטפלים בנבילה, לפי ר' אמי, רב כהנא וחזקיה? ב. לשם מה יש צורך בג' מקורות אלו?
10. מי מפסיד את הפחת, ומדוע: א. כאשר שור המית שור ואחר כך פחתה הנבילה? ב. שור הזיק, ואחר כך הניזק כחש?

דף יא.
11. שומר שכר שאירע לו מקרה אונס – האם צריך להביא עדים על כך? מניין?
12. "אבא שאול אומר יביא עבודה לבי"ד": א. מה היא עבודה? ב. במה נחלקו אבא שאול ות"ק?
13. א. מנין שאין שמין לגנב? ב. מנין שאין שמין לגזלן? ג. האם שמין למזיק, ומדוע"? ד. למה מדמים את השואל, ומדוע?
14. שליא שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני: א. איזה יום מונים י"ד יום של טומאת נקיבה, ומדוע? ב. מה היה הדין, לענין טומאת טהרות ולענין לאוסרה לבעלה, אם היתה אפשרות למקצת שליא בלא ולד? נמק!
15. שליא שיצתה מקצתה קודם שחיטת הבהמה – מדוע כל השליא אסורה באכילה?
16. מה דין: א. ספק טומאה ברה"י? ב. ספק טומאה ברה"ר? ג. ספק ספיקא ברה"י?
17. "בכור שנטרף בתוך ל' יום" – במה מדובר, לפי רש"י ולפי ר"ת? מדוע אין פודין אותו?
18. בור שקים לן בגויה שכלו לו חדשיו, ונהרג בתוך ל' יום, האם פודים אותו?
19. האחים שחלקו: א. אימתי שמין מה שעליהם ואימתי אין שמין? ב. אימתי שמין מה שעל בניהם ובנותיהם, ואימתי אין שמין?
20. שומר שמסר לשומר – מה דינו לפי ר' אלעזר ולפי רבא, ומדוע?
21. מה טעמו של מ"ד שומר שמסר לשומר פטור, לפי רבא בסוגייתנו ולפי סוגמא דהמפקיד? היכן מצאנו נפק"מ בין שני הטעמים?
22. א. עשה עבדו אפותיקי ומכרו – האם בע"ח גובה מן הלוקח, ומדוע? ב. מת הלווה – האם בע"ח גובה מן היתומים, ומדוע? ג. מה הדין בשורו, ומדוע?

דף יב.
23. האם גובים עבדים מהיתומים?
24. האם עבדים נחשבים כקרקע, ומדוע, לענין: א. אונאה? ב. שבועה? ג. גבייתם מן היתומים? ד. פרוזבול? ה. קנין אגב? ה. ו. קנין חצר?
25. הסבר לפי מ"ד עבדים כמקרקעי דמו, ולפי מ"ד עבדים כמטלטלי דמו, את הבריתות הבאות: א. "החזיק בעבדים לא קנה מטלטלין"! ב. "החזיק בעבדים קנה מטלטלין"! ג. "החזיק בקרקע לא קנה עבדים"! ד. "החזיק בקרקע קנה עבדים"!
26. באלו תנאים עבדו של אדם נחשב כחצירו, וקונה לו בקנין חצר? מדוע יש צורך בכל אחד מן התנאים?
27. באלו קדשים אין בהם מעילה?
28. מנה שתי נפקא מינות בין שיטת ר' יוסי הגלילי (שקדשים קלים הם ממון בעלים) לבין שיטת חכמים!
29. כהן קידש אשה בבשר קרבן שקיבל בחלקו – האם היא מקודשת? מדוע?